දැන්විම් 174 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ඉඩම්

ඉඩම්-රත්නපුර - Flat Land for Sale in Embilipitiya
Flat Land for Sale in Embilipitiya

20.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Ratnapura
Land for sale in Ratnapura

20.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Balangoda
Land in Balangoda

1.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 17,142 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale in Ratnapura
Land for Sale in Ratnapura

1,163.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-රත්නපුර - Main road face land in Pellmadulla
Main road face land in Pellmadulla

70.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale In Ratnapura
Land For Sale In Ratnapura

10.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 18,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale Embilipitiya
Land for sale Embilipitiya

110.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale embilipitiya
Land for sale embilipitiya

287.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 40,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Godakawela
Land for sale in Godakawela

10.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 8,500,000 අක්කරයකට

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land & Home for sale - Embilipitiya
Land & Home for sale - Embilipitiya

64.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale - Madampe
Land For Sale - Madampe

49.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - ඉඩමක් විකිණීමට - රත්නපුර
ඉඩමක් විකිණීමට - රත්නපුර

14.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land In Parakaduwa Lot No 28
Land In Parakaduwa Lot No 28

10.75 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,182,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land In Parakaduwa
Land In Parakaduwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale In Parakaduwa Lot No 12
Land for sale In Parakaduwa Lot No 12

10.5 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,050,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land In Kuruwita
Land In Kuruwita

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Commercial Land in Ratnapura Panadura Rd
Commercial Land in Ratnapura Panadura Rd

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - ඉඩමක් විකිණීමට - අමුතාගොඩ,රත්නපුර
ඉඩමක් විකිණීමට - අමුතාගොඩ,රත්නපුර

94.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 187,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale - Ratnapura
Land for sale - Ratnapura

10.5 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 470,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale In Embilipitiya
Land For Sale In Embilipitiya

33.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Thorakolayaya lot 06
Land in Thorakolayaya lot 06

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 307,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale - embilipitiya
Land for sale - embilipitiya

10.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Residential Land For Sale Ratnapura
Residential Land For Sale Ratnapura

16.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Rubber Land In Ratnapura
Rubber Land In Ratnapura

5.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale In Embilipitiya
Land For Sale In Embilipitiya

2.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale - Embilipitiya.
Land for sale - Embilipitiya.

20.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Balangoda
Land in Balangoda

15.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!