දැන්විම් 861 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - New Apartment for Sale in Battaramulla
New Apartment for Sale in Battaramulla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,750,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Kotte Luxury Apartments for sale(5th floor)
Skyline Kotte Luxury Apartments for sale(5th floor)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Full Furnished Apartment for Sale at Rajagiriya
Full Furnished Apartment for Sale at Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 40,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartments in Wattala
Apartments in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Col6
Apartment for Sale in Col6

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,500,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale Colombo 7
Luxury apartment for sale Colombo 7

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 54,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Apartment
Mount Lavinia Luxury Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Apartment
Mount Lavinia Luxury Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Apartment
Mount Lavinia Luxury Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Apartment
Mount Lavinia Luxury Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment in Mount Lavinia
Luxury Apartment in Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Apartment
Mount Lavinia Luxury Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Apartment
Mount Lavinia Luxury Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Apartment
Mount Lavinia Luxury Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Living Apartment for sale in Mount Lavinia
Luxury Living Apartment for sale in Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Living Apartment
Mount Lavinia Luxury Living Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Living Apartment
Mount Lavinia Luxury Living Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Apartment - Mt.Lavinia
Mount Lavinia Luxury Apartment - Mt.Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Living Apartment
Mount Lavinia Luxury Living Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia Luxury Living Apartment
Mount Lavinia Luxury Living Apartment

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment in Mount Lavinia,
Luxury Apartment in Mount Lavinia,

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia, Luxury Apartment.3 BD + 2BT
Mount Lavinia, Luxury Apartment.3 BD + 2BT

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Mount Lavinia, Luxury Apartment.3 BD + 2BT
Mount Lavinia, Luxury Apartment.3 BD + 2BT

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment 3 BD + 2BT for sale in Mount Lavinia
Luxury Apartment 3 BD + 2BT for sale in Mount Lavinia

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,900,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Colombo 6 Luxury Living
Colombo 6 Luxury Living

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,500,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Brand New Apartment for Sale in Col3
Blue Ocean Brand New Apartment for Sale in Col3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 66,800,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Brand New Condo at Colombo 03
Blue Ocean Brand New Condo at Colombo 03

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,100,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!