දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - 22.5 Perches Land sale in Ratmalana
22.5 Perches Land sale in Ratmalana

22.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - LAND WITH BUILDING FOR SALE RATMALANA
LAND WITH BUILDING FOR SALE RATMALANA

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 47,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Ratmalana
Land for Sale in Ratmalana

10.3 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Ratmalana
Land in Ratmalana

72.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 144,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 14.8 p Land sale in Ratmalana
14.8 p Land sale in Ratmalana

14.81 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Ratmalana
Land For Sale In Ratmalana

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana | Land |Sale MCP641
Ratmalana | Land |Sale MCP641

738.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 980,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - 27 P Land Sale At Ratmalana
27 P Land Sale At Ratmalana

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,375,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Kiriberiya
Land for Sale in Kiriberiya

10.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 285,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land With House Rathmalana
Land With House Rathmalana

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana | Land Sale MCP 597
Ratmalana | Land Sale MCP 597

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Borupana Road
Land for Sale in Borupana Road

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 24
ඉඩම්-කොළඹ - Rathmalana land for sale
Rathmalana land for sale

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,900,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කොළඹ - Rathmalana land for sale
Rathmalana land for sale

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 18,000,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Ratmalana
Land For Sale in Ratmalana

125.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 25
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

9.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale In Rathmalana
Land for Sale In Rathmalana

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Area for Sale in Ratmalana
Residential Area for Sale in Ratmalana

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,300,000 පර්ච් එකකට

දින 30
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Katubedda
Land in Katubedda

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 31
ඉඩම්-කොළඹ - Land at Katubedda
Land at Katubedda

6.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 31
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

75.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 32
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial Land for Sale in Ratmalana
Commercial Land for Sale in Ratmalana

31.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 38
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Ratmalana
Land for sale in Ratmalana

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 39
ඉඩම්-කොළඹ - 29.65P BARE LAND Ratmalana
29.65P BARE LAND Ratmalana

29.65 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 40

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!