දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - TILE FACTORY FOR SALE IN WAIKKALA
TILE FACTORY FOR SALE IN WAIKKALA

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,075,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - CHILAW BULIDIN FOR SALE
CHILAW BULIDIN FOR SALE

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,500,000

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Rice Mills - Marawila
Rice Mills - Marawila

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Poultry Farm for Sale in Pallama, Chilaw
Poultry Farm for Sale in Pallama, Chilaw

4,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,600,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for Sale puttalam
Building for Sale puttalam

750 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 140,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Layers Farm for Sale in Dankotuwa
Layers Farm for Sale in Dankotuwa

15,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - A reception hall for sale-Wennapuwa
A reception hall for sale-Wennapuwa

3 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Layers Farm - Dankotuwa
Layers Farm - Dankotuwa

30,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for Sale in Wennappuwa
Building for Sale in Wennappuwa

2,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 13,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Commercial Building for sale in Chillaw
Commercial Building for sale in Chillaw

2,275 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Guest House for Sale Madurankuliya
Guest House for Sale Madurankuliya

2,420 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building For Sale In Wennappuwa
Building For Sale In Wennappuwa

3,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 69,500,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - භෝජනාගාරයක් විකිණීමට - හලාවත
භෝජනාගාරයක් විකිණීමට - හලාවත

800 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - HOTEL & 160 P SALE AT KALPITIYA
HOTEL & 160 P SALE AT KALPITIYA

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Hotel Building for Sale in Waikkala
Hotel Building for Sale in Waikkala

4,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 45
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for Sale in Marawila
Building for Sale in Marawila

4,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 49
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Restaurant with Rooms in Puttalam
Restaurant with Rooms in Puttalam

6,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,000,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!