දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි නිවාස

නිවාස-රත්නපුර - House For Sale - Ratnapura
House For Sale - Ratnapura

කාමර: 6, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 14,900,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale in Ratnapura
House for Sale in Ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - House with Land - Rathnapura
House with Land - Rathnapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - ඉදිකරමින් පවතින අනගි නිවසක් බලන්ගොඩ නගර සීමාවෙන්
ඉදිකරමින් පවතින අනගි නිවසක් බලන්ගොඩ නගර සීමාවෙන්

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 4,800,000

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - Home for Sale - Ratnapura
Home for Sale - Ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,000,000

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale - Pelmadulla
House for Sale - Pelmadulla

කාමර: 5, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 10,000,000

දින 5
නිවාස-රත්නපුර - House with Land, Suitable for Commercial purpose in Niriella
House with Land, Suitable for Commercial purpose in Niriella

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,700,000

දින 5
නිවාස-රත්නපුර - House with 50P land for Sale - Rathnapura
House with 50P land for Sale - Rathnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,200,000

දින 6
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale In Kahawatta
House For Sale In Kahawatta

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 7,900,000

දින 9
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Ratnapura town.
House for sale in Ratnapura town.

කාමර: 5, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 45,000,000

දින 11
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale in - Kuruwita pussalla.
House for Sale in - Kuruwita pussalla.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,300,000

දින 13
නිවාස-රත්නපුර - House With Land For Sale In Embilipitiya
House With Land For Sale In Embilipitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,600,000

දින 17
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale Embilipitiya
House for Sale Embilipitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 18
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale in Ratnapura Town
House for Sale in Ratnapura Town

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 11,500,000

දින 21
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale In Balangoda
House For Sale In Balangoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,000,000

දින 21
නිවාස-රත්නපුර - House For Immediate Sal in Balangoda
House For Immediate Sal in Balangoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,000,000

දින 24
නිවාස-රත්නපුර - බලංගොඩින් නිවසක් සහ ඉඞම්
බලංගොඩින් නිවසක් සහ ඉඞම්

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 25
නිවාස-රත්නපුර - House with land For sale in Balangoda
House with land For sale in Balangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,900,000

දින 25
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale - Ratnapura
House for Sale - Ratnapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 27
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale in Embilipitiya
House for Sale in Embilipitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 5,800,000

දින 28
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale - ratnapura
House for Sale - ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 29
නිවාස-රත්නපුර - පැල්මඩුල්ලෙ නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.
පැල්මඩුල්ලෙ නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 1,350,000

දින 30
නිවාස-රත්නපුර - Upstair House - Parakaduwa
Upstair House - Parakaduwa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 30
නිවාස-රත්නපුර - House with Land - Balangoda
House with Land - Balangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 31
නිවාස-රත්නපුර - House with Commercial Building in Ratnapura
House with Commercial Building in Ratnapura

කාමර: 6, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 13,500,000

දින 34
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale Embilipitiya
House for Sale Embilipitiya

කාමර: 6, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!