වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Steward (Male/Female ) - Ratnapura
Steward (Male/Female ) - Ratnapura

Grand Emerald Hotel

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Sales Executives - Ratnapura
Trainee Sales Executives - Ratnapura

SMART CIRCLE

රු 35,000 - 60,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Manager - Ratnapura

D.M.I

රු 24,999 - 60,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - රත්නපුර
කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - රත්නපුර

Easy job Pvt Ltd

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Supervisor(Male/Female)- Embilipitiya
Supervisor(Male/Female)- Embilipitiya

DMI(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 38,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පුද් සාමාන්‍ය සේවකයින් - රත්නපුර
කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පුද් සාමාන්‍ය සේවකයින් - රත්නපුර

Good job pvt ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පුද් සාමාන්‍ය සේවකයින් - බලංගොඩ
කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පුද් සාමාන්‍ය සේවකයින් - බලංගොඩ

Good job pvt ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පුද් සාමාන්‍ය සේවකයින් - කුරුවිට
කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පුද් සාමාන්‍ය සේවකයින් - කුරුවිට

Good job pvt ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කොළඹ වරාය (පුද්)සාමාන්‍ය සේවක - ඇහැලියගොඩ
කොළඹ වරාය (පුද්)සාමාන්‍ය සේවක - ඇහැලියගොඩ

Good job pvt ltd

රු 50,000 - 55,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කොළඹ වරාය (පුද්)සාමාන්‍ය සේවක - ඇඹිලිපිටිය
කොළඹ වරාය (පුද්)සාමාන්‍ය සේවක - ඇඹිලිපිටිය

Good job pvt ltd

රු 50,000 - 55,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කොළඹ වරාය (පුද්)සාමාන්‍ය සේවක- පැල්මඩුල්ල
කොළඹ වරාය (පුද්)සාමාන්‍ය සේවක- පැල්මඩුල්ල

Good job pvt ltd

රු 50,000 - 55,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සහය සුපරික්ෂක - ඇහැලියගොඩ
සහය සුපරික්ෂක - ඇහැලියගොඩ

granton international

රු 45,000 - 80,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන ආයතනයකට ඇසුරුම් අංශ සේවක/සේවිකාවන් - බලංගොඩ
නූඩ්ල්ස් නිෂ්පාදන ආයතනයකට ඇසුරුම් අංශ සේවක/සේවිකාවන් - බලංගොඩ

Good job pvt ltd

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අංශ සේවක/සේවිකාවන් - පැල්මඩුල්ල
කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අංශ සේවක/සේවිකාවන් - පැල්මඩුල්ල

Good job pvt ltd

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අංශ සේවක/ සේවිකාවන් - කුරැවිට
කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අංශ සේවක/ සේවිකාවන් - කුරැවිට

good job pvt ltd

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Marketing officers - Ratnapura
Marketing officers - Ratnapura

DMI GROUP

රු 35,000 - 65,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Sinhala Type Setting - Ratnapura
Sinhala Type Setting - Ratnapura

maind job pvt ltd

රු 15,000 - 17,500

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - ඇහැලියගොඩ
සුපරීක්ෂක - ඇහැලියගොඩ

optimo international

රු 18,000 - 55,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Branch Managers - Ratnapura
Branch Managers - Ratnapura

Advertising Company

රු 100,000 - 250,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කළමනාකරණ පුහුණුකරු - ඇඹිලිපිටිය
කළමනාකරණ පුහුණුකරු - ඇඹිලිපිටිය

DMI INTERNATIONAL

රු 45,000 - 85,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - බැංකු ලිපිකරු - රත්නපුර
බැංකු ලිපිකරු - රත්නපුර

Private Poster

රු 0 - 35,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Branch Manager - Ratnapura
Branch Manager - Ratnapura

Asia Group And Ruvisia Advertising (pvt) ltd

රු 18,500 - 55,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කළමනාකරු -ඇඹිලිපිටිය
කළමනාකරු -ඇඹිලිපිටිය

Optimo International

රු 60,000 - 65,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Supervisor - Ratnapura
Supervisor - Ratnapura

SPRING LANKA (PVT) LTD

රු 18,000 - 45,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Office Assistant - Ratnapura
Office Assistant - Ratnapura

SPRING LANKA (PVT) LTD

රු 30,000 - 60,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!