දැන්විම් 65 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි නිවාස

නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Katuneriya
House for sale in Katuneriya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - Waikkala House for Sale
Waikkala House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 14,000,000

නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Marawilla
House for sale in Marawilla

කාමර: 4, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House For Sale at Madampe, Chilaw
House For Sale at Madampe, Chilaw

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 5,300,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Chillaw
House for sale in Chillaw

කාමර: 4, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 32,500,000

දින 2
නිවාස-පුත්තලම - House 28 perch land for sale - Marawila
House 28 perch land for sale - Marawila

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 5,950,000

දින 2
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Dankotuwa
House for Sale in Dankotuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 5,500,000

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Dankotuwa
House for Sale in Dankotuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 14,850,000

දින 4
නිවාස-පුත්තලම - House for sale - Chilaw
House for sale - Chilaw

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 17,000,000

දින 4
නිවාස-පුත්තලම - House for sale - Marawila
House for sale - Marawila

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 14,500,000

දින 4
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in chilaw
House for sale in chilaw

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 8,500,000

දින 6
නිවාස-පුත්තලම - Two Storey House for Sale in Wennappuwa
Two Storey House for Sale in Wennappuwa

කාමර: 8, නානකාමර: 4

පුත්තලම, නිවාස

රු 25,000,000

දින 6
නිවාස-පුත්තලම - House and Property Chilaw
House and Property Chilaw

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,500,000

දින 7
නිවාස-පුත්තලම - larage land close to town
larage land close to town

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 35,000,000

දින 8
නිවාස-පුත්තලම - House For Sale in Wennappuwa
House For Sale in Wennappuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 12,000,000

දින 8
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Lunuwila
House for sale in Lunuwila

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 6,000,000

දින 8
නිවාස-පුත්තලම - House for sale - Nattandiya
House for sale - Nattandiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 5,000,000

දින 9
නිවාස-පුත්තලම - Dankotuwa House for Sale
Dankotuwa House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 14,000,000

දින 10
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Katuneriya
House for Sale in Katuneriya

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 9,500,000

දින 11
නිවාස-පුත්තලම - 2 Story house for sale - Puttalam
2 Story house for sale - Puttalam

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 15,000,000

දින 11
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Arachchikattuwa
House for sale in Arachchikattuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 11,000,000

දින 12
නිවාස-පුත්තලම - Two Storey House for Sale in Dankotuwa
Two Storey House for Sale in Dankotuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 25,000,000

දින 15
නිවාස-පුත්තලම - House For sale in Chilaw
House For sale in Chilaw

කාමර: 4, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 23,000,000

දින 15
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Chilaw
House for Sale in Chilaw

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 5,500,000

දින 17
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Wennappuwa
House for Sale in Wennappuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 19,000,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!