දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Commercial Property in Ratanapura
Commercial Property in Ratanapura

2,600 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Valuable Commercial Building For Sale
Valuable Commercial Building For Sale

2,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Commercial Property in Ratanapura
Commercial Property in Ratanapura

2,600 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel for sale in Ratnapura
Hotel for sale in Ratnapura

6,125 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Penguin Hotel for Sale in Embilipitiya
Penguin Hotel for Sale in Embilipitiya

15,824 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Guest house for sale embilipitiya
Guest house for sale embilipitiya

10,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Commercial building for sale Ratnapura
Commercial building for sale Ratnapura

8,600 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building And land for sale Embilipitiya
Building And land for sale Embilipitiya

3,600 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel For Sale In Embilipitiya
Hotel For Sale In Embilipitiya

4,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 39,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - කඩ කාමරය සහිත ‍දෙමහල් නිවස ඇඹිලිපිටිය
කඩ කාමරය සහිත ‍දෙමහල් නිවස ඇඹිලිපිටිය

2,600 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building in embilipitiya
Building in embilipitiya

7,200 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 34,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building For Sale Ratnapura
Building For Sale Ratnapura

300 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - A New Building is for SALE Ratnapura
A New Building is for SALE Ratnapura

15,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Shop for sale in Embilipitiya
Shop for sale in Embilipitiya

1,536 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel with Land for Sale in Embilipitya
Hotel with Land for Sale in Embilipitya

108,900 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 37
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel for Sale Embilipitiya
Hotel for Sale Embilipitiya

4,500 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Commercial Building for Sale Pallegama
Commercial Building for Sale Pallegama

6,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Rest House For Sale Ratnapura
Rest House For Sale Ratnapura

200 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Guest House For sale Embilipitiya
Guest House For sale Embilipitiya

8,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 45
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Shop For Sale Balangoda
Shop For Sale Balangoda

2,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Valuable Commercial Building For Sale
Valuable Commercial Building For Sale

2,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!