දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Ratmalana
Land for Sale in Ratmalana

8.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rathmala
Land for sale in Rathmala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana | Land Sale MCP641
Ratmalana | Land Sale MCP641

738.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Katubedd
Land in Katubedd

7.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,350,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 15.38p Residential Land Ratmalana
15.38p Residential Land Ratmalana

15.38 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,400,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Ratmalana
Land For Sale Ratmalana

17.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana | Land MCP L0522
Ratmalana | Land MCP L0522

738.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana | Land Sale MCP 597
Ratmalana | Land Sale MCP 597

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Ratmalana
Land for Sale in Ratmalana

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - HSC 7.2 perches land @ rathmalana
HSC 7.2 perches land @ rathmalana

7.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 11,000,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Kp property | Land @ Ratmalana
Kp property | Land @ Ratmalana

14.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,850,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - 9p Land for sale in Ratmalana
9p Land for sale in Ratmalana

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 19,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Ratmalana
Land For Sale In Ratmalana

54.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Ratmalana
Land for Sale in Ratmalana

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Ratmalana Thelawala Rd
Land for sale in Ratmalana Thelawala Rd

16.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - 409p Land in ratmalana
409p Land in ratmalana

409.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Ratmalana
Land for sale Ratmalana

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Ratmalana 10 perches land for sale
Ratmalana 10 perches land for sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 12,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - 14 perches Land for sale in Ratmalana
14 perches Land for sale in Ratmalana

14.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,000,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Bare Land for Sale In Ratmalana
Bare Land for Sale In Ratmalana

12.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 16,250,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Ratmalana
Land For Sale In Ratmalana

11.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,100,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale rathmalana
Land for sale rathmalana

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 21
ඉඩම්-කොළඹ - Land sale in Ratmalana
Land sale in Ratmalana

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 21
ඉඩම්-කොළඹ - 40 Perchs Land Sale in Ratmalana
40 Perchs Land Sale in Ratmalana

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Rathmalana
Land in Rathmalana

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,300,000 පර්ච් එකකට

දින 27
ඉඩම්-කොළඹ - House For Sale rathmalana
House For Sale rathmalana

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,100,000 පර්ච් එකකට

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!