දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new apartment for Sale in Rajagiriya
Brand new apartment for Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Super Luxury & very convenient locations Rajagiriya
Super Luxury & very convenient locations Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 6
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale at Elements Rajagiriya
Luxury Apartment for Sale at Elements Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya
Apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 70,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Br Apartment in Rajagiriya
3 Br Apartment in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 59,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Iconic Apartment for Sale Rajagiriya Aa527
Iconic Apartment for Sale Rajagiriya Aa527

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,500,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New 2 Bedroom + Maid Verge Apartments for Sale in Rajagiriya
Brand New 2 Bedroom + Maid Verge Apartments for Sale in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apartment | for sale Rajagiriya A0503
Wind Crest Apartment | for sale Rajagiriya A0503

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya Apartment | for Sale MCP P43
Rajagiriya Apartment | for Sale MCP P43

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,500,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Iconic Apartment | for sale Rajagiriya - MCP P624
Iconic Apartment | for sale Rajagiriya - MCP P624

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 425,000,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New Apartment for Sale in Rajagiriya
Brand New Apartment for Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Rajagiriya Aa504
Apartment for Sale in Rajagiriya Aa504

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 25,000,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment | for sale Rajagiriya A0511
Skyline Apartment | for sale Rajagiriya A0511

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,500,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale rajagiriya 3 Bed 2 Bath
Apartment for sale rajagiriya 3 Bed 2 Bath

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,800,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - Penthouse For Sale in Rajagiriya
Penthouse For Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,000,000

දින 33
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand New 3 Bedroom + Maid Verge Apartments for Sale - Rajagiriya
Brand New 3 Bedroom + Maid Verge Apartments for Sale - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 31,000,000

දින 34
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale at Iconic [AS14]
Apartment for Sale at Iconic [AS14]

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

දින 35
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale at Iconic [AS13]
Apartment for Sale at Iconic [AS13]

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 35
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Rajagiriya
Apartment for Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 4

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 37
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3BR Apartment in Iconic Rajagiriya
3BR Apartment in Iconic Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 55,000,000

දින 42
මහල් නිවාස-කොළඹ - New apartment for sale in Rajagiriya
New apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,500,000

දින 44
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury apartment for sale at Rajagiriya
Luxury apartment for sale at Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 47,000,000

දින 46
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment in Ethul Kotte
Apartment in Ethul Kotte

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 33,000,000

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!