වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 82 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Electric 3tap FSU
Water Dispenser Electric 3tap FSU

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sell Sawing Machine
Sell Sawing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 3 layer rack
3 layer rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,800

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Healthy Spray Mop
Healthy Spray Mop

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Single Wardrobe Cupboard
Single Wardrobe Cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,550

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Sewing Machine
Sewing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Paint zoom
Paint zoom

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Double clothes rack
Double clothes rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Angel Aquaworks FSU
Water Dispenser Angel Aquaworks FSU

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Telescopic Rack-20150
Telescopic Rack-20150

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Streetwise Super Door Stop Alarm
Streetwise Super Door Stop Alarm

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 699

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Lets You-Pill Pro
Lets You-Pill Pro

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 599

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - 22.5m/75Ft -Magic Water Hose
22.5m/75Ft -Magic Water Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Compressor PLATZ FSU
Water Dispenser Compressor PLATZ FSU

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 13,500

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser Compressor
Water Dispenser Compressor

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 14,500

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Water Dispenser FSU Cooler
Water Dispenser FSU Cooler

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,400

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Wall Rack Choice-#4567
Wall Rack Choice-#4567

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Juki sewing Machine
Juki sewing Machine

කොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Mobile Towel Rack
Mobile Towel Rack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,099

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Functional Mobile Folding Racks
Functional Mobile Folding Racks

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,399

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Garlic Press Mini Chopper-KO-65
Garlic Press Mini Chopper-KO-65

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 499

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Wardrobe-Fabric Folding Cabinet
Wardrobe-Fabric Folding Cabinet

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,790

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - TV Remote Organizer-Chenyou
TV Remote Organizer-Chenyou

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 720

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Air O Dry Clothes Dryer
Air O Dry Clothes Dryer

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 3,950

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කොළඹ - Lemon Malic
Lemon Malic

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 299

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!