දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Ratmalana - House for sale H0542
Ratmalana - House for sale H0542

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rathmalana
House for sale in Rathmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 48,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale H0548-A - Ratmalana
House for sale H0548-A - Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 60,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for sale in Ratmalana
Luxury House for sale in Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 29,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for sale in Ratmalana
Luxury House for sale in Ratmalana

කාමර: 6, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 44,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - A Modern House Sale in Ratmalana
A Modern House Sale in Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 80,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Ratmalana
House for Sale in Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 32,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - New House for Sale in Rathmalana
New House for Sale in Rathmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House For Sale - Ratmalana
House For Sale - Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,400,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for sale Ratmalana
House for sale Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 22,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - Luxury house for sale in Rathmalana
Luxury house for sale in Rathmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

දින 17
නිවාස-කොළඹ - Ground Floor House for Sale Rathmalana.
Ground Floor House for Sale Rathmalana.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 2,500,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - Super luxury modern house sale ratmalana
Super luxury modern house sale ratmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 110,000,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - HOUSE WITH ANNEX FOR SALE RATMALANA
HOUSE WITH ANNEX FOR SALE RATMALANA

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 23
නිවාස-කොළඹ - 03 STORY HOUSE & 12 P RATMALANA
03 STORY HOUSE & 12 P RATMALANA

කාමර: 8, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 77,500,000

දින 23
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in RATMALANA
House for Sale in RATMALANA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,200,000

දින 24
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Attidiya
House For Sale In Attidiya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,800,000

දින 27
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Ratmalana
House For Sale In Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 30
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Rathmalana
House For Sale In Rathmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 32
නිවාස-කොළඹ - 3 Storeyed house for sale in Ratmalana
3 Storeyed house for sale in Ratmalana

කාමර: 10, නානකාමර: 9

කොළඹ, නිවාස

රු 39,500,000

දින 33
නිවාස-කොළඹ - New House for sale at Ratmalana
New House for sale at Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 36
නිවාස-කොළඹ - A Valuable House for Sale in Ratmalana
A Valuable House for Sale in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 3,900,000

දින 36
නිවාස-කොළඹ - House for sale ratmalana
House for sale ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 6,000,000

දින 39
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Ratmalana
House for Sale in Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 85,000,000

දින 40
නිවාස-කොළඹ - Single Storey House in Katubedda.
Single Storey House in Katubedda.

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!