දැන්විම් 202 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Negombo Town
Land for sale in Negombo Town

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,700,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Fresh deed / Original Plane - Negombo
Fresh deed / Original Plane - Negombo

58.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale Kurana-Negombo
Land for sale Kurana-Negombo

40.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Property For Sale Negombo
Commercial Property For Sale Negombo

23.4 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Negombo
Land For Sale in Negombo

72.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

පැය 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Negombo
Land for Sale in Negombo

72.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,250,000 පර්ච් එකකට

පැය 11
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KATANA
LAND FOR SALE IN KATANA

17.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,975,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-ගම්පහ - 25 P Land & Halfy built House - Katana
25 P Land & Halfy built House - Katana

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 20 P | Flat Square - Land Negombo
20 P | Flat Square - Land Negombo

20.4 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 225,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 53 Perches Square Flat Land in Negombo
53 Perches Square Flat Land in Negombo

53.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Prestigious Land with Gin Oya - Waikkala
Prestigious Land with Gin Oya - Waikkala

160.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 23,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Negambo
Land for sale in Negambo

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 3,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Negambo.
Land in Negambo.

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 525,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Negombo
Land for sale in Negombo

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 207,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land with House in Negambo
Land with House in Negambo

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 7,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For sale ( Valuable Land) - Negombo
Land For sale ( Valuable Land) - Negombo

292.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in Negombo
Valuable land for sale in Negombo

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Negombo
Land for Sale - Negombo

32.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,800,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - 20 Perches | Flat Land - in Negombo
20 Perches | Flat Land - in Negombo

20.4 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - 11.5 Perches Land For Sale in Negombo
11.5 Perches Land For Sale in Negombo

11.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Negombo Hotel Side Land For Sale
Negombo Hotel Side Land For Sale

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Negombo - Dalupotha
Land For Sale in Negombo - Dalupotha

19.1 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 245,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - 53 P Land for sale in Negambo
53 P Land for sale in Negambo

53.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - 25 Perches Land with Halfy built House
25 Perches Land with Halfy built House

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For sale in - Negombo
Land For sale in - Negombo

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in katana miriswatta
Land for sale in katana miriswatta

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - සිල්වෙස්ටර් පාක් අනර්ග බිම් කොටස මීගමුව
සිල්වෙස්ටර් පාක් අනර්ග බිම් කොටස මීගමුව

20.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!