වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Assistant Manager - Piliyandala
Trainee Assistant Manager - Piliyandala

Garanton International Piliyandala

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Clerk - Piliyandala
Accounts Clerk - Piliyandala

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Boraleasgamuwa
Delivery Rider - Boraleasgamuwa

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Pick Me Driver - Piliyandala

කැලුම්

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Light Vehicle Driver - All Island
Light Vehicle Driver - All Island

Asion (pvt) ltd

රු 30,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Electronic Technician - Piliyandala

Busan Lanka

රු 45,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Piliyandala
Data Entry Operator - Piliyandala

Advertising Firm

රු 10,800 - 32,400

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Admin Officer (Female) - Piliyandala
Admin Officer (Female) - Piliyandala

DMI (PVT) LTD

රු 25,000 - 28,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Services Provider – Piliyandala
Delivery Services Provider – Piliyandala

kapruka.com

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Receptionist ( Male) - Piliyandala
Receptionist ( Male) - Piliyandala

vinrich lake resort

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සුපරීක්ෂක - පිළියන්දල
සුපරීක්ෂක - පිළියන්දල

optimo international

රු 30,000 - 44,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ගිණුම් සහායක - පිළියන්දල
ගිණුම් සහායක - පිළියන්දල

තමළු සමුහ ව්‍යාපාරය

රු 20,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Riders - Piliyandala
Delivery Riders - Piliyandala

Gamma PizzaKraft Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
යතුරුපැදි මැකෑනික් වරුන් - පිළියන්දල

කේ. එන්. මෝර්ටස්

රු 1,400 - 2,500

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
Computer Hardware Technician

Busan Lanka Pvt Ltd

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Clerk - Piliyandala
Office Clerk - Piliyandala

Private poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Secretary Tender Department -Piliyandala
Secretary Tender Department -Piliyandala

Rotak Instruments Pvt Ltd

රු 40,000 - 55,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Web Developer - Piliyandala
Web Developer - Piliyandala

Talentechz

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Clerk - Piliyandala
Accounts Clerk - Piliyandala

isuru recruitment

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Piliyandala
Driver - Piliyandala

Mishan Enterprises

රු 55,000 - 65,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Service Officer - Piliyandala
Customer Service Officer - Piliyandala

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer - Piliyandala
Graphic Designer - Piliyandala

Senvin Advertising (Pvt)Ltd.

රු 11,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Piliyandala
Data Entry Operator - Piliyandala

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
Site Supervisor - Piliyandala

Upul Constructions

රු 25,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
වෙලෙඳ සේවිකා - පිළියන්දල

P.A.Prasadi

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!