දැන්විම් 527 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN NUGEGODA (1013B)
APARTMENT FOR SALE IN NUGEGODA (1013B)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - LUXURY APARTMENT FOR SALE - COL8
LUXURY APARTMENT FOR SALE - COL8

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 39,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Apartment for Sale
Mount Lavinia Apartment for Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENTS FOR SALE COLOMBO 4
APARTMENTS FOR SALE COLOMBO 4

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Splendour | Rajagiriya - MCP P598
Prime Splendour | Rajagiriya - MCP P598

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment | Rajagiriya - MCP P43
Apartment | Rajagiriya - MCP P43

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2000Plaza Apartment | Kotte - MCP538
2000Plaza Apartment | Kotte - MCP538

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Signature Meridian Residencies - P627
Signature Meridian Residencies - P627

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Meridian Residencies - Rajagiryia
Meridian Residencies - Rajagiryia

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment | Angulana - MCP P665
Apartment | Angulana - MCP P665

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment | Angulana - MCP P666
Apartment | Angulana - MCP P666

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment |Angulana - MCP667
Apartment |Angulana - MCP667

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - On320 Apartment | Col 2 - MCP P681
On320 Apartment | Col 2 - MCP P681

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA502
Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA502

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA503
Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA503

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA504
Wind Crest Apt | Rajagiriya - AA504

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment | Rajagiriya - AA511
Skyline Apartment | Rajagiriya - AA511

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale in Colombo 2 - AA509
Apartment For Sale in Colombo 2 - AA509

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 44,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment | Rajagiriya - AA512
Skyline Apartment | Rajagiriya - AA512

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Mount Lavinia
Blue Ocean Apartment @ Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,700,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment at Wellawatta
Blue Ocean Apartment at Wellawatta

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,700,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Apartment | Battaramulla - AA514-A
Prime Apartment | Battaramulla - AA514-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment - Colombo 4
Blue Ocean Apartment - Colombo 4

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,200,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment at Bambalapitiya
Blue Ocean Apartment at Bambalapitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,400,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment - Colombo 5
Blue Ocean Apartment - Colombo 5

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Emarald Tower Apt | Nugegoda - AA515 A
Emarald Tower Apt | Nugegoda - AA515 A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Moratuwa
Apartment for sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 10

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!