වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - IT Support Executive - Wadduwa
IT Support Executive - Wadduwa

SENTRINO COMPUTER SOLUTIONS

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Manager - Piliyandala
Trainee Manager - Piliyandala

Asia Group pvt Ltd

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - JCB ඇබෑර්තු - කොළඹ
JCB ඇබෑර්තු - කොළඹ

Pehasara Consulting Service

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee manager - Piliyandala
Trainee manager - Piliyandala

DMI international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Chef commis - Piliyandala
Chef commis - Piliyandala

www.vinrichlakeresort.com

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - අලවි නිලදරි - පිළියන්දල
අලවි නිලදරි - පිළියන්දල

HUTCH

රු 30,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Account Assistant - Piliyandala

Kazuki Japan Lanaka International

රු 18,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
CCTV Technician - Piliyandala

AP Technologies

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier - Piliyandala
Cashier - Piliyandala

monarch kitchen

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Creative Designer - Piliyandala
Creative Designer - Piliyandala

Design Pledge

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Computer Technician - Piliyandala
Computer Technician - Piliyandala

AP Technologies

රු 10,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Piliyandala
Delivery Rider - Piliyandala

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Office Assistant- Piliyandala

Global HR Solutions (Pvt) ltd

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Piliyandala
Delivery Rider - Piliyandala

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Team Members - Piliyandala
Team Members - Piliyandala

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Executive Trainee Programme
Executive Trainee Programme

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Branch Manager - Piliyandala
Branch Manager - Piliyandala

Asia Group pvt Ltd

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Office Assistant (Female) - Piliyandala

Thisenga Renta Car

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Sale Executive - Piliyanadala

Sun-Ray Auto Trading

රු 25,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - IT Technician - Piliyandala
IT Technician - Piliyandala

Total Solutions

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
බර වාහන රියදුරු - පිළියන්දල

Busan Lanka Pvt Ltd

රු 35,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Junior Gym Instructor - Piliyandala

Body Specialist

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
Type Setter - Piliyandala

Karunarathna Print Shop

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Piliyandala
Delivery Rider - Piliyandala

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Accounts Assistant - Piliyandala

Built Mech Services (PVT) LTD.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Receptionist (Female) - Piliyandala
Receptionist (Female) - Piliyandala

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!