මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5 දුරකථන විකිණීමට, සෛන්තමරුතු

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි