දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රාජගිරිය හි මහල් නිවාස

මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya
Apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale at Rajagiriya
Luxury Apartment for Sale at Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,000,000

දින 1
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale at Rajagiriya
Apartment for sale at Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 2
මහල් නිවාස-කොළඹ - Rajagiriya Apartment for Sale | MCP43
Rajagiriya Apartment for Sale | MCP43

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Prime Splendour Rajagiriya | MCP598
Prime Splendour Rajagiriya | MCP598

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 30,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Iconic Apt Rajagiriya for sale | MCP624
Iconic Apt Rajagiriya for sale | MCP624

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 42,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt Rajagiriya | A0502
Wind Crest Apt Rajagiriya | A0502

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt Rajagiriya | A0504
Wind Crest Apt Rajagiriya | A0504

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 24,500,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment Rajagiriya | A0511
Skyline Apartment Rajagiriya | A0511

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 27,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skyline Apartment Rajagiriya |A0512
Skyline Apartment Rajagiriya |A0512

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Highness Apartment Rajagiriya | A0525
Highness Apartment Rajagiriya | A0525

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 36,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Iconic Apartment | Rajagiriya A0527
Iconic Apartment | Rajagiriya A0527

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - ClearPoint Residence Rajagiriya |A0524-A
ClearPoint Residence Rajagiriya |A0524-A

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 59,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503
Wind Crest Apt | Rajagiriya A0503

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 26,000,000

දින 4
මහල් නිවාස-කොළඹ - Sale-3bed Luxury Apt in Rajagiriya
Sale-3bed Luxury Apt in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 44,500,000

දින 5
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment for Sale - Rajagiriya
Luxury Apartment for Sale - Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 20,000,000

දින 7
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment For Sale Rajagiriya
Apartment For Sale Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Penthouse For Sale in Rajagiriya
Penthouse For Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 43,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 35,000,000

දින 9
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya
Apartment for sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 32,800,000

දින 12
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 68,000,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya
Luxury Apartment For Sale in Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 48,000,000

දින 13
මහල් නිවාස-කොළඹ - Skygardens Apartment RAJAGIRIYA FOR SALE
Skygardens Apartment RAJAGIRIYA FOR SALE

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, මහල් නිවාස

රු 37,500,000

දින 15
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment for sale in Rajagiriya (58A)
Apartment for sale in Rajagiriya (58A)

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 34,000,000

දින 22
මහල් නිවාස-කොළඹ - 2 Bedroom Apartment for Sale Rajagiriya
2 Bedroom Apartment for Sale Rajagiriya

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 38,000,000

දින 28
මහල් නිවාස-කොළඹ - Apartment sale at Sky Gardens Rajagiriya
Apartment sale at Sky Gardens Rajagiriya

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, මහල් නිවාස

රු 45,000,000

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!