දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Elakanda Prime Land for Sale
Elakanda Prime Land for Sale

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land for Sale Wattala
Commercial Land for Sale Wattala

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 35,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Wattala Town
Land for Sale in Wattala Town

13.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 9 Perches Land For Sale In Wattala
9 Perches Land For Sale In Wattala

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 14.4 Perches Land For Sale In Wattala
14.4 Perches Land For Sale In Wattala

14.4 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Plots for Sale In Wattala
Residential Plots for Sale In Wattala

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,375,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN HUNUPITIYA WATTALA
LAND FOR SALE IN HUNUPITIYA WATTALA

13.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - House with Land For Sale in Wattala
House with Land For Sale in Wattala

4.8 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land for Sale in Wattala
Commercial Land for Sale in Wattala

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - 11 Perches Land in Wattala Wanawasala Town
11 Perches Land in Wattala Wanawasala Town

11.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Wattala
Land for Sale - Wattala

17.7 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Wattala Kerawalapitiya
Land for Sale - Wattala Kerawalapitiya

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - valuable land for sale in wattala
valuable land for sale in wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 13,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - ඉඩම සහිත නිවසක් - වත්තල
ඉඩම සහිත නිවසක් - වත්තල

14.15 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Wattala Enderamulla -Land sale
Wattala Enderamulla -Land sale

10.7 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - 10 Perches Land With 4 Bed Room House
10 Perches Land With 4 Bed Room House

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale Wattala
Land For Sale Wattala

19.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in Kandana.
Valuable land for sale in Kandana.

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 11,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land for Sale in Wattala
Valuable Land for Sale in Wattala

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in - Ederamulla
Land For Sale in - Ederamulla

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - 35 Perch Land for Sale Kerawalapitiya
35 Perch Land for Sale Kerawalapitiya

35.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala
Land for sale in Wattala

6.3 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,075,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE EDERAMULLA, WATTALA
LAND FOR SALE EDERAMULLA, WATTALA

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Wattala
Land for sale in Wattala

19.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,045,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale for Factory - Katunayake
Land Sale for Factory - Katunayake

2.5 අක්කර

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale – Handala - Wattala
Land for Sale – Handala - Wattala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!