දැන්වීමේ ස්වභාවය
දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි