වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Wattala
Delivery Rider - Wattala

Best One Express

රු 32,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Customer care Female - wattala

Senuri wedding decoration

රු 18,000 - 20,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executive - Wattala
Marketing Executive - Wattala

Epsilon Holdings

රු 20,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Fork Life Operator - Wattala
Fork Life Operator - Wattala

company

රු 50,000 - 55,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Computer Electronic & Hardware Technician - Wattala
Computer Electronic & Hardware Technician - Wattala

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Supervisors - Wattala

Spring Lanka

රු 20,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Accounts Assistant - Wattala

J C Supplies

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representative - Wattala
Sales Representative - Wattala

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Accounts Clerk - Wattala
Accounts Clerk - Wattala

R&G Capital (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Development Executive - Wattala
Business Development Executive - Wattala

CASTECH LANKA

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Front Office Co-ordinator - Wattala
Front Office Co-ordinator - Wattala

CASTECH LANKA

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Ice Cream Packing - Wattala
Ice Cream Packing - Wattala

company

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Fork Life Operator-Wattala
Fork Life Operator-Wattala

company

රු 50,000 - 55,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing Executive - Wattala
Marketing Executive - Wattala

House of Music Pvt Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member - Wattala
Crew Member - Wattala

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Welisara
Delivery Rider - Welisara

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Cutting Helper - Wattala

GR INDUSTRIES

රු 20,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Nurse - Wattala
Nurse - Wattala

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Cashier - Handala
Cashier - Handala

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Coordinator (Female) - Wattala
Sales Coordinator (Female) - Wattala

R&G Capital (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executive (Male) - Wattala
Sales Executive (Male) - Wattala

R&G Capital (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
Office Coordinator - Peliyagoda

Singer Service Center - Peliyagoda

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
Delivery Officers - Wattala

JC Company

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - HR Assistant - Wattala
HR Assistant - Wattala

company

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - HR Assistant - Wattala
HR Assistant - Wattala

Cargo

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Site Supervisors - Wattala
Site Supervisors - Wattala

Siyana Welisara-සියන වැලිසර

රු 30,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!