දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි නිවාස

නිවාස-පුත්තලම - Beach Side House for Sale in Marawila
Beach Side House for Sale in Marawila

කාමර: 5, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 21,000,000

නිවාස-පුත්තලම - House with Commercial Space In Puttalam
House with Commercial Space In Puttalam

කාමර: 6, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 40,000,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Puluthivayal
House for sale in Puluthivayal

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 2,000,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Chilaw
House for Sale in Chilaw

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 7,500,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Chilaw
House for Sale in Chilaw

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,000,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - Two Story House for Sale in Chilaw
Two Story House for Sale in Chilaw

කාමර: 6, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House For Sale In Chilaw
House For Sale In Chilaw

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Chilaw
House for sale in Chilaw

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාපුත්තලම, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
නිවාස-පුත්තලම - Morden House for Sale in Marawila
Morden House for Sale in Marawila

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 12,000,000

දින 2
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Wennappuwa
House for Sale in Wennappuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 32,500,000

දින 2
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Marawila
House for Sale in Marawila

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 7,000,000

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Wennappuwa
House for sale in Wennappuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 10,000,000

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - Dankotuwa House for sale
Dankotuwa House for sale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 8,500,000

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Dankotuwa
House for sale in Dankotuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 5,500,000

දින 3
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Madampe
House for sale in Madampe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 6,500,000

දින 9
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Chilaw
House for sale in Chilaw

කාමර: 4, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 9,000,000

දින 9
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Chilaw
House for sale in Chilaw

කාමර: 5, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 15,000,000

දින 9
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale With Coconut Land Chilaw
House for Sale With Coconut Land Chilaw

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 3,500,000

දින 10
නිවාස-පුත්තලම - Two Storey House for Sale in Lansigama
Two Storey House for Sale in Lansigama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 15,000,000

දින 10
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Wennappuwa
House for Sale in Wennappuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

පුත්තලම, නිවාස

රු 30,000,000

දින 10
නිවාස-පුත්තලම - Newly Build House For Sale Mahawewa
Newly Build House For Sale Mahawewa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 19,000,000

දින 10
නිවාස-පුත්තලම - House for sale in Dankotuwa
House for sale in Dankotuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 30,000,000

දින 10
නිවාස-පුත්තලම - House for Sale in Wennappuwa
House for Sale in Wennappuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 17,500,000

දින 11
නිවාස-පුත්තලම - House for sale with Furnished Wennappuwa
House for sale with Furnished Wennappuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

පුත්තලම, නිවාස

රු 27,500,000

දින 12
නිවාස-පුත්තලම - House For Sale In Wennappuwa
House For Sale In Wennappuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

පුත්තලම, නිවාස

රු 25,000,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!