දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Two Story House @ Rathmalana
Two Story House @ Rathmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Rathmalana
House For Sale In Rathmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 15,800,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for sale in ratmalana
House for sale in ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 68,000,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - Two story house Ratmalana
Two story house Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 14,700,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Ratmalana
House for Sale in Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 7
නිවාස-කොළඹ - Ratmalana | House MCP590
Ratmalana | House MCP590

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Kp Property House @ Ratmalana
Kp Property House @ Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,500,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - Two storeyed house for sale in Ratmalana
Two storeyed house for sale in Ratmalana

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Rathmalana
House for Sale Rathmalana

කාමර: 10, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 31,680,000

දින 18
නිවාස-කොළඹ - Modern House For Sale | Rathmalana
Modern House For Sale | Rathmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 21
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Ratmalana
House For Sale in Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,500,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - House For Sale @ Ratmalana
House For Sale @ Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,500,000

දින 25
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Rathmalana
House For Sale Rathmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 28
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for sale in Ratmalana
Luxury House for sale in Ratmalana

කාමර: 9, නානකාමර: 9

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 28
නිවාස-කොළඹ - Brand New 3 Unit House sale in Ratmalana
Brand New 3 Unit House sale in Ratmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 5

කොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 30
නිවාස-කොළඹ - HSC! Property House @ rathmalana
HSC! Property House @ rathmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 30
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Ratmalana
House For Sale In Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 12,000,000

දින 31
නිවාස-කොළඹ - Luxury House for Sale in Ratmalana.
Luxury House for Sale in Ratmalana.

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 46,000,000

දින 32
නිවාස-කොළඹ - House & 2BR Sale in Ratmalana
House & 2BR Sale in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 6,800,000

දින 33
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 36
නිවාස-කොළඹ - House in Ratmalana Maliban Junction
House in Ratmalana Maliban Junction

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 6,700,000

දින 36
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 19,000,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!