BREEZE BY SUNCITY

Suncity Property Developersමඟින්
Rs 17,680,000
සිට

විශේෂාංග

4

මහල් ගණන

Rs 13,500

වර්ග අඩියක අවම මිල

24

ඒකක ගණන

Dec 2020

අයිතිය

දේපළ පිළිබඳව

ස්ථානය

No 5 Kuduwamulla Road Katubadde

ඉදිකිරීම සමාගම පිළිබඳව

logo