දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Wheel Loader
Wheel Loader

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Johndeer Tractor
Johndeer Tractor

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,150,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Massey Ferguson
Massey Ferguson

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Kubota KH50
Kubota KH50

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 375,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - EXCAVATOR P -60
EXCAVATOR P -60

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - DAF XF bowser
DAF XF bowser

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 9,700,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Wheel Loader
Wheel Loader

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,500,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Komatsu 60
Komatsu 60

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Ford 3600 Tractor
Ford 3600 Tractor

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 350,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Komatsu Excavator 30-6
Komatsu Excavator 30-6

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Excavetor (Kubota KX-35)
Excavetor (Kubota KX-35)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 690,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Tractor MF 135 -D
Tractor MF 135 -D

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Mitsubishi BD2F Bulldozer
Mitsubishi BD2F Bulldozer

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,075,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Komatsu WA 70 wheel loader
Komatsu WA 70 wheel loader

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Backo (Mitsubishi)
Backo (Mitsubishi)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Excavator Madurankuliya
Excavator Madurankuliya

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,285,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Caterpillar E120B Excavator
Caterpillar E120B Excavator

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,800,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Mitshubishi Excavator mm 35b
Mitshubishi Excavator mm 35b

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 35
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - CAT E-200-B
CAT E-200-B

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,200,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Massey Ferguson 135
Massey Ferguson 135

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,375,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Excavetor - 30 (MITSUBISHI)
Excavetor - 30 (MITSUBISHI)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 550,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Yanmar VIO 30
Yanmar VIO 30

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,125,000

දින 49
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Backo (Mitsubishi D-8)
Backo (Mitsubishi D-8)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 49
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Komatsu wheel loader
Komatsu wheel loader

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,800,000

දින 53
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Kubota Kh60 Excavator
Kubota Kh60 Excavator

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,125,000

දින 56
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Excavetor (HITACHI landy 30)
Excavetor (HITACHI landy 30)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 690,000

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!