මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

රත්නපුර හිදී කාමර විකිණීමට හෝ කුලියට දීමට

දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි