දැන්විම් 124 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land for immediate sale in nugegoda
Land for immediate sale in nugegoda

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,050,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Nugegoda
Land For Sale Nugegoda

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
Land For Sale Nugegoda

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,650,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land.with.old.house Nugegoda
Land.with.old.house Nugegoda

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 16,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 11p Land for sale in Pita Kotte
11p Land for sale in Pita Kotte

11.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda
Land for sale in Nugegoda

8.95 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 165,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda
Land for sale in Nugegoda

80.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,350,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - නුගේගොඩ නගරයට ආසන්නව ඉඩමක්.
නුගේගොඩ නගරයට ආසන්නව ඉඩමක්.

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Mirihana nugegoda
Land for sale in Mirihana nugegoda

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,000,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Nugegoda
Land For Sale In Nugegoda

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 770,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda
Land for sale in Nugegoda

21.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Nugegoda | Land Sale MCP456
Nugegoda | Land Sale MCP456

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 5,500,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - 12.9 P & PROPERTY SALE NUGEGODA
12.9 P & PROPERTY SALE NUGEGODA

12.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,100,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - 16 perch land with building in Nugegoda
16 perch land with building in Nugegoda

16.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 23,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Nugegoda
Land for sale in Nugegoda

6.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 7,350,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Nugegoda
Land for sale Nugegoda

13.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 40,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - UDAHAMULLA ROAD 16p LAND FOR SALE
UDAHAMULLA ROAD 16p LAND FOR SALE

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 17,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - 14 P Land PROPERTY SALE NUGEGODA
14 P Land PROPERTY SALE NUGEGODA

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,700,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - 12 P LAND IN NUGEGODA
12 P LAND IN NUGEGODA

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,025,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - 25 P & LAND SALE in NUGEGODA
25 P & LAND SALE in NUGEGODA

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,550,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale Nugegoda
Land for Sale Nugegoda

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,200,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Nugegoda
Land For Sale In Nugegoda

16.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 20,625,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - 22.7 P LAND SALE AT NUGEGODA
22.7 P LAND SALE AT NUGEGODA

22.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,200,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - 40 P BARE LAND SALE NUGEGODA
40 P BARE LAND SALE NUGEGODA

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,300,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - 06 P & PROPERTY SALE PEPILIYANA
06 P & PROPERTY SALE PEPILIYANA

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,850,000 පර්ච් එකකට

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!