මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

වායු සමීකරණ සහ විදුලි උපාංග විකිණීමට වාද්දුව

දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි