දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
 • Ariyana Resort | Athurugiriya logo
  Ariyana Resort | Athurugiriya
  Home Land Holding (Pvt) Ltd
  Athurugiriya
  Rs 8,400,000 onwards
 • Regent Homes - Wattalalogo
  Regent Homes - Wattala
  Regent Homes
  3, 4 Beds
  Wattala
  Rs 22,900,000 onwards
 • Aqua Vista by Fairwaylogo
  Aqua Vista by Fairway
  Fairway Holdings
  2, 3 Beds
  Galle
  Rs 48,319,968 onwards
 • Fairway Galle logo
  Fairway Galle
  Fairway Holdings
  2, 3 Beds
  Galle
  Rs 23,868,486 onwards
 • Pearl Residencies logo
  Pearl Residencies
  Mezzan Engineering
  2, 3 Beds
  Colombo 15
  Rs 15,112,500 onwards
 • The Castle logo
  The Castle
  Superlative Properties
  3 Beds
  Colombo 8
  Rs 51,200,000 onwards
 • Trifle Towerlogo
  Trifle Tower
  Mezzan Engineering
  2, 3 Beds
  Colombo 15
  Rs 19,950,000 onwards
 • Adria Condologo
  Adria Condo
  JPKL Engineering & Developers (PVT) Ltd
  Mount Lavinia
  Rs 17,700,000 onwards
 • ELEGANT 16 | Colombo 05logo
  ELEGANT 16 | Colombo 05
  Ekroma Realtors(pvt)Ltd
  2, 3 Beds
  Colombo 5
  Rs 36,500,000 onwards
 • ikman Properties - Colombo 05logo
  ikman Properties - Colombo 05
  ikman Properties - Colombo 05
  2, 3, 4 Beds
  Colombo 5
  Rs 27,100,000 onwards
 • 34 Rudra Place - Colombo 06 logo
  34 Rudra Place - Colombo 06
  Landmaark Developers
  3, 4, 5+ Beds
  Colombo 6
  Rs 33,500,000 onwards
 • 96 Residencies - Pitakottelogo
  96 Residencies - Pitakotte
  JAT Holdings
  2, 3 Beds
  Kotte
  Rs 2,280,000 onwards
 • Grand Hesitance Sigiryalogo
  Grand Hesitance Sigirya
  Global Housing
  1, 2 Beds
  Sigiriya
  Rs 12,900,000 onwards
 • ikman Properties - Nugegoda logo
  ikman Properties - Nugegoda
  ikman Properties - Nugegoda
  2, 3, 4 Beds
  Nugegoda
  Rs 31,100,000 onwards
 • ikman Properties - Battaramulla logo
  ikman Properties - Battaramulla
  ikman Properties - Battaramulla
  1, 2, 3 Beds
  Battaramulla
  Rs 15,100,000 onwards
 • ikman Properties - Thalawathugodalogo
  ikman Properties - Thalawathugoda
  ikman Properties - Thalawathugoda
  3 Beds
  Talawatugoda
  Rs 20,500,000 onwards
 • MVIVO Homes logo
  MVIVO Homes
  MVIVO Homes
  2, 3, 4 Beds
  Colombo 4
  Rs 14,000,000 onwards
 • Forest Hilllogo
  Forest Hill
  JAT Holdings
  3, 4 Beds
  Kandy
  Rs 15,000,000 onwards
 • 77 ON FOURTH RESIDENCIESlogo
  77 ON FOURTH RESIDENCIES
  JAT Holdings
  2, 3 Beds
  Nawala
  Rs 38,200,000 onwards
 • Glorious Residencies logo
  Glorious Residencies
  A & D Property Developers (pvt)Ltd
  1, 2, 4 Beds
  Colombo 12
  Rs 26,500,000 onwards
 • Regent Homes - Delkandalogo
  Regent Homes - Delkanda
  Regent Homes
  4 Beds
  Nugegoda
  Rs 31,000,000 onwards
 • Urban Homes Koswattalogo
  Urban Homes Koswatta
  Fairway Holdings
  1, 2, 3 Beds
  Battaramulla
  Rs 15,183,665 onwards
 • Marina Square – Uptown Colombo logo
  Marina Square – Uptown Colombo
  Marina Square – Uptown Colombo
  Colombo 15
  Rs 23,500,000 onwards
 • Elements by Fairway logo
  Elements by Fairway
  Fairway Holdings
  3, 4 Beds
  Rajagiriya
  Rs 53,989,175 onwards
 • Latitude by Fairway logo
  Latitude by Fairway
  Fairway Holdings
  2, 3 Beds
  Colombo 5
  Rs 32,191,785 onwards