දැන්විම් 188 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ඉඩම්

ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Embilipitiya
Land for sale in Embilipitiya

3.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea Estate @ Hill top Land In Pelmadulla
Tea Estate @ Hill top Land In Pelmadulla

10.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Eheliyagoda
Land for sale in Eheliyagoda

17.0 අක්කර

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 136,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale - Middeniya
Land for sale - Middeniya

80.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Commercial Land near by Belihuloya River
Commercial Land near by Belihuloya River

26.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 4,160,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Embilipitiya
Land for sale in Embilipitiya

30.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Balangoda
Land in Balangoda

220.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 11,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - තේක්ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇඹිලිපිටිය.
තේක්ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇඹිලිපිටිය.

1.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land with House for Sale in Embilipitiya
Land with House for Sale in Embilipitiya

10.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Rathnapura
Land for sale in Rathnapura

7.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,300,000 අක්කරයකට

දින 3
Land for sale in Rathnapura

50.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 60,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea Estate @ Hill top Land In Pelmadulla
Tea Estate @ Hill top Land In Pelmadulla

10.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale In Udawalawa
Land For Sale In Udawalawa

40.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land with Tea & Pepper Balangoda
Land with Tea & Pepper Balangoda

160.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Balangoda
Land in Balangoda

15.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Valuable land for sale - Rakwana
Valuable land for sale - Rakwana

18.4 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in enbilipitiya
Land for sale in enbilipitiya

2.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale in Udawalawe
Land for Sale in Udawalawe

144.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sele sewanagala
Land for sele sewanagala

4.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale In Parakaduwa
Land for sale In Parakaduwa

10.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 1,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Thorakolayaya lot 06
Land in Thorakolayaya lot 06

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 307,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale in Embilipitiya
Land For Sale in Embilipitiya

2.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 350,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea Land for Sale - Parakaduwa
Tea Land for Sale - Parakaduwa

2.75 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale - Embilipitiya
Land for sale - Embilipitiya

125.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Tea Land for sale in kuruwita
Tea Land for sale in kuruwita

16.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 28,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale - (Udawalawa)
Land for Sale - (Udawalawa)

120.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-රත්නපුර - 18Perches land for sale in Pelmadulla
18Perches land for sale in Pelmadulla

18.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!