දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Tractor
Tractor

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Excavator
Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar YB - 501
Yanmar YB - 501

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 890,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Jcb 1999 3cx
Jcb 1999 3cx

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,875,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu Pc30
Komatsu Pc30

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu PC 30 - 6 Excavator
Komatsu PC 30 - 6 Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 835,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - 2004 JCB
2004 JCB

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,890,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB 1987
JCB 1987

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 595,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu 30/5
Komatsu 30/5

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B 37 Excavator
Yanmar B 37 Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Mitsubishi WS 20 Wheel Loader
Mitsubishi WS 20 Wheel Loader

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,435,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatshu 120
Komatshu 120

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Tipper rathaya .
Tipper rathaya .

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Mitsubishi Me30 Excavator
Mitsubishi Me30 Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 855,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Kobelco Wheel Loader
Kobelco Wheel Loader

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,050,000

දින 30
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B27 1800 Hours
Yanmar B27 1800 Hours

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,255,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Ihi40 Excavator
Ihi40 Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Isuzu Hino Self Loader
Isuzu Hino Self Loader

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 14,500,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Kobelco sk 200-5
Kobelco sk 200-5

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,900,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Jcb 21
Jcb 21

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,000,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Jcb - Embilipitiya
Jcb - Embilipitiya

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,695,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - KOBELCO 60 MARK 3
KOBELCO 60 MARK 3

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Tractor
Tractor

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Excavator Komatsu Pc 30
Excavator Komatsu Pc 30

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,725,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!