දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Mitsubishi ms 30
Mitsubishi ms 30

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Excavator IHI 30
Excavator IHI 30

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Massey ferguson DL 135
Massey ferguson DL 135

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 680,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB project 21 2008
JCB project 21 2008

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,475,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B 27
Yanmar B 27

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,275,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu 25-1
Komatsu 25-1

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,585,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Kubota KH O26
Kubota KH O26

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - HITACHI 120 - 2 EXCAVATOR
HITACHI 120 - 2 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,350,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - YANMAR YB301 - EXCAVATOR
YANMAR YB301 - EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - KUBOTA KH033 - EXCAVATOR
KUBOTA KH033 - EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,165,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - KUBOTA KX030 - EXCAVATOR
KUBOTA KX030 - EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - KOMATSU PC30FR-1 - EXCAVATOR
KOMATSU PC30FR-1 - EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,875,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Massey Ferguson tractor DL
Massey Ferguson tractor DL

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - MITSUBISHI - MS 30 / 35 excavator
MITSUBISHI - MS 30 / 35 excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 610,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Daewoo Doosan Excavator
Daewoo Doosan Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 930,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Isuzu Giga IHI Concrete Pump Car
Isuzu Giga IHI Concrete Pump Car

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 22,500,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Kubota KX-033
Kubota KX-033

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Forklift 2 ton Diesel
Forklift 2 ton Diesel

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 665,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu PC 30
Komatsu PC 30

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 400,000

දින 37
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Kobelco Excavator
Kobelco Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,490,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB රථය
JCB රථය

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - CAT 428 Loader
CAT 428 Loader

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 930,000

දින 47
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - 5 TON ROAD ROLLER
5 TON ROAD ROLLER

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,100,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu loader
Komatsu loader

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,700,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - ONE TON FORK LIFTER
ONE TON FORK LIFTER

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 195,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!