වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය

DMI international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සහාය කළමනාකරු -nඇඹිලිපිටිය
සහාය කළමනාකරු -nඇඹිලිපිටිය

Optimo International

රු 55,000 - 60,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කලමණාකාර සහයක (රත්නපුර )
කලමණාකාර සහයක (රත්නපුර )

DMI INTERNATIONAL

රු 15,000 - 55,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - රත්නපුරය
සුපරීක්ෂක - රත්නපුරය

DMI International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - පැල්මඩුල්ල
සුපරීක්ෂක - පැල්මඩුල්ල

Granton international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Supervisor - Rathnapura
Trainee Supervisor - Rathnapura

Optimo International

රු 40,000 - 60,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Training Supervisors - Ratnapura
Training Supervisors - Ratnapura

optimo intarnational

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Financial Planning Exec - Eheliyagoda
Financial Planning Exec - Eheliyagoda

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරික්ෂක - ඇඹිලිපිටිය
සුපරික්ෂක - ඇඹිලිපිටිය

innovage internatiol

රු 43,000 - 50,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරික්ෂක - අනුරාධපුර
සුපරික්ෂක - අනුරාධපුර

innovage international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - රත්නපුර- රත්නපුර
රත්නපුර- රත්නපුර

The smart circle

රු 18,000 - 40,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Delivered Sales Representative

Yatiyana Group

රු 25,000 - 30,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Marketing Executive - Ratnapura
Marketing Executive - Ratnapura

Ceylinco General Insurance Ltd

රු 15,000 - 30,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Data Entry Operator - Balangoda
Data Entry Operator - Balangoda

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 15,000 - 20,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Manager - Ratnapura
Trainee Manager - Ratnapura

DMI international

රු 18,000 - 55,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Supervisor(Male/Female)- Ratnapura
Supervisor(Male/Female)- Ratnapura

DMI(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 38,500

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Administration Executive - Kuruwita
Administration Executive - Kuruwita

Redapple Network

රු 30,000 - 45,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Data Entry Operators - Rathnapura
Data Entry Operators - Rathnapura

data entry solutions

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Marketing Supervisors-Rathnapura
Trainee Marketing Supervisors-Rathnapura

optimo group

රු 20,000 - 65,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Location manager-Eheliyagoda
Location manager-Eheliyagoda

Asia group and ruvisia advrtaising (pvt) ltd

රු 50,000 - 95,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - PHP Developer-Ratnapura
PHP Developer-Ratnapura

NSOFT Solutions

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - වරාය පුද්ගලික අංශයට ඇබැර්තු - Ratnapura
වරාය පුද්ගලික අංශයට ඇබැර්තු - Ratnapura

SSM ( pvt ) Ltd

රු 40,000 - 48,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - ආරක්ෂක නිලධාරි - එම්බිලිපිටිය
ආරක්ෂක නිලධාරි - එම්බිලිපිටිය

SSM ( pvt ) Ltd

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Promotion Assistant Manager - Balangoda
Promotion Assistant Manager - Balangoda

OPTIMO GROUP

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය
සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය

Granton international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!