දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Kubota Kh60 Excavator
Kubota Kh60 Excavator

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,125,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Excavetor (HITACHI landy 30)
Excavetor (HITACHI landy 30)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 690,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Hitachi EX 200-3
Hitachi EX 200-3

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,500,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - CAT E 70B EXCAVATOR
CAT E 70B EXCAVATOR

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,450,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - John Deere 5045 Tractor (4 wheel)
John Deere 5045 Tractor (4 wheel)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,275,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - ISUZU FORWARD BOOM TRUCK 1985
ISUZU FORWARD BOOM TRUCK 1985

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,375,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Backhoe For Sale (JCB )
Backhoe For Sale (JCB )

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,600,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - JCB 3CX P8
JCB 3CX P8

සාමාජිකයාපුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Massy Ferguson Tractor 135
Massy Ferguson Tractor 135

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Backo (Hitachi 70)
Backo (Hitachi 70)

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - JCB 3CX
JCB 3CX

සාමාජිකයාපුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,300,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - JCB 3CX
JCB 3CX

සාමාජිකයාපුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,300,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Excavetor
Excavetor

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 450,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - TAFE 45DI TRACTOR
TAFE 45DI TRACTOR

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - CAT E 70
CAT E 70

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,175,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Massey Ferguson 240
Massey Ferguson 240

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,650,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Excavetor
Excavetor

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 690,000

දින 49
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Tafe 45DL
Tafe 45DL

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 690,000

දින 51
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-පුත්තලම - Kobelco SK03
Kobelco SK03

පුත්තලම, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,175,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!