දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - YONEX ASTROX88S SKILL BADMINTON RACKET (ORIGINAL).
YONEX ASTROX88S SKILL BADMINTON RACKET (ORIGINAL).

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 29,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - YONEX DUORA10 BADMINTON RACKET (ORIGINAL) .
YONEX DUORA10 BADMINTON RACKET (ORIGINAL) .

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 22,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - YONEX ASTROX66 BADMINTON RACKET (ORIGINAL) .
YONEX ASTROX66 BADMINTON RACKET (ORIGINAL) .

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 24,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Exercise Bench
Exercise Bench

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 28,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - YONEX ASTROX 77 BADMINTON RACKET (ORIGINAL) .
YONEX ASTROX 77 BADMINTON RACKET (ORIGINAL) .

සාමාජිකයාගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,500

දින 6
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Used weight lifting belt
Used weight lifting belt

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,000

දින 9
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Camping Tent 6 Person
Camping Tent 6 Person

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Tennis racket
Tennis racket

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Fishing Rod Reel
Fishing Rod Reel

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Scketboard
Scketboard

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 18
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Table Tennis
Table Tennis

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 34,000

දින 18
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Peddling exercising machine
Peddling exercising machine

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,000

දින 21
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Cricket Shoe
Cricket Shoe

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 26
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill
Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 55,000

දින 28
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Golf Stick Japan
Golf Stick Japan

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000

දින 28
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Golf clubs
Golf clubs

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 36
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Original Puma Football Boots
Original Puma Football Boots

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 38
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Football Shoes
Football Shoes

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 4,200

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Adidas iron nob boot
Adidas iron nob boot

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 42
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Rubber Gym Carpet
Rubber Gym Carpet

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 360

දින 48
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Life fitness cross trainer
Life fitness cross trainer

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 150,000

දින 50
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - TABLE TENNIS
TABLE TENNIS

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 45,000

දින 53
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Oribtrac
Oribtrac

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 12,000

දින 57
ක්‍රීඩා උපකරණ-ගම්පහ - Treadmill
Treadmill

ගම්පහ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 60,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!