දැන්විම් 172 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Pliyandala
Land for Sale Pliyandala

7.65 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Commercial land in Piliyandala
Commercial land in Piliyandala

38.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Piliyandala
Land For Sale in Piliyandala

21.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 385,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land / For Sale Plot 09
Classic Land / For Sale Plot 09

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කොළඹ - Piliyandala, Kotagedara Land in Sale
Piliyandala, Kotagedara Land in Sale

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 595,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Piliyandala
Land for sale Piliyandala

9.58 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Piliyandala , Gonapola
Land for Sale in Piliyandala , Gonapola

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN PILIYANDALA
LAND FOR SALE IN PILIYANDALA

12.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Kumbuka
Land for sale - Kumbuka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Piliyandala
Land for Sale in Piliyandala

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 300,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Plot 01-Piliyandala
Land For Sale Plot 01-Piliyandala

7.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,752,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Piliyandala
Land For Sale in Piliyandala

10.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 480,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Piliyandala
Land For Sale in Piliyandala

21.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 980,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Bokundara
Land for sale at Bokundara

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 710,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Polgasowita
Land For Sale in Polgasowita

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Piliyandala
Land for Sale in Piliyandala

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Piliyandala Plot 20
Land For Sale in Piliyandala Plot 20

6.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,565,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for ale in Piliyandala
Land for ale in Piliyandala

13.1 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kahathuduwa
Land For Sale in Kahathuduwa

6.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,110,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kumbuka
Land For Sale in Kumbuka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Piliyandala
Land For Sale in Piliyandala

33.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Gonapola
Land for Sale in Gonapola

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Piliyandala ,Madapatha
Land For Sale in Piliyandala ,Madapatha

47.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - LAND FOR SALE IN PILIYANDALA
LAND FOR SALE IN PILIYANDALA

18.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Piliyandala
Land for sale in Piliyandala

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kotagedara Junction
Land in Kotagedara Junction

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 4,900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Piliyandala
Land For Sale in Piliyandala

15.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!