වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Web Graphic Designer
Web Graphic Designer

Wattala Printers

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Debt Collector - Peliyagoda
Debt Collector - Peliyagoda

Suzuki Motors Lanka Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Maintenance Technician - Wattala

Polydime International (pvt) Ltd.

රු 30,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 9
Sales Assistant - Wattala

WISDOM BOOK WORLD

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - MANAGER - Wattala
MANAGER - Wattala

INNOVAGE INTERNATIONAL

රු 25,000 - 65,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - A/C TECHNICIAN / TRAINEE - Wattala
A/C TECHNICIAN / TRAINEE - Wattala

FROSTAIRE INDUSTRIES PVT LTD

රු 20,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Part Time Crew Member - Kiribathgoda
Part Time Crew Member - Kiribathgoda

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Cum Marketing Executive - Wattala
Sales Cum Marketing Executive - Wattala

Siyana Welisara

රු 40,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සහය කළමනාකරු - වත්තල
සහය කළමනාකරු - වත්තල

OPTIMO INTERNATIONAL

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Data Entry Operator - Wattala
Data Entry Operator - Wattala

isuru recruitment

රු 18,000 - 28,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Optometrist - Wattala
Optometrist - Wattala

Specs Services

රු 15,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Housemaid - Wattala

D.L. Wickramanayaka

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Supermarket Executive - Wattala
Supermarket Executive - Wattala

Smart Products Lanka (pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Driver - Wattala

HOME BASED COMPANY

රු 30,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Helper - Wattala
Helper - Wattala

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Carpenter - Wattala
Carpenter - Wattala

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Data Entry Operator - Wattala
Data Entry Operator - Wattala

R & G PVT Limited

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Heavy Vehicle Driver
Heavy Vehicle Driver

MPM Consulting

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - CCTV Camera Technician - Wattala
CCTV Camera Technician - Wattala

Epsilon Holdings

රු 20,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Housemaid - Kadawatha

D.L Wickramanayaka

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Driver - Wattala
Driver - Wattala

Softlogic Retail pvt LTD

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Accounts Clerk - Wattala
Accounts Clerk - Wattala

Methuli Holdings (Pvt) Ltd

රු 20,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Wattala
Graphic Designer - Wattala

Methuli Holdings (Pvt) Ltd

රු 35,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
Sales Executive/Coordinator - Wattala

PKS Business Solutions

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Implementations Exe - Wattala
Business Implementations Exe - Wattala

Smart Products Lanka (pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Nurse - Wattala
Nurse - Wattala

Private poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!