දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි නිවාස

නිවාස-රත්නපුර - Two Storied House For Sale Ratnapura
Two Storied House For Sale Ratnapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-රත්නපුර - රත්නපුර නගරයට ආසන්නයෙන් නිවසක්
රත්නපුර නගරයට ආසන්නයෙන් නිවසක්

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 4
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale - Ratnapura City Limit
House For Sale - Ratnapura City Limit

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 8,000,000

දින 4
නිවාස-රත්නපුර - House with land for sale in Embilipitiya
House with land for sale in Embilipitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 4
නිවාස-රත්නපුර - House with shop in Balangoda
House with shop in Balangoda

කාමර: 7, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 13,500,000

දින 6
නිවාස-රත්නපුර - House for sale with land in Rathnapura
House for sale with land in Rathnapura

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 35,000,000

දින 6
නිවාස-රත්නපුර - නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට - ගල්ලෑල්ල
නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට - ගල්ලෑල්ල

කාමර: 1, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 1,900,000

දින 7
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Embilipitiya
House for sale in Embilipitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,500,000

දින 7
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale in Udawalawe
House for Sale in Udawalawe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 2,600,000

දින 8
නිවාස-රත්නපුර - House with 50P Land in Rathnapura
House with 50P Land in Rathnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 6,200,000

දින 10
නිවාස-රත්නපුර - 2 luxury houses for sale in Rathnapura.
2 luxury houses for sale in Rathnapura.

කාමර: 8, නානකාමර: 6

රත්නපුර, නිවාස

රු 200,000,000

දින 10
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale in Kuruwita
House for Sale in Kuruwita

කාමර: 8, නානකාමර: 8

රත්නපුර, නිවාස

රු 30,000,000

දින 11
නිවාස-රත්නපුර - House sale - embilipitiya
House sale - embilipitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 4,700,000

දින 11
නිවාස-රත්නපුර - A house with big land in Ratnapura
A house with big land in Ratnapura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 26,000,000

දින 12
නිවාස-රත්නපුර - පැරණි වලව්ව සමග ඉඩම විකිණීමට
පැරණි වලව්ව සමග ඉඩම විකිණීමට

කාමර: 6, නානකාමර: 3

රත්නපුර, නිවාස

රු 450,000

දින 12
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Emblipitiya
House for sale in Emblipitiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 15
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in godakawela
House for sale in godakawela

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 17,000,000

දින 16
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Balangoda
House for sale in Balangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 19
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Balangoda
House for sale in Balangoda

කාමර: 7, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 120,000,000

දින 20
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale - Ratnapura
House for Sale - Ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 21
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale In Ratnapura
House For Sale In Ratnapura

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 22
නිවාස-රත්නපුර - House for Sale - Pelmadulla
House for Sale - Pelmadulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 22
නිවාස-රත්නපුර - House for sale - Pelmadulla
House for sale - Pelmadulla

කාමර: 2, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 7,000,000

දින 26
නිවාස-රත්නපුර - House For Sale in Pelmadulla
House For Sale in Pelmadulla

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 26
නිවාස-රත්නපුර - House for sale or rent Balangoda
House for sale or rent Balangoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

රත්නපුර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 27
නිවාස-රත්නපුර - House for sale in Kuruwita
House for sale in Kuruwita

කාමර: 4, නානකාමර: 2

රත්නපුර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!