වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Marketing executives - Ratnapura
Marketing executives - Ratnapura

GRANTON GROUP

රු 35,000 - 70,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සහය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි) - රත්නපුර
සහය කළමණාකරු (කාන්තා/පිරිමි) - රත්නපුර

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 38,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - ශාඛා ලිපිකාරිනී - ඇඹිලිපිටිය
ශාඛා ලිපිකාරිනී - ඇඹිලිපිටිය

Domestic express pvt ltd

රු 15,000 - 25,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
assistant manager - Rathnapura

optimo international

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Office Clark - Kuruwita
Office Clark - Kuruwita

HIRU MOTOR SPARES

රු 1

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Crew Member - Ratnapura
Crew Member - Ratnapura

Mellona Chocolate Cafe

රු 20,000 - 25,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Crew Members - Ratnapura
Crew Members - Ratnapura

Gamma PizzaKraft Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Marketing executives - Ratnapura
Marketing executives - Ratnapura

GRANTON GROUP

රු 35,000 - 70,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සහය සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)- රත්නපුර
සහය සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)- රත්නපුර

DMI (PVT) LTD

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සහයක කළමනාකරු - ඇඹිලිපිටිය
සහයක කළමනාකරු - ඇඹිලිපිටිය

Optimo international

රු 39,000 - 47,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - උප සහය කළමනාකරු - පැල්මඩුල්ල
උප සහය කළමනාකරු - පැල්මඩුල්ල

granton sri lanka

රු 35,000 - 48,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Supervisor - Embilipitiya
Supervisor - Embilipitiya

innovage international

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - බලන්ගොඩ
සුපරීක්ෂක - බලන්ගොඩ

Optimo International

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - කළමනාකරු - එම්බිළිපිටිය
කළමනාකරු - එම්බිළිපිටිය

Optimo International

රු 55,000 - 60,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Room Assistant - Rathnapura
Room Assistant - Rathnapura

Hotel Travellers Halt

රු 18,000 - 24,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Account Manager Small & Medium Business
Account Manager Small & Medium Business

Dialog Axiata PLC

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Manager - Balangoda
Manager - Balangoda

INNOVAGE INTERNATIONAL

රු 25,000 - 65,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
Servant (Female) - Eheliyagoda

Eheliyagoda House

රු 20,000 - 25,000

රත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - පුහුණු කලමනාකරු - රත්නපුරය
පුහුණු කලමනාකරු - රත්නපුරය

Innovage international

රු 20,000 - 50,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Trainee Manager - Ratnapura
Trainee Manager - Ratnapura

Dmi management training center

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - රත්නපුර
සුපරීක්ෂක - රත්නපුර

innovage international

රු 23,000 - 42,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - රත්නපුර
සුපරීක්ෂක - රත්නපුර

Optimo International

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - රත්නපුර
සුපරීක්ෂක - රත්නපුර

optimo international

රු 26,000 - 42,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Sales Executive - Ratnapura
Sales Executive - Ratnapura

Delmege Forsyth & Co. ltd

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - Delivery Drivers - Ratnapura
Delivery Drivers - Ratnapura

Daraz.lk

රු 18,000 - 30,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-රත්නපුර - සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය
සුපරීක්ෂක - ඇඹිලිපිටිය

optimo international

රු 30,000 - 55,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
Training Manager - Ratnapura

optimo group

රු 65,000 - 70,000

සාමාජිකයාරත්නපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!