දැන්විම් 197 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Piliyandala
Land For Sale In Piliyandala

60.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - A Land for sale at Madapatha Junction
A Land for sale at Madapatha Junction

17.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 380,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Kahathuduwa
Land for sale in Kahathuduwa

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Piliyandala
Land for Sale in Piliyandala

14.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Piliyandala | Land MCP L635
Piliyandala | Land MCP L635

7.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Piliyandala
Land For Sale In Piliyandala

6.4 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Piliyandala
Land For Sale in Piliyandala

33.25 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in panadura
Land for sale in panadura

10.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Piliyandala / Gonapola
Land For Sale In Piliyandala / Gonapola

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - PILIYANDALA | BIG CITY Land Lot 11
PILIYANDALA | BIG CITY Land Lot 11

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land and House Sale in Palagama
Land and House Sale in Palagama

74.61 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kumbuka For Sale
Land in Kumbuka For Sale

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land \ for sale plot 09 - Piliyandala
Land \ for sale plot 09 - Piliyandala

6.65 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,460,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land For Sale - Piliyandala
Classic Land For Sale - Piliyandala

7.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,887,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 10 Perches Land For Sale Piliyandala
10 Perches Land For Sale Piliyandala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kumbuka
Land in Kumbuka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Piliyandala
Land for sale Piliyandala

9.58 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - LAND IN MADAPATHA
LAND IN MADAPATHA

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - කහතුඩුව සරණ තිස්ස මාර්ගයේ ඉඩම් 2ක්
කහතුඩුව සරණ තිස්ස මාර්ගයේ ඉඩම් 2ක්

6.1 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Piliyandala
Land for sale in Piliyandala

9.05 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - 10p | පිළියන්දලට ලග ඉඩමක්
10p | පිළියන්දලට ලග ඉඩමක්

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Polgasowita
Land For Sale in Polgasowita

7.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Polgasowita
Land For Sale in Polgasowita

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kahathuduwa
Land For Sale in Kahathuduwa

6.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,110,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Piliyandala
Land for Sale - Piliyandala

10.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,767,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land in piliyandala
Land in piliyandala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Piliyandala
Land For Sale In Piliyandala

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 4,000,000 පර්ච් එකකට

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!