දැන්විම් 215 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ඉඩම්

ඉඩම්-පුත්තලම - 15 Acres Coconut Land-Nattandiya
15 Acres Coconut Land-Nattandiya

15.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 65,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-පුත්තලම - LAND FOR SALE - Chilaw
LAND FOR SALE - Chilaw

2.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,985,000 අක්කරයකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Nattandiya
Land for Sale in Nattandiya

45.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 5,400,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 1 යි
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Puttalam
Land in Puttalam

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 195,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-පුත්තලම - පලදාව සමගින් අක්කර 10ක ඉඩම පුත්තලම
පලදාව සමගින් අක්කර 10ක ඉඩම පුත්තලම

10.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 850,000 අක්කරයකට

ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale - Lunuwila
Land for sale - Lunuwila

46.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Nattandiya
Land for Sale in Nattandiya

25.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 340,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Young Coconut plantation - Puttalam
Young Coconut plantation - Puttalam

4.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land sale with House - Chilew
Land sale with House - Chilew

15.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Mahawewa, Nattandiya Lot 22
Land in Mahawewa, Nattandiya Lot 22

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Mahawewa, Nattandiya Lot 20
Land in Mahawewa, Nattandiya Lot 20

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Quick Sale in chilaw
Land for Quick Sale in chilaw

18.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Mahawewa, Marawila Lot 19
Land in Mahawewa, Marawila Lot 19

17.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Land in Mahawewa, Marawila Lot 16
Land in Mahawewa, Marawila Lot 16

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 79,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-පුත්තලම - Beach-land, Dutch Bay, Kalpitiya
Beach-land, Dutch Bay, Kalpitiya

112.0 අක්කර

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 560,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in Dankotuwa
Land for sale in Dankotuwa

165.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for sale in Chilaw City
Land for sale in Chilaw City

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-පුත්තලම - Coconut land for sale- Puttalam
Coconut land for sale- Puttalam

17.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 1,500,000 අක්කරයකට

දින 5
ඉඩම්-පුත්තලම - 10 acre bare land for sale
10 acre bare land for sale

10.0 අක්කර

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 180,000 අක්කරයකට

දින 5
ඉඩම්-පුත්තලම - ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ දංකොටුව
ඉක්මනින් විකුණනු ලැබේ දංකොටුව

50.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-පුත්තලම - Commercial Land in Anamaduwa
Commercial Land in Anamaduwa

100.0 පර්චස්

සාමාජිකයාපුත්තලම, ඉඩම්

රු 110,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-පුත්තලම - Land for Sale in Marawila
Land for Sale in Marawila

40.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Lnad with house for sale-Puttalam
Lnad with house for sale-Puttalam

88.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - 3.2acres in mundalama
3.2acres in mundalama

3.5 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 11,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Land For Sale in Nattandiya
Land For Sale in Nattandiya

118.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 54,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Coconut Cultivation Land in Serukale
Coconut Cultivation Land in Serukale

5.0 අක්කර

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 3,500,000 අක්කරයකට

දින 6
ඉඩම්-පුත්තලම - Coconut land for sale - Chilaw
Coconut land for sale - Chilaw

130.0 පර්චස්

පුත්තලම, ඉඩම්

රු 5,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!