වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Assistant - Rajagiriya
Office Assistant - Rajagiriya

The Headmasters Lanka (Pvt) Ltd

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Rajagiriya
Delivery Rider - Rajagiriya

Best Ecommerce website

රු 30,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Bank Recovery Officers - Rajagiriya
Bank Recovery Officers - Rajagiriya

SPA Business Synergies (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Fund Administrator - Rajagiriya

International Bank

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Promotion Assistant Manager - Rajagiriya
Promotion Assistant Manager - Rajagiriya

DMI international

රු 30,000 - 50,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රියදුරු - රාජගිරිය
රියදුරු - රාජගිරිය

NITMO PVT LTD

රු 25,000 - 33,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Rajagiriya
Delivery Rider - Rajagiriya

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Female Accounts clerk - Rajagiriya
Female Accounts clerk - Rajagiriya

isuru recruitment

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Digital Sales Cum SMM Executive
Digital Sales Cum SMM Executive

E-Silk Route Ventures Ltd.

රු 18,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Fashion Artist (Female)- Rajagiriya
Fashion Artist (Female)- Rajagiriya

free lance

රු 50,000 - 90,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - AutoCAD Draftsman - Rajagiriya
AutoCAD Draftsman - Rajagiriya

MPM Consulting

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Purchasing Assistant - Rajagiriya
Purchasing Assistant - Rajagiriya

isuru recruitment

රු 18,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කාර්යාල කාර්ය සහායක (පිරිමි) - රාජගිරිය
කාර්යාල කාර්ය සහායක (පිරිමි) - රාජගිරිය

LOLC Group

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රියදුරු (බර වාහන) - රාජගිරිය
රියදුරු (බර වාහන) - රාජගිරිය

LOLC Group

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රියදුරු (සැහැල්ලු වාහන) - රාජගිරිය
රියදුරු (සැහැල්ලු වාහන) - රාජගිරිය

LOLC Group

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Sample Cutter - Gothatuwa

CNC Clothing Lanka (pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
කැෂියර් (Female) - බත්තරමුල්ල

Company

රු 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Rajagiriya
Cashier - Rajagiriya

Private poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළද සහයක - රාජගිරිය
වෙළද සහයක - රාජගිරිය

Private poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Junior Executive(Warehouse) - Rajagiriya
Junior Executive(Warehouse) - Rajagiriya

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Hair Dresser - Rajagiriya
Hair Dresser - Rajagiriya

Spirals

රු 75,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Helper - Rajagiriya
Helper - Rajagiriya

Cubik Engineering Company (pvt)Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රියදුරු (බර වාහන) - රාජගිරිය
රියදුරු (බර වාහන) - රාජගිරිය

LOLC Group

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Member - Rajagiriya
Crew Member - Rajagiriya

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Rajagiriya
Cashier - Rajagiriya

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!