දැන්විම් 187 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ඉඩම්

ඉඩම්-රත්නපුර - ඉඩමක් විකිණීමට​ - ඇඹිලිපිටිය
ඉඩමක් විකිණීමට​ - ඇඹිලිපිටිය

26.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 137,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-රත්නපුර - Rubber land for sale in Eheliyagoda
Rubber land for sale in Eheliyagoda

28.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 17,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Balangoda
Land for sale in Balangoda

100.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - 33 Perches Land in ratnapura
33 Perches Land in ratnapura

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 4,125,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Embilipitiya
Land for sale in Embilipitiya

3.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale Balangoda
Land For Sale Balangoda

10.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 260,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Rubber State For Sale In Eheliyagoda
Rubber State For Sale In Eheliyagoda

9.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 2,300,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land Available for sale - Ehaliyagoda
Land Available for sale - Ehaliyagoda

280.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-රත්නපුර - Land in Thorakolayaya lot 06
Land in Thorakolayaya lot 06

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 307,800 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Balangoda Town
Land for sale in Balangoda Town

40.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-රත්නපුර - Land and house for sale in Embilipitiya
Land and house for sale in Embilipitiya

3.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale In Rathnapura Hidallana
Land For Sale In Rathnapura Hidallana

6.8 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-රත්නපුර - ඉඩමක් විකිනීමට - බටුගෙදර
ඉඩමක් විකිනීමට - බටුගෙදර

18.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale in Pelmadulla
Land for Sale in Pelmadulla

3.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,500 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale in Embilipitiya
Land for Sale in Embilipitiya

15.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-රත්නපුර - Land With House for Sale - Ratnapura
Land With House for Sale - Ratnapura

10.0 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-රත්නපුර - රත්නපුර මඩල පිහිටි ඉඩම
රත්නපුර මඩල පිහිටි ඉඩම

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-රත්නපුර - Land with house for sale in Udawalawa
Land with house for sale in Udawalawa

110.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 9,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For sale in Eheliyagoda
Land For sale in Eheliyagoda

1.5 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale in Pelmadulla
Land For Sale in Pelmadulla

30.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-රත්නපුර - Commercial Land in Main Road Pellmadulla
Commercial Land in Main Road Pellmadulla

70.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-රත්නපුර - 26 Per Land in Rathnapura
26 Per Land in Rathnapura

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For Sale in Kahawatta Town
Land For Sale in Kahawatta Town

30.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for sale in Ratnapura
Land for sale in Ratnapura

7.2 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-රත්නපුර - Land for Sale in Rathnapura
Land for Sale in Rathnapura

18.0 පර්චස්

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 5,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ඉඩම්-රත්නපුර - Land For sale in Eheliyagoda
Land For sale in Eheliyagoda

1.25 අක්කර

රත්නපුර, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!