දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - LAND WITH BEACH ACCESS at PAMUNUGAMA
LAND WITH BEACH ACCESS at PAMUNUGAMA

39.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale at Wattala Prime Location
Land for Sale at Wattala Prime Location

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in wattala
Valuable land for sale in wattala

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 12,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 9 Perches Land For Sale In Wattala
9 Perches Land For Sale In Wattala

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,275,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - 14.4 Perches Land For Sale In Wattala
14.4 Perches Land For Sale In Wattala

14.4 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Plots for Sale In Wattala
Residential Plots for Sale In Wattala

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,375,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Urgent Sale Of Land In Wattala
Urgent Sale Of Land In Wattala

34.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 34,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala
Land for sale in Wattala

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

13.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Wattala
Land For Sale in Wattala

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 370,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala
Land for sale in Wattala

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial property for sale in Wattala
Commercial property for sale in Wattala

62.7 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,750,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

7.8 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 8,025,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - 7.2 PERCHES LAND FOR SALE - WATTALA
7.2 PERCHES LAND FOR SALE - WATTALA

7.2 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN HENDALA
LAND FOR SALE IN HENDALA

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,275,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - WATTALA LAND FOR SALE
WATTALA LAND FOR SALE

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala
Land for sale in Wattala

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in wattala
Valuable land for sale in wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 15,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Wanawasala
Land For Sale - Wanawasala

8.6 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Wattala
Land for sale Wattala

33.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE HUNUPITIYA WATTALA
LAND FOR SALE HUNUPITIYA WATTALA

13.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND WITH BEACH ACCESS at PAMUNUGAMA
LAND WITH BEACH ACCESS at PAMUNUGAMA

39.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala
Land for sale in Wattala

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale - Wattala
Land For Sale - Wattala

600.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Welisara
Land for sale in Welisara

21.4 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!