වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 3,559 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Receptionist - Maharagama
Receptionist - Maharagama

Amila Abeywardhana Photography

රු 25,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Accounts Assistant - Colombo 05
Trainee Accounts Assistant - Colombo 05

Quantum Fitness

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Insurance Executive - Col03
Insurance Executive - Col03

3000 Solutions

රු 75,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Support Executive - Col 03
Customer Support Executive - Col 03

Macxeon Technologies

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Nugegoda
Data Entry Operator - Nugegoda

PART TIME WORKS - Work from home

රු 15,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cell Phone Repair Technician - Col3
Cell Phone Repair Technician - Col3

Macxeon Technologis

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Colombo 6
Delivery Rider - Colombo 6

Door Step Delivers

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Steward - Colombo 4
Steward - Colombo 4

Kami Maki Japanese Fusion Cuisine

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cook - Col04
Cook - Col04

Kami Maki Japanese Fusion Cuisine

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Kitchen Helpers - Col4
Kitchen Helpers - Col4

Kami Maki Japanese Fusion Cuisine

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 38
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රියදුරන් - නාවල
රියදුරන් - නාවල

Solid Data Entry Services (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 38
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Drivers - Nawala
Drivers - Nawala

Solid Data Entry Services (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 39
GUEST RELATIONS EXECUTIVE - FEMALE

Artisan Co. (Private) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Computer Typesetters (Female) - Gampaha
Computer Typesetters (Female) - Gampaha

ANTS Creation (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Web Designer - Gampaha
Web Designer - Gampaha

ANTS Creation (Pvt) Ltd.

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Executive - Rajagiriya
Call Center Executive - Rajagiriya

3000 Solutions

රු 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Field Sales Executives - Colombo 2
Field Sales Executives - Colombo 2

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Electronics and IT Technicians - Colombo 02

Business Machines Co.(Pvt)Ltd

රු 18,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Insurance Executive - Col10
Insurance Executive - Col10

3000 Solutions

රු 75,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 50
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Executive - Col10
Call Center Executive - Col10

3000 Solutions

රු 23,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Software Engineer Col- 2
Software Engineer Col- 2

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Field Sales Executives - Galle
Field Sales Executives - Galle

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Duty free Sales executives - Katunayaka
Duty free Sales executives - Katunayaka

company

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Sous Chef - Unawatuna
Sous Chef - Unawatuna

Bedspace & SkinnyToms

රු 0 - 75,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගාල්ල - Head Chef - Unawatuna
Head Chef - Unawatuna

Bedspace & SkinnyToms

රු 0 - 85,000

ගාල්ල, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Senior Backend Engineer
Senior Backend Engineer

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - UX Engineer - Col 2
UX Engineer - Col 2

ikman (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!