වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රූ)

-

ප්‍රමාණය

-

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Guest house for sale- balangoda
Guest house for sale- balangoda

1,850 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Fully Equipped Tea Factory in Kiriella
Fully Equipped Tea Factory in Kiriella

29,500 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Shop For Sale- Ratnapura Bus Stand
Shop For Sale- Ratnapura Bus Stand

110 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,800,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building for rent in Eheliyagoda
Building for rent in Eheliyagoda

1,150 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel for sele embilipitiya.
Hotel for sele embilipitiya.

3,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,800,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Shop For Rent in Rathnapura
Shop For Rent in Rathnapura

1,108 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel for sale in Ratnapura
Hotel for sale in Ratnapura

6,125 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,500,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building for sale in Ratnapura
Building for sale in Ratnapura

4,800 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel for sale in Embilipitiya
Hotel for sale in Embilipitiya

4,500 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Fully Equipped Tea Factory pelmadulla
Fully Equipped Tea Factory pelmadulla

23,400 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 125,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building and Land In Kalawana
Building and Land In Kalawana

1,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,500,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel for sale in balangoda
Hotel for sale in balangoda

30,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 49,500,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Building and land for sell Ebilipitiya
Building and land for sell Ebilipitiya

2,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Hotel for sale in Ratnapura
Hotel for sale in Ratnapura

16,335 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - HOTEL FOR SALE IN BALANGODA
HOTEL FOR SALE IN BALANGODA

4,000 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 46
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - TEA FACTORY RATNAPURA
TEA FACTORY RATNAPURA

4,200 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

දින 56
ව්‍යාපාරික දේපළ-රත්නපුර - Commercial Property in Ratanapura
Commercial Property in Ratanapura

2,600 වර්ග අඩි

රත්නපුර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!