වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executives - Piliyandala
Marketing Executives - Piliyandala

Marketing executive

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සුපරීක්ෂක - පිලියන්දල
සුපරීක්ෂක - පිලියන්දල

optimo international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Lawyer (Male/Female) - Piliyandala
Lawyer (Male/Female) - Piliyandala

Legal Office

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Auto CAD Draftsman - Piliyandala
Trainee Auto CAD Draftsman - Piliyandala

පාතෙගම ඇසෝසියේට්ස්

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
වෙළෙඳ සේවිකා - පිළියන්දල

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - විවිධ නිෂ්පාදන පැකින් අoශ සේවක සේවිකාවන් - පිලියන්දල
විවිධ නිෂ්පාදන පැකින් අoශ සේවක සේවිකාවන් - පිලියන්දල

Sihashakthi Pvt Ltd

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Representative - Piliyandala

Gloria Travels and Tours

රු 20,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Uber Driver - Piliyandala
Uber Driver - Piliyandala

Owner - 0778558323

රු 30,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Training Manager - Piliyandala
Training Manager - Piliyandala

asia group (pvt) ltd

රු 75,000 - 120,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Salon Assistant - Piliyandala

Liolin Salon

රු 18,500 - 22,500

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Manegment Trainee - Piliyandala
Manegment Trainee - Piliyandala

Asia group pvt ltd

රු 90,000 - 320,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Labour - Piliyandala
Labour - Piliyandala

VGA STUDIO AND COLOUR LAB PILIYANDALA

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - පිලියන්දල
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - පිලියන්දල

Asb Pvt Ltd

රු 38,000 - 42,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) අoශ කම්කරු - පිලියන්දල
කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) අoශ කම්කරු - පිලියන්දල

Talent Job Pvt Ltd

රු 35,000 - 38,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
Data Entry Operator - Piliyandala

Chamila tyre works & Wheel alignment Service

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Room Assistant - Piliyandala
Room Assistant - Piliyandala

JMJ Pvt ltd

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Service Assistant - Dompe
Trainee Service Assistant - Dompe

Cargills Foods Company (Food City)

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Dompe
Cashier - Dompe

Cargills Foods Company (Food City)

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Piliyandala
Data Entry Operator - Piliyandala

domex

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කලමනාකරු - පිළියන්දල
කලමනාකරු - පිළියන්දල

DMI international

රු 35,000 - 85,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Technician Mobile Phone - Piliyandala

golden mobile

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Piliyandala
Marketing Executive - Piliyandala

NC ENGINEERING

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management Trainee - Piliyandala
Management Trainee - Piliyandala

Asia group pvt ltd

රු 65,000 - 285,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Receptionist - Piliyandala
Receptionist - Piliyandala

ESOFT Metro College - Piliyandala

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
Data Entry Operator (Custom Entries) - Piliyandala

COMPANY EMPLOYER

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!