දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in wattala Hunupitiya
Land for sale in wattala Hunupitiya

46.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 675,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Wattala Land for Sale Block 32
Wattala Land for Sale Block 32

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 740,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For sale Wattala - Elakanda
Land For sale Wattala - Elakanda

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 740,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial land for sale - Wattala
Commercial land for sale - Wattala

500.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land for Sale - Wattala
Valuable Land for Sale - Wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 13,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential 10P Land For Sale Waththala
Residential 10P Land For Sale Waththala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Hendala 24 perch Land with 2 Houses
Hendala 24 perch Land with 2 Houses

24.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House for Sale in Wattala
Land with House for Sale in Wattala

8.95 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 975,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Property in Wattala
Commercial Property in Wattala

85.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Beach front land for Sale in Uswetakeiyawa Wattala.
Beach front land for Sale in Uswetakeiyawa Wattala.

673.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in wattala Hunupitiya
Land for sale in wattala Hunupitiya

46.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 675,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in - Wattala
Land for Sale in - Wattala

10.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Mabola Wattala
Land in Mabola Wattala

26.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in wattala , Hunupitiya
Land for sale in wattala , Hunupitiya

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Hendala
Land for Sale - Hendala

18.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - 14 Perches Land for Sale Averiwatta
14 Perches Land for Sale Averiwatta

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale wattala
Valuable land for sale wattala

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 16,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattata-Mabole
Land for Sale in Wattata-Mabole

29.25 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

880.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale In Wattala
Land for Sale In Wattala

21.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Wattala Land for Sale Block 32
Wattala Land for Sale Block 32

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 740,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Wattala | Land for Sale Block 9
Wattala | Land for Sale Block 9

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 740,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land With House For Sale In Wattala
Land With House For Sale In Wattala

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial land for sale in wattala
Commercial land for sale in wattala

58.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 116,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala
Land for sale in Wattala

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Hendala
Land for Sale in Hendala

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 12,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land for Sale in Wattala
Commercial Land for Sale in Wattala

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 36,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!