කර්මාන්ත
දැන්විම් 3,228 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
Data Entry Operator
Data Entry Operator

Private Poster

09 මාර්තු 4:33 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

House Maid

Private Poster

27 අප්‍රේල් 3:57 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Tissue Culture Laboratory Technician

Shantha Suraweera

විනාඩි 5 පෙර, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistant (Male/Female)
Sales Assistant (Male/Female)

SMARTELECTRONICS.LK

20 අප්‍රේල් 11:48 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

කාර්යයාලීය ලිපිකරු
කාර්යයාලීය ලිපිකරු

Kandy

සාමාජිකයා28 අප්‍රේල් 6:03 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Secretary

Private Poster

23 අප්‍රේල් 6:48 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Accounts Trainees
Accounts Trainees

Private Poster

24 අප්‍රේල් 8:17 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Doctors Assistant
Doctors Assistant

Private Poster

12 අප්‍රේල් 4:13 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Driver
Driver

Simple Recruitment

සාමාජිකයාඊයේ 8:51 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Restaurant Chef
Restaurant Chef

Private Poster

ඊයේ 7:29 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Executive (Male)
Sales Executive (Male)

Citizen Development Bank

20 අප්‍රේල් 3:30 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Marketing Executive - Corporate Sales

Company Name With held

31 මාර්තු 3:59 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Food & Beverage Manager
Food & Beverage Manager

ideaikman

සාමාජිකයාඊයේ 4:21 පව, ත්‍රිකුණාමලය, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Representative

Lakshman Wijesinghe

ඊයේ 2:41 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Computer Operator
Computer Operator

Wimaladharma & Sons

03 මාර්තු 11:03 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Assistant Cum Sales Executive
Sales Assistant Cum Sales Executive

Wimaladharma & Sons

22 මාර්තු 4:36 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Construction Technical Officer
Construction Technical Officer

Design Today Pvt Ltd.

ඊයේ 2:07 පව, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

චිත්‍ර ශිල්පි
චිත්‍ර ශිල්පි

Private Poster

25 අප්‍රේල් 4:40 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Sales Promotion Officer
Sales Promotion Officer

Cell world

සාමාජිකයා27 අප්‍රේල් 4:46 පව, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Supervisor Assistant
Supervisor Assistant

Optimo Group - Kiribathgoda

සාමාජිකයාඊයේ 11:34 පෙරවරු, කළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Photo Editing Administrator
Photo Editing Administrator

Kamal

ඊයේ 11:32 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Supervisor

DMI International Kiribathgoda

සාමාජිකයාඊයේ 11:30 පෙරවරු, කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Executive Academic Writers
Executive Academic Writers

Liovision Group

06 අප්‍රේල් 5:11 පව, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

අඩ කාල

Delivery Assistant

Minarafoods(Pvt)Ltd

ඊයේ 10:41 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Accounts Assistant  (Female)
Accounts Assistant (Female)

Minarafoods(Pvt)Ltd

ඊයේ 10:41 පෙරවරු, නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Phone Operator (Female)
Phone Operator (Female)

ADS king.lk | Sell Fast ikman.lk නියෝජිත

සාමාජිකයා20 අප්‍රේල් 10:05 පෙරවරු, ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

Trainee Sales Executive
Trainee Sales Executive

Diligent Consulting Group Pvt Ltd

සාමාජිකයා07 මාර්තු 11:41 පෙරවරු, කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පූර්ණ කාලීන

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

රැකියා සම්බන්ධ වංචාවලින් ආරක්ෂා වීමට මෙම ඉඟි කියවන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!