දැන්විම් 168 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ඉඩම්

ඉඩම්-රත්නපුර - Land with partly build house Ratnapura
Land with partly build house Ratnapura

80.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 4,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale In Balangoda Town
Land For Sale In Balangoda Town

44.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - LAND FOR SALE IN RATNAPURA
LAND FOR SALE IN RATNAPURA

14.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land sale of Belihuloya
Land sale of Belihuloya

1.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale In Balangoda
Land For Sale In Balangoda

25.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Rubber Estate With Bungalow Ratnapura
Rubber Estate With Bungalow Ratnapura

60.0 අක්කර

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 130,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale, higura ara, Embilipitiya
Land for sale, higura ara, Embilipitiya

30.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - LAND FOR IMMEDIATE SALE -KURUWITA
LAND FOR IMMEDIATE SALE -KURUWITA

10.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Ratnapura
Land for sale in Ratnapura

12.75 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 39,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land with partly build house Ratnapura
Land with partly build house Ratnapura

80.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 4,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Ratnapura/Madala
Land in Ratnapura/Madala

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land and hotel for Sale in Ratnapura
Land and hotel for Sale in Ratnapura

70.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 32,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in belihuloya
Land for sale in belihuloya

125.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea land For Sale In Balangoda
Tea land For Sale In Balangoda

2.8 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,950,000 අක්කරයකට

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Residential land Ratnapura
Residential land Ratnapura

10.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Rubber Land for sale - Kiriella
Rubber Land for sale - Kiriella

4.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale In Balangoda
Land For Sale In Balangoda

47.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Land with house in Balangoda
Land with house in Balangoda

55.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Thorakolayaya lot 06
Land in Thorakolayaya lot 06

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 307,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - ගොඩකවෙල තේ ඉඩම කඩිනමින් විකිණීමට
ගොඩකවෙල තේ ඉඩම කඩිනමින් විකිණීමට

1.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Commercial Land In Ratnapura Rd
Commercial Land In Ratnapura Rd

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Kuruwita
Land in Kuruwita

10.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-රත්නපුර - ඇහැලියගොඩ ඉඩම විකිණීමට
ඇහැලියගොඩ ඉඩම විකිණීමට

3.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 13,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Balangoda
Land for sale in Balangoda

17.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-රත්නපුර - Land with complete house Eheliyagoda
Land with complete house Eheliyagoda

3.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-රත්නපුර - 26 Perch Land With Old House Belihuloya
26 Perch Land With Old House Belihuloya

26.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in balangoda
Land in balangoda

40.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!