දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale Wattala
Valuable land for sale Wattala

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 27,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale with an old house Wattala
Land for sale with an old house Wattala

10.75 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 9,800,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 6
ඉඩම්-ගම්පහ - 9 Perches Land For Sale In Wattala
9 Perches Land For Sale In Wattala

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 14.4 Perches Land For Sale In Wattala
14.4 Perches Land For Sale In Wattala

14.4 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Plots for Sale In Wattala
Residential Plots for Sale In Wattala

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,375,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - High residential 10.5p land in Walisara
High residential 10.5p land in Walisara

10.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 615,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Bare land (2.5 acres), Wattala
Bare land (2.5 acres), Wattala

2.5 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 160,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with foundation for sale at Wattala
Land with foundation for sale at Wattala

7.75 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 5,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sales In Wattala
Land for Sales In Wattala

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 625,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial land in Wattala
Commercial land in Wattala

54.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 115,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

8.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in Wattala
Valuable land for sale in Wattala

19.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 19,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Real Land | Wattala
Real Land | Wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Prime Land for Sale Wattala
Prime Land for Sale Wattala

6.65 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala
Land for sale in Wattala

13.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale at mabola
Land for sale at mabola

14.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

93.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 690,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

5.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House for sale in Hendala
Land with House for sale in Hendala

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale wattala
Valuable land for sale wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala , Enderamulla
Land for sale in Wattala , Enderamulla

30.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala
Land for Sale in Wattala

6.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 16
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Enderamulla Junction
Land for Sale in Enderamulla Junction

10.7 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Hendala
Land for sale in Hendala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 21
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale In Handala
Land Sale In Handala

4.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!