මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි ඉඩම්

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි