දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - MITSUBISHI MM45 EXCAVATOR
MITSUBISHI MM45 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu PC 30-7 EXCAVATOR
Komatsu PC 30-7 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Motor Grader
Motor Grader

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,500,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu 60_3
Komatsu 60_3

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - ට්‍රැක්ටරයක් ...
ට්‍රැක්ටරයක් ...

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 800,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Sumitomo S160
Sumitomo S160

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - ROAD ROLLER TW 250
ROAD ROLLER TW 250

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - KUBOTA KH33 EXCAVATOR
KUBOTA KH33 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,175,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - YANMAR YB301 - EXCAVATOR
YANMAR YB301 - EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - MITSUBISHI MM45 EXCAVATOR
MITSUBISHI MM45 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - YANMAR B27 EXCAVATOR
YANMAR B27 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,275,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu 25-1 EXCAVATOR
Komatsu 25-1 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,585,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu PC 30-7 EXCAVATOR
Komatsu PC 30-7 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,125,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B32 EXCAVATOR
Yanmar B32 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B32 EXCAVATOR
Yanmar B32 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,575,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B37 EXCAVATOR
Yanmar B37 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,675,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Hitachi 30-2 Excavator
Hitachi 30-2 Excavator

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - KOMATSU PC30FR-1 - EXCAVATOR
KOMATSU PC30FR-1 - EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,875,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - MF 240 Tractor
MF 240 Tractor

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,440,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B 37-2A
Yanmar B 37-2A

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,775,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB - 3CX (2006 21)
JCB - 3CX (2006 21)

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,200,000

දින 27
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Forklift 2 ton diesel
Forklift 2 ton diesel

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 595,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Daewoo doosan 140 LCV Excavator
Daewoo doosan 140 LCV Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,250,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB Bulldozer
JCB Bulldozer

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,750,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - RV 125-2 VIETNAM LAND MASTER
RV 125-2 VIETNAM LAND MASTER

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 225,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar 37 Excavation
Yanmar 37 Excavation

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - SONALIKA TRACTOR
SONALIKA TRACTOR

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!