වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - HR Assistant - Wattala
HR Assistant - Wattala

company

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Data Entry Operator - Wattala
Data Entry Operator - Wattala

Marina Foods Pvt Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Driver - Wattala
Driver - Wattala

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - வத்தலை
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - வத்தலை

S M C Holdings

රු 1,000 - 1,500

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Management Trainee - Waththala
Management Trainee - Waththala

Ruvisia Advertising

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Cutter Fabrics - Wattala

GR INDUSTRIES

රු 35,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider (Full Time) - Welisara
Delivery Rider (Full Time) - Welisara

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරික්ෂක - වත්තල
සුපරික්ෂක - වත්තල

optimo international

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - වත්තල
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - වත්තල

Factory Recruitment Company

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Management - Wattala

SPRING LANKA GROUP

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Supervisor - Wattala

spring lanka (pvt)ltd

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Supervisor - Wattala
Supervisor - Wattala

company

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Trainiee supervisor - Wattala

asia group

රු 60,000 - 120,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Trainee Project Supervisor - Wattala
Trainee Project Supervisor - Wattala

Divino Ceylon

රු 15,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - වත්තල
සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - වත්තල

DMI(Pvt)Ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - වෙළඳ සහයක/සහයිකා -වත්තල
වෙළඳ සහයක/සහයිකා -වත්තල

Arangala Trade Centre

රු 15,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Assistant - Wattala
Sales Assistant - Wattala

Nils Store

රු 35,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Clerk ( Male / Female ) - Wattala
Office Clerk ( Male / Female ) - Wattala

Asb Pvt Ltd

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Clerk - Wattala
Clerk - Wattala

company

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Quality Controler ( Qc ) - Waththala
Quality Controler ( Qc ) - Waththala

JMJ Pvt ltd

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - බර වාහන රියදුරන් - පෑලියගොඩ
බර වාහන රියදුරන් - පෑලියගොඩ

Sithumina group

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Supervisors - Wattala

Spring Lanka

රු 18,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Person - Wattala (Honda Showroom)
Sales Person - Wattala (Honda Showroom)

RONEX ENTERPRISES

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Supervise -Wattala
Supervise -Wattala

company

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Uber Driver - Wattala
Uber Driver - Wattala

SDS Travels

රු 40,000 - 60,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!