දැන්විම් 139 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ඉඩම්

ඉඩම්-රත්නපුර - සංචාරක වියාපාරය සඳහා සුදුසු තේ ඉඩමක් විකිනීමට
සංචාරක වියාපාරය සඳහා සුදුසු තේ ඉඩමක් විකිනීමට

18.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - Land & Hause - Kuruwita
Land & Hause - Kuruwita

15.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea Estate for sale Kuruwita
Tea Estate for sale Kuruwita

25.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 55,000,000 සම්පුර්ණ මිල

විනාඩි 45
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea land for sale in kahawaththa
Tea land for sale in kahawaththa

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Embilipitiya
Land for sale in Embilipitiya

50.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 49,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land & Hause - Kuruwita
Land & Hause - Kuruwita

15.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in - Ratnapura
Land for sale in - Ratnapura

80.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea Land for sale in Kahawaththa, Ellagewaththa
Tea Land for sale in Kahawaththa, Ellagewaththa

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale Embilipitiya
Land for Sale Embilipitiya

19.3 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 115,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale -- Pelmadulla
Land for sale -- Pelmadulla

20.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale Ratnapura
Land for Sale Ratnapura

90.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale - Ratnapura
Land for Sale - Ratnapura

10.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,200,000 අක්කරයකට

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - අගනා ඉඩමක් විකිණීමට - ඇඹිලිපිටිය
අගනා ඉඩමක් විකිණීමට - ඇඹිලිපිටිය

3.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 25,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea Land for Sale in Ratnapura
Tea Land for Sale in Ratnapura

9.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale - Pelmadulla
Land for Sale - Pelmadulla

3.25 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 9,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - නිවසක් සෑදීමට අගනා බිම් කැබැල්ලක් - රත්නපුර
නිවසක් සෑදීමට අගනා බිම් කැබැල්ලක් - රත්නපුර

25.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 64,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Valuable Land for Sale - Balangoda
Valuable Land for Sale - Balangoda

3.09 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 17,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Thorakolayaya lot 06
Land in Thorakolayaya lot 06

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 307,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Calm Greenery Land for Sale Udawalawa
Calm Greenery Land for Sale Udawalawa

160.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sele Embilipitiya
Land for Sele Embilipitiya

12.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale in Kiriella
Land for Sale in Kiriella

80.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Valuable Land in Ratnapura
Valuable Land in Ratnapura

20.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - බලංගොඩ නගරයට ආසන්නව ඉඩමක් විකිනීමට
බලංගොඩ නගරයට ආසන්නව ඉඩමක් විකිනීමට

47.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Land In Balangoda
Land In Balangoda

84.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 15,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For sale in - Embilipitya
Land For sale in - Embilipitya

20.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Ratnapura, Malangama
Land for sale in Ratnapura, Malangama

15.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 240,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale - Embilipitiya
Land for sale - Embilipitiya

2.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!