දැන්විම් 540 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR Brand New Apartment In Dhehiwella
3 BR Brand New Apartment In Dhehiwella

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Colombo 06
Luxury Apartment - Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Castle Apartment | Colombo 8 - A0522-A
Castle Apartment | Colombo 8 - A0522-A

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment | Wellawatta - A0517
Apartment | Wellawatta - A0517

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Apartment in Skyline- Kotte
3BR Apartment in Skyline- Kotte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 13
Apartment for sale in Colombo 13

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 16,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 6
Apartment for sale in Colombo 6

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale - Borella
Apartment For Sale - Borella

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Thalawathugoda
Apartment for sale in Thalawathugoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 18,500,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 05
Apartment for sale in Colombo 05

කාමර: 2, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Colombo 3
Apartment in Colombo 3

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Dehiwala
Apartment for sale in Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT FOR SALE IN ETHULKOTTE (1065B)
APARTMENT FOR SALE IN ETHULKOTTE (1065B)

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Colombo 6
Apartment for sale in Colombo 6

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 14,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Brand New Apartment in Nawala
Luxury Brand New Apartment in Nawala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 BR Apartment For Sale-Kollupitiya
3 BR Apartment For Sale-Kollupitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Col03
Apartment for sale in Col03

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 51,100,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Blue Ocean Apartment @ Colombo 05
Blue Ocean Apartment @ Colombo 05

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Ken Tower Apartment - Dehiwala
Ken Tower Apartment - Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 21,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Nugegoda
Apartment for Sale in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Apartment for Sale Dehiwala
3 Bedroom Apartment for Sale Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 19,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT SALE AT DEHIWALA
APARTMENT SALE AT DEHIWALA

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 23,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Kirulapana Avenue
Kirulapana Avenue

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Kotte
Apartment for sale in Kotte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,750,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale - Dahiwala
Apartment for sale - Dahiwala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment - Colombo 06
Luxury Apartment - Colombo 06

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,500,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - NEMRA IVY | Dehiwala
NEMRA IVY | Dehiwala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 22,000,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!