දැන්විම් 170 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඉඩම්

ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in Wennappuwa
Land for sale in Wennappuwa

10.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 230,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-පුත්තලම - Coconut Estate For Sale Puttalam
Coconut Estate For Sale Puttalam

5.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 14,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale (valuable Land) - Anamaduwa
Land for Sale (valuable Land) - Anamaduwa

6.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 2,700,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-පුත්තලම - WENNAPPUWA - VALUABLE LAND FOR SALE
WENNAPPUWA - VALUABLE LAND FOR SALE

70.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 27,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-පුත්තලම - 5 acre young coconut land for sale - Puttalam
5 acre young coconut land for sale - Puttalam

5.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 6,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-පුත්තලම - Coconut Land for Sale in Marawila
Coconut Land for Sale in Marawila

240.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Wennappuwa
Land for Sale in Wennappuwa

100.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale - Nattandiya
Land for Sale - Nattandiya

4.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 4,000,000 අක්කරයකට

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - සුපිරි පොල් අක්කර 50හි ඉඩම්ක් - හලාවත
සුපිරි පොල් අක්කර 50හි ඉඩම්ක් - හලාවත

50.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 4,000,000 අක්කරයකට

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land close to the schools and town - Wennappuwa
Land close to the schools and town - Wennappuwa

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - වටිනා ඉඩම වෙන්නප්පුව නගර මධයයේ
වටිනා ඉඩම වෙන්නප්පුව නගර මධයයේ

9.5 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 7,125,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Wennappuwa
Land for Sale in Wennappuwa

24.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Puttlam City
Land for Sale in Puttlam City

168.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 40,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Lands for sale in Madampe / Kuliyapitiya
Lands for sale in Madampe / Kuliyapitiya

5.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale - chilaw
Land For Sale - chilaw

180.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Puttlam
Land for Sale in Puttlam

1,760.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 19,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in Puttalam
Land for sale in Puttalam

10.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-පුත්තලම - ඉඩම හා නිවස විකිණීමට - වෙන්නප්පුව
ඉඩම හා නිවස විකිණීමට - වෙන්නප්පුව

20.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 8,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale In Anamaduwa
Land For Sale In Anamaduwa

5.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Natthandiya
Land in Natthandiya

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,400,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Residential Land for Sale - Nainamadama
Residential Land for Sale - Nainamadama

37.5 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - 6 Acre Bare Land for Sale - PUttalam
6 Acre Bare Land for Sale - PUttalam

6.0 අක්කර

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For sale ( Valuable Land) Puttalam
Land For sale ( Valuable Land) Puttalam

12.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 12,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For sale ( Valuable Land)
Land For sale ( Valuable Land)

29.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Marawila
Land for Sale in Marawila

75.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-පුත්තලම - 1 Acre land for sale in Puttalam
1 Acre land for sale in Puttalam

1.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale - Manargundy, Puttlam
Land For Sale - Manargundy, Puttlam

4.5 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,400,000 අක්කරයකට

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!