දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB 3CX 21
JCB 3CX 21

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu PC 30-7 Excavetor
Komatsu PC 30-7 Excavetor

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B32 EXCAVATOR
Yanmar B32 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB 12
JCB 12

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu PC 30-7 EXCAVATOR
Komatsu PC 30-7 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,125,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB 1999
JCB 1999

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - MITSUBISHI MM45 EXCAVATOR
MITSUBISHI MM45 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu 25-1 EXCAVATOR
Komatsu 25-1 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,585,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - YANMAR B27 EXCAVATOR
YANMAR B27 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,275,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B37 EXCAVATOR
Yanmar B37 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,675,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B32 EXCAVATOR
Yanmar B32 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,575,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - KUBOTA KH33 EXCAVATOR
KUBOTA KH33 EXCAVATOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,175,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - ROAD ROLLER - TW 250TW
ROAD ROLLER - TW 250TW

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - IHI Excavator
IHI Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - TCM805
TCM805

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,700,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB 1997 Kingforst
JCB 1997 Kingforst

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,350,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - EL240C (CAT) - EXCAVATOR FOR SALE
EL240C (CAT) - EXCAVATOR FOR SALE

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 12,500,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Class Harvester
Class Harvester

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,800,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - 135 Masipeguson.
135 Masipeguson.

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 380,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Mitsubishi Excavator
Mitsubishi Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,700,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Comatsu Excavator
Comatsu Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,700,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Motor grader
Motor grader

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,800,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB BAKHOA
JCB BAKHOA

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,800,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Wheel Loader
Wheel Loader

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,900,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Excavator IHI 40
Excavator IHI 40

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,900,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Yanmar B27 EXCAVATOR
Yanmar B27 EXCAVATOR

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!