දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්මලාන හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Ratmalana | House Sale MCP590
Ratmalana | House Sale MCP590

කාමර: 5, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Two store house
Two store house

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - 3 Storey House in Ratmalana
3 Storey House in Ratmalana

කාමර: 9, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 31,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Ratmalana
House For Sale In Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 3,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Two Story House @ Ratmalana
Two Story House @ Ratmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 28,500,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - 2BR House & 2.06P Sale in Ratmalana
2BR House & 2.06P Sale in Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Ratmalana
House For Sale In Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 4,200,000

දින 10
නිවාස-කොළඹ - TWO STOREY HOUSE FOR SALE RATMALANA
TWO STOREY HOUSE FOR SALE RATMALANA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 11
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House @ Rathmalana
House @ Rathmalana

කාමර: 7, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - Residential house in ratmalana
Residential house in ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House for sale | Rathmalana
House for sale | Rathmalana

කාමර: 6, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 14
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Ratmalana
House For Sale Ratmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 3,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Rathmalana
House for sale in Rathmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 15,500,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - Old house for Sale Rathmalana
Old house for Sale Rathmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 34,000,000

දින 22
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Ratmalana
House For Sale In Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 46,875,000

දින 23
නිවාස-කොළඹ - House in Ratmalana (500m to Galle Road)
House in Ratmalana (500m to Galle Road)

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 13,000,000

දින 23
නිවාස-කොළඹ - Upstairs House for sale Rathmalana
Upstairs House for sale Rathmalana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 24
නිවාස-කොළඹ - Kpproperty | House @ Ratmalana
Kpproperty | House @ Ratmalana

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

දින 34
නිවාස-කොළඹ - House Sale In Ratmalana
House Sale In Ratmalana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 35
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Ratmalana
House for sale in Ratmalana

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 37,800,000

දින 36
නිවාස-කොළඹ - 18P 3 OLD HOUSE'S FOR SALE RATMALANA
18P 3 OLD HOUSE'S FOR SALE RATMALANA

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 37
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Ratmalana
House For Sale in Ratmalana

කාමර: 8, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 24,000,000

දින 43
නිවාස-කොළඹ - Brand new house for sale Rathmalana
Brand new house for sale Rathmalana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 19,600,000

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!