වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - බරවාහන ලොරි රථ රියදුරෙක් - රත්නපුර
බරවාහන ලොරි රථ රියදුරෙක් - රත්නපුර

Consumer Agency Ratnapura

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Marketing Supervisor - Ratnapura
Trainee Marketing Supervisor - Ratnapura

granton group

රු 34,000 - 65,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - බරවාහන ලොරි රථ රියදුරෙක් - රත්නපුර
බරවාහන ලොරි රථ රියදුරෙක් - රත්නපුර

Consumer Agency Ratnapura

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
HR Executive - Ratnapura

company name withheld

රු 15,000 - 18,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Supervisor - Ratnapura
Trainee Supervisor - Ratnapura

DMI (PVT) LTD

රු 30,000 - 36,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Supervisor - Balangoda
Trainee Supervisor - Balangoda

granton international

රු 25,000 - 50,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Manager - Ratnapura
Trainee Manager - Ratnapura

optimo international

රු 25,000 - 48,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කනිෂ්ඨ විධායක - ඇඹිලිපිටිය
කනිෂ්ඨ විධායක - ඇඹිලිපිටිය

Yatiyana Group - Embilipitiya

රු 25,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Cook - Embilipitiya
Cook - Embilipitiya

kottawatta village

රු 40,000 - 55,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Steward - Embilipitiya

kottawatta

රු 30,000 - 50,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - ජංගම දුරකථන අලුත් වැඩියා කරන්නෙකු
ජංගම දුරකථන අලුත් වැඩියා කරන්නෙකු

E-MART Computer

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Sales Representative - Pelmadulla

gamage distributors

රු 20,000 - 35,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Supervisor - Ratnapura
Trainee Supervisor - Ratnapura

OPTIMO GROUP

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - රත්නපුර
සුපරීක්ෂක - රත්නපුර

granton international

රු 42,000 - 45,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - RRC In Charge - Ratnapura
RRC In Charge - Ratnapura

IDEAL Group

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Recovery Officer - Embilipitiya
Recovery Officer - Embilipitiya

RANKETHA ORGANIZATION PVT LTD

රු 20,000 - 22,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Clerk (Female) - Embilipitiya
Clerk (Female) - Embilipitiya

RANKETHA ORGANIZATION PVT LTD

රු 16,000 - 20,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Hotel All Rounder - Udawalawa

Hantara udawalawa

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Sales Executive - Rathnapura
Sales Executive - Rathnapura

Delmege Forsyth & Co. ltd

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Draftsman - Ratnapura
Draftsman - Ratnapura

Sigiri Furniture (Pvt) Ltd

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කාර්යාල කාර්යය සහයක - කුරුවිට
කාර්යාල කාර්යය සහයක - කුරුවිට

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,000 - 25,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Executive Leasing (Ijarah) - Ratnapura
Executive Leasing (Ijarah) - Ratnapura

LB Finance PLC

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Executive Leasing (Ijarah) - Eheliyagoda
Executive Leasing (Ijarah) - Eheliyagoda

LB Finance PLC

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Data Entry Operators - Balangoda
Data Entry Operators - Balangoda

Advertising Firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Sales Cum Customer Service Executive
Sales Cum Customer Service Executive

Posh Wedding

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
Restaurant Captain - Ratnapura

Lake Serenity Resort

රු 20,000 - 25,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!