දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි නිවාස

නිවාස-රත්නපුර - රත්නපුර නවනගරයේ නිවසක් විකිණීමට
රත්නපුර නවනගරයේ නිවසක් විකිණීමට

කාමර: 8, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 22,000,000

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale Ebilipitiya
House For Sale Ebilipitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 27,000,000

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - HOUSE FOR SALE IN GODAKAWELA
HOUSE FOR SALE IN GODAKAWELA

කාමර: 6, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 26,000,000

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Embilipitiya
House for sale in Embilipitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 2,500,000

දින 8
නිවාස-රත්නපුර - A Luxury house in Kahawatta
A Luxury house in Kahawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 28,500,000

දින 9
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale in Ambalanwaththa
House For Sale in Ambalanwaththa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,600,000

දින 9
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Embilipitiya
House for sale in Embilipitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 2,500,000

දින 13
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale in Balangoda
House for Sale in Balangoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,400,000

දින 15
නිවාස-රත්නපුර - Luxury House For sale In Ratnapura
Luxury House For sale In Ratnapura

කාමර: 7, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 26,000,000

දින 18
නිවාස-රත්නපුර - House with Land Sale, Ambilipitiya
House with Land Sale, Ambilipitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 11,400,000

දින 23
නිවාස-රත්නපුර - House for sale In Kuruwita
House for sale In Kuruwita

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 24
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale In Eheliyagoda
House For Sale In Eheliyagoda

කාමර: 5, නානකාමර: 4

රත්නපුර, නිවාස

රු 11,000,000

දින 24
නිවාස-රත්නපුර - Two Story House in Kuruwita
Two Story House in Kuruwita

කාමර: 5, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 26
නිවාස-රත්නපුර - 2 Houses in Belihuloya
2 Houses in Belihuloya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 1,000,000

දින 26
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Kuruwita
House for sale in Kuruwita

කාමර: 1, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 27
නිවාස-රත්නපුර - House for sale kuruwita
House for sale kuruwita

කාමර: 5, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 12,500,000

දින 29
නිවාස-රත්නපුර - Beautiful House for Sale in Pelmadulla
Beautiful House for Sale in Pelmadulla

කාමර: 5, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 29
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale Kuruwita
House For Sale Kuruwita

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,875,000

දින 32
නිවාස-රත්නපුර - House with land in Eheliyagoda
House with land in Eheliyagoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 5,950,000

දින 38
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale in Ratnapura
House for Sale in Ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 1,750,000

දින 38
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Embilipitiya
House for sale in Embilipitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 20,000,000

දින 39
නිවාස-රත්නපුර - House with land in Pallebedda
House with land in Pallebedda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,200,000

දින 39
නිවාස-රත්නපුර - අංගසම්පූර්ණ නිවස හා ඉඩම රත්නපුරය
අංගසම්පූර්ණ නිවස හා ඉඩම රත්නපුරය

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 13,750,000

දින 40
නිවාස-රත්නපුර - නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ගොඩකවෙල
නිවසක් සමග ඉඩමක් විකිණීමට ගොඩකවෙල

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,000,000

දින 40
නිවාස-රත්නපුර - අගනා ඉඩම හා නිවස විකිණීමට රත්නපුරය
අගනා ඉඩම හා නිවස විකිණීමට රත්නපුරය

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!