වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 3,779 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කුරුණෑගල - Welder - Kurunagala
Welder - Kurunagala

Private Poster

කුරුණෑගල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Service Executive - Col 06
Customer Service Executive - Col 06

Quickee Delivery Solutions (Pvt) Ltd

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Mount Lavinia
Delivery Rider - Mount Lavinia

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Room Assistant - Colombo 07
Room Assistant - Colombo 07

Ranfer Teas Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Maharagama
Delivery Rider - Maharagama

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Restaurant Steward - Colombo 07
Restaurant Steward - Colombo 07

Ranfer Teas Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Stores Helper - Colombo 3
Stores Helper - Colombo 3

Zigzag (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Kadawatha
Delivery Rider - Kadawatha

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider -Kottawa
Delivery Rider -Kottawa

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Col 01
Delivery Rider - Col 01

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Stores Assistant - Col 03
Stores Assistant - Col 03

Zigzag.lk

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider -Nugegoda
Delivery Rider -Nugegoda

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Embroider Machine Operator - Pasyala
Embroider Machine Operator - Pasyala

Irashma Embroiders and Printers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Battaramulla
Data Entry Operators - Battaramulla

Master Hellie's Engineering Consultants (Pvt) Ltd

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Embroider Design Puncher - Pasyala
Embroider Design Puncher - Pasyala

Irashma Embroiders and Printers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 38
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Kiribathgoda
Delivery Rider - Kiribathgoda

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කළුතර - Delivery Rider - Kalutara
Delivery Rider - Kalutara

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකළුතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 49
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Negombo
Delivery Rider - Negombo

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Team Members - Moratuwa
Team Members - Moratuwa

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Team Members - Negombo
Team Members - Negombo

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - පැල්මඩුල්ල
සුපරීක්ෂක - පැල්මඩුල්ල

Granton international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මඩකලපුව - Cashier - Batticaloa
Cashier - Batticaloa

Sunshine Foods Pvt Ltd

රු 18,000 - 25,000

මඩකලපුව, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Team Members - Kotikawatta
Team Members - Kotikawatta

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-හම්බන්තොට - සහාය කලමනාකරු - තිස්සමහාරාම
සහාය කලමනාකරු - තිස්සමහාරාම

Granton international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාහම්බන්තොට, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Kaduwela
Delivery Rider - Kaduwela

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Manager - Colombo 3
Assistant Manager - Colombo 3

LB FINANCE PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Public Relations Officer - Maharagama

Amila Abeywardhana Photography

රු 25,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!