වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Office Assistant - Piliyandala

Angel aquarium (Pvt)Ltd.

රු 1 - 31

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - IELTS Visiting Lecturer - Piliyandala
IELTS Visiting Lecturer - Piliyandala

ILTS Overseas Education Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ගබඩා සහායක - බොරලැස්ගමුව
ගබඩා සහායක - බොරලැස්ගමුව

Cotton Collection

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Computer Technician - Piliyandala

Sasiki Computer Center - Piliyandala

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Piliyandala
Sales Assistant - Piliyandala

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Piliyandala
Delivery Rider - Piliyandala

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - 10 Wheel Drivers - Piliyandala
10 Wheel Drivers - Piliyandala

Sithumina Group

රු 50,000 - 60,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Driver - Piliyandala

Owner

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Electronic Technician - Piliyandala

Busan Lanka (PVT)ltd

රු 35,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Training Manager - Piliyandala
Training Manager - Piliyandala

Tha asia group

රු 65,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representative - Piliyandala
Sales Representative - Piliyandala

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Training Manager - Piliyandala
Training Manager - Piliyandala

RUVISIA PVT LTD

රු 68,500 - 156,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Offset Machine Operator - Piliyandala

Saaja Printers

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ස්ටුවර්ඩ් වරැන් - පිලියන්දල
ස්ටුවර්ඩ් වරැන් - පිලියන්දල

Newjob job ltd

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management Executive - Piliyandala
Management Executive - Piliyandala

Asia Group pvt Ltd

රු 25,000 - 100,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Driver - Piliyandala

home employment

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Electronic repairers- Piliyandala
Electronic repairers- Piliyandala

නිශාන් ඉලෙක්ට්‍රොනික්

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Marketing Coordinator-Piliyandala
Sales Marketing Coordinator-Piliyandala

Media Village

රු 1 - 30

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Drivers - Piliyandala

Prasanna

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
Pharmacist - Piliyandala

PILIYANDALA HEALTH SERVICES

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
Graphic Design - Piliyandala

ඉන්ද්‍රා ස්ටුඩියෝ

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-පිළියන්දල
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-පිළියන්දල

S S I M Company

රු 48,000 - 58,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
පුහුණු/නුපුහුණු අලෙවිකරුවන් - පිලියන්දල

M.T.S.PERERA

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management Training - Piliyandala
Management Training - Piliyandala

Asia group pvt ltd

රු 78,000 - 140,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Store Keeper - Piliyandala
Store Keeper - Piliyandala

Dhoolya Printing Solutions (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!