දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503
Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale In Rajagiriya
Apartment for sale In Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 60,000,000

දින 3
මහල් නිවාස-කොළඹ - Iconic Apartment | MCP 624 Rajagiriya
Iconic Apartment | MCP 624 Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Signature Meridian | MCP627 Rajagiriya
Signature Meridian | MCP627 Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 54,500,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Iconic Apartment |Rajagiriya | MCP624
Iconic Apartment |Rajagiriya | MCP624

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Signature Meridian | MCP 628 Rajagiriya
Signature Meridian | MCP 628 Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 65,000,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Signature Residencies| MCP 627 Rajagiri
Signature Residencies| MCP 627 Rajagiri

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 54,500,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya-ICONIC
Apartment for sale in Rajagiriya-ICONIC

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment | Kotte| MCP A0511
Skyline Apartment | Kotte| MCP A0511

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya A0502
Wind Crest Apt | Rajagiriya A0502

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya MCP A0504
Wind Crest Apt | Rajagiriya MCP A0504

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503
Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment | Rajagiriya A0511
Skyline Apartment | Rajagiriya A0511

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apt | MCP A0512 in Rajagiriya
Apt | MCP A0512 in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 8
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 Bedroom Luxury Apartment in Rajagiriya
3 Bedroom Luxury Apartment in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 10
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for Sale in Rajagiriya
Apartment for Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 11
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 BR Apartment for sale in Rajagiriya
2 BR Apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 28,500,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale In Rajagiriya
Apartment For Sale In Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 29,000,000

දින 14
මහල් නිවාස-කොළඹ - 3 B/R Apartment for Sale Rajagiriya
3 B/R Apartment for Sale Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 20
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya
Apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 22
මහල් නිවාස-කොළඹ - New apartment for sale in Rajagiriya
New apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 60,000,000

දින 23
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment for Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 41
මහල් නිවාස-කොළඹ - APARTMENT IN RAJAGIRIYA
APARTMENT IN RAJAGIRIYA

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,500,000

දින 41
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 BR Apartment in Rajagiriya
2 BR Apartment in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 15,500,000

දින 42
මහල් නිවාස-කොළඹ - Brand new apartment - Rajagiriya
Brand new apartment - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 45

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!