දැන්විම් 177 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land with Small House for Sale - Negombo
Land with Small House for Sale - Negombo

55.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land near Sussex College in Negombo
Land near Sussex College in Negombo

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land/house for sale negombo
Land/house for sale negombo

17.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kochchikade.
Land for Sale in Kochchikade.

155.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 385,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For sale negombo
Land For sale negombo

21.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - 3 Acres coconut land for sale - Negombo
3 Acres coconut land for sale - Negombo

3.0 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 11,000,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - THE LAND SALE @ KATANA
THE LAND SALE @ KATANA

34.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in negombo
Valuable land for sale in negombo

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 220,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Negambo
Land for sale in Negambo

47.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 275,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Residential Land for sale in Negombo
Residential Land for sale in Negombo

9.75 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Katana Negombo
Land for Sale in Katana Negombo

25.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-ගම්පහ - VALUABLE BIG LAND in Negombo WAIKKALA
VALUABLE BIG LAND in Negombo WAIKKALA

239.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - COLOMBO MAIN ROAD FACING LAND-NEGOMBO
COLOMBO MAIN ROAD FACING LAND-NEGOMBO

49.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 995,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - land for sale in negombo-kurana
land for sale in negombo-kurana

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 580,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable Land Is For Sale in Negombo
Valuable Land Is For Sale in Negombo

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Negombo
Land For Sale In Negombo

22.1 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,070,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Negambo
Land for Sale in Negambo

2.75 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land near Sussex College in Negombo
Land near Sussex College in Negombo

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Land Blocks For Sale In Kochchikade
Land Blocks For Sale In Kochchikade

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - Paddyfield for sale in kondagammulla
Paddyfield for sale in kondagammulla

3.0 අක්කර

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR| SALE IN| NEGOMBO
LAND FOR| SALE IN| NEGOMBO

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Valuable land for sale in negombo
Valuable land for sale in negombo

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 375,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Luxury land for sale - Katana
Luxury land for sale - Katana

34.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in Katana
Land For Sale in Katana

50.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 210,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Beauty full land for sale NEGOMBO
Beauty full land for sale NEGOMBO

210.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Negombo
Land for Sale in Negombo

34.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale in - Negombo
Land For Sale in - Negombo

34.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!