දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Reception Hall With Hotel @ Nattandiya
Reception Hall With Hotel @ Nattandiya

5,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - NEW COMMERCIAL BUILDING Puttalam
NEW COMMERCIAL BUILDING Puttalam

6,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 46,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - BUILDING SALE IN CHILAW
BUILDING SALE IN CHILAW

10,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for sale Chilaw
Building for sale Chilaw

2,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,500,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Kalpitiya 4 Acre Hotel for Sale
Kalpitiya 4 Acre Hotel for Sale

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Two Storied Building Dankotuwa
Two Storied Building Dankotuwa

6,400 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 48,000,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Shop for sale in Dankotuwa
Shop for sale in Dankotuwa

1,400 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,000,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building for Sale In Nattandiya
Building for Sale In Nattandiya

1,555 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,750,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building For Sale (3 Story) - Chilaw
Building For Sale (3 Story) - Chilaw

3,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 14,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Restaurant in Chilaw - Marawila
Restaurant in Chilaw - Marawila

1,890 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,500,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Building / Shop for Sale in Kirimatiyana
Building / Shop for Sale in Kirimatiyana

2,500 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,800,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Two Bunglows for Sale Thalawila
Two Bunglows for Sale Thalawila

10 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 44
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Coir Factory for Sale Chilaw
Coir Factory for Sale Chilaw

32,670 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,500,000

දින 47
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Family Restaurant Puttalam
Family Restaurant Puttalam

9,000 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Poultry Farm for Sale Chilaw
Poultry Farm for Sale Chilaw

7,800 වර්ග අඩි

පුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 50
ව්‍යාපාරික දේපළ-පුත්තලම - Investment in Hotel Industry. chilaw
Investment in Hotel Industry. chilaw

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාපුත්තලම, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 145,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!