දැන්විම් 56 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි නිවාස

නිවාස-රත්නපුර - House with Land in Eheliyagoda
House with Land in Eheliyagoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 22,000,000

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale - Rathnapura
House for Sale - Rathnapura

කාමර: 7, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 14,500,000

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale- Embilipitiya
House for Sale- Embilipitiya

කාමර: 1, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-රත්නපුර - House with land in Pelmadulla,
House with land in Pelmadulla,

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 2
නිවාස-රත්නපුර - House for sale - Embilipitiya
House for sale - Embilipitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 1,900,000

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - Two Storied House For Sale -Rathnapura
Two Storied House For Sale -Rathnapura

කාමර: 6, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 14,000,000

දින 3
නිවාස-රත්නපුර - House Home For Sale - Pelmadulla
House Home For Sale - Pelmadulla

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 4
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Balangoda
House for sale in Balangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,000,000

දින 5
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale in Pallebedda
House For Sale in Pallebedda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 7
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale in Ratnapura
House for Sale in Ratnapura

කාමර: 8, නානකාමර: 4

රත්නපුර, නිවාස

රු 75,000,000

දින 7
නිවාස-රත්නපුර - නිවස සහ ඉඩම විකිණිමට- කුරැවිට
නිවස සහ ඉඩම විකිණිමට- කුරැවිට

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 8
නිවාස-රත්නපුර - Two storied house for sale in Kuruwita
Two storied house for sale in Kuruwita

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 16,000,000

දින 10
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Rathnapura
House for sale in Rathnapura

කාමර: 5, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 16,500,000

දින 12
නිවාස-රත්නපුර - නිවසක් විකිණීමට - රත්නපුර
නිවසක් විකිණීමට - රත්නපුර

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,200,000

දින 12
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Embilipitiya
House for sale in Embilipitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 1,600,000

දින 12
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Eheliyagoda
House for sale in Eheliyagoda

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 2,650,000

දින 13
නිවාස-රත්නපුර - House with land for sale - Rathnapura
House with land for sale - Rathnapura

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 10,500,000

දින 14
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Balangoda
House for sale in Balangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 4,900,000

දින 15
නිවාස-රත්නපුර - Two Story House for Sale Kuruwita
Two Story House for Sale Kuruwita

කාමර: 5, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 16
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale in Pallebadda
House for Sale in Pallebadda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,300,000

දින 16
නිවාස-රත්නපුර - House for sale - Ratnapura
House for sale - Ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,300,000

දින 18
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale In Ratnapura
House For Sale In Ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 19
නිවාස-රත්නපුර - Land with House for Sale
Land with House for Sale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 2,500,000

දින 20
නිවාස-රත්නපුර - House for sale-Embilipitiya
House for sale-Embilipitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 2,000,000

දින 20
නිවාස-රත්නපුර - HOUSE FOR SALE IN EMBILIPITIYA
HOUSE FOR SALE IN EMBILIPITIYA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!