දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB EXCAVATAOR
JCB EXCAVATAOR

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,200,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - KOMATSU EXCAVATOR 30
KOMATSU EXCAVATOR 30

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 675,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - W200 Loader
W200 Loader

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 10
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Loader
Loader

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 600,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Tafe 45DI
Tafe 45DI

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Tractor \\
Tractor \\

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 775,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Tafe Tractor
Tafe Tractor

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB 3cx Backhoe loader
JCB 3cx Backhoe loader

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,800,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Self Loader
Self Loader

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 14,500,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB 3cx contractor
JCB 3cx contractor

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,600,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Jcb 3cx projet 12
Jcb 3cx projet 12

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,350,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - IHI Excavation 30
IHI Excavation 30

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - jcb 3cx 2001
jcb 3cx 2001

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Sumitomo S 160
Sumitomo S 160

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - TAFE 45DI
TAFE 45DI

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,075,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Jcb 3cx
Jcb 3cx

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,200,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB 3CX
JCB 3CX

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,300,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB 3cx Loader
JCB 3cx Loader

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,000,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu 60 -3
Komatsu 60 -3

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - JCB -P 21
JCB -P 21

සාමාජිකයාරත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,850,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - KOMATSU 25
KOMATSU 25

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Cat D4E Bulldozers
Cat D4E Bulldozers

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,885,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Kubota RK 80 Land Master
Kubota RK 80 Land Master

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 480,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Excavator
Excavator

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-රත්නපුර - Komatsu sqavetor pc35 MR
Komatsu sqavetor pc35 MR

රත්නපුර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,900,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!