වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Business Analyst - Wattala
Business Analyst - Wattala

Toyota Lanka (Private) Limited

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Web & Software Developer -Welisara
Web & Software Developer -Welisara

Global Trading Lanka [pvt]ltd

රු 15,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 9
Accounting Assistant - Wattala

JC Company

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කන්ටේනර් රථ සහයක ඇබෑර්තු - වත්තල
කන්ටේනර් රථ සහයක ඇබෑර්තු - වත්තල

Pehasara Consulting Service

රු 52,000 - 85,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ගුවන්තොටුපල පුද්ගලික අංශය රැකියා - වත්තල
ගුවන්තොටුපල පුද්ගලික අංශය රැකියා - වත්තල

SSM ( pvt ) Ltd

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Drivers - Wattala

Mr. Sudath

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කන්ටේනර් රථ සහයකයින් - වත්තල
කන්ටේනර් රථ සහයකයින් - වත්තල

Pehasara Consulting Service

රු 52,000 - 85,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වැල්ඩින් කරුවන් - වත්තල
වැල්ඩින් කරුවන් - වත්තල

Methuli Holdings (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer -Wattala
Graphic Designer -Wattala

Methuli Holdings (Pvt) Ltd

රු 35,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Assistant (Female) - Wattala
Sales Assistant (Female) - Wattala

Methuli Holdings (Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Delivery Boy - Wattala

SAMATECH ENGINEERING (PVT) LTD.

රු 18,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වෙළඳ සහායක - වත්තල
වෙළඳ සහායක - වත්තල

ODEL PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Teacher (Helper) - Wattala
Teacher (Helper) - Wattala

International School

රු 10,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sale Executive - Wattala
Sale Executive - Wattala

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Executive Trainee Programme
Executive Trainee Programme

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Chef - Wattala

FUEL restaurants.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Garment Cutter - Wattala

GR INDUSTRIES

රු 50,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
Upper Grade Teachers - Wattala

MSE International School

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Assistant - Wattala
Sales Assistant - Wattala

Arangala Trade Centre

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - රියදුරු - වැලිසර
රියදුරු - වැලිසර

Siyana Welisara-සියන වැලිසර

රු 30,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Assistant - Wattala
Office Assistant - Wattala

Dignity Job Center

රු 32,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Fork Lift Operator - Wattala
Fork Lift Operator - Wattala

Dignity Job Center

රු 36,500

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Data Entry Operators - Wattala
Data Entry Operators - Wattala

Dignity Job Center

රු 32,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Lace Operator - Wattala
Lace Operator - Wattala

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Debt Collector - Uswetakeiyawa
Debt Collector - Uswetakeiyawa

Lanka Mountcastle ( Pvt) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!