මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
දැන්වීමේ ස්වභාවය

ශ්‍රී ලංකාව හිදී උසස් අධ්‍යාපන සහය හා පාඨමාලා

දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි