දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA
LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA

10.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA
LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - 13.8 P BARE LAND SALE RAJAGIRIYA
13.8 P BARE LAND SALE RAJAGIRIYA

13.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,000,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA
LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA

10.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA
LAND FOR SALE AT RAJAGIRIYA

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Gamunu Mw, Rajagiriya
Land in Gamunu Mw, Rajagiriya

22.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in rajagiriya
Land for sale in rajagiriya

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 9p two land blocks @ Rajagiriya
9p two land blocks @ Rajagiriya

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - COMMERCIAL LAND RAJAGIRIYA
COMMERCIAL LAND RAJAGIRIYA

42.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land with House, Kalapaluwawa Rajagiriya
Land with House, Kalapaluwawa Rajagiriya

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 28,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Rajagiriya
Land in Rajagiriya

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 7,000,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Rajagiriya
Land For Sale in Rajagiriya

68.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Luxury Living Perera Mw Rajagiriya.
Luxury Living Perera Mw Rajagiriya.

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - 10 P LAND with 03 STORY HOUSE RAJAGIRIYA
10 P LAND with 03 STORY HOUSE RAJAGIRIYA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - 10 perches land rajagiriya city
10 perches land rajagiriya city

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 19
ඉඩම්-කොළඹ - 9p superb land @ Rajagiriya
9p superb land @ Rajagiriya

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 19,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - super land for sale in rajagiriya city
super land for sale in rajagiriya city

33.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 6,000,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Exclusive residential block rajagiriya
Exclusive residential block rajagiriya

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Residential block in rajagiriya city
Residential block in rajagiriya city

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya | Land Sale MCP658
Rajagiriya | Land Sale MCP658

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,500,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,850,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Gothatuwa
Land for Sale in Gothatuwa

25.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 699,000 පර්ච් එකකට

දින 22
ඉඩම්-කොළඹ - 13 PERCHES BARE LAND SALE AT RAJAGIRIYA
13 PERCHES BARE LAND SALE AT RAJAGIRIYA

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,100,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - 11.09 P LAND SALE AT NAWALA RAJAGIRIYA
11.09 P LAND SALE AT NAWALA RAJAGIRIYA

11.09 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,700,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rajagiriya
Land for sale in Rajagiriya

160.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 23
ඉඩම්-කොළඹ - Rajagiriya | Land Sale MCP L0510
Rajagiriya | Land Sale MCP L0510

55.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,700,000 පර්ච් එකකට

දින 26
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Rajagiriya
Land for Sale in Rajagiriya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,600,000 පර්ච් එකකට

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!