දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Star Trac Spin Bike Gym Equipment
Star Trac Spin Bike Gym Equipment

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 50,000

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cybex Adjustable Bench Gym Equipment
Cybex Adjustable Bench Gym Equipment

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 68,000

පැය 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Olympic Bar Gym Equipment
Olympic Bar Gym Equipment

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 9,500

පැය 8
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Accessories Gym Equipment
Accessories Gym Equipment

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,250

පැය 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Olympic Plates Gym Equipment
Olympic Plates Gym Equipment

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 325

පැය 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Punching bag
Punching bag

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Mi Band 3 Original
Mi Band 3 Original

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,500

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Wheel set
Wheel set

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,000

දින 2
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Dumbbell set
Dumbbell set

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,500

දින 3
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Stag PeteR Karlsson 1000DX
Stag PeteR Karlsson 1000DX

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 108,000

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill
Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - USA Fixed Barbell Set Gym Equipment
USA Fixed Barbell Set Gym Equipment

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 148,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Weight lifting belts
Weight lifting belts

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 12
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Orbitrek
Orbitrek

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 14,500

දින 13
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket bat english willow
Cricket bat english willow

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Quantum Rowing machine
Quantum Rowing machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Life Fitness Dumbbell Rack Gym Equipment
Life Fitness Dumbbell Rack Gym Equipment

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 55,000

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Weight set with bench
Weight set with bench

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 32,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Nike Mercurial boot
Nike Mercurial boot

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym Equipments
Gym Equipments

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 125,000

දින 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym Equipments
Gym Equipments

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 175,000

දින 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Gym Equipments
Gym Equipments

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 300,000

දින 20
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - YOGA MAT
YOGA MAT

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,000

දින 23
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Life Fitness Cross Trainer Gym Equipment
Life Fitness Cross Trainer Gym Equipment

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 65,000

දින 24
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - NordiTrack E7 sv Front Drive
NordiTrack E7 sv Front Drive

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 40,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!