දැන්විම් 955 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - Brand new house - Negombo
Brand new house - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Brand-New House For Sale In Negombo
Brand-New House For Sale In Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 19,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - SUPER HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO
SUPER HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - D BRAND NEW HOUSE IN NEGOMBO
D BRAND NEW HOUSE IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - House with land for sale in negombo
House with land for sale in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO
NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO
NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO
NEWLY BUILT| HOUSE FOR SALE| IN NEGOMBO

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - B negombo brand new house for sale
B negombo brand new house for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - B negombo brand new house for sale
B negombo brand new house for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - B NEGOMBO HOUSE FOR SALE
B NEGOMBO HOUSE FOR SALE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - B NEGOMBO HOUSE FOR SALE
B NEGOMBO HOUSE FOR SALE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - B NEGOMBO HOUSE FOR SALE
B NEGOMBO HOUSE FOR SALE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - B NEGOMBO HOUSE FOR SALE
B NEGOMBO HOUSE FOR SALE

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - house| in |negombo
house| in |negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,000,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - house| in |negombo
house| in |negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 9,800,000

පැය 3
නිවාස-ගම්පහ - TEMPLE ROAD-HOUSE for sale Negombo
TEMPLE ROAD-HOUSE for sale Negombo

කාමර: 8, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 26,500,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Negombo
House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - negombo house/ for sale in/ akkarapanaha
negombo house/ for sale in/ akkarapanaha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - House| in |negombo
House| in |negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - negombo house/ for sale in/ Dalupatha
negombo house/ for sale in/ Dalupatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,000,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Negombo
House for Sale in Negombo

කාමර: 8, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 26,500,000

පැය 5
නිවාස-ගම්පහ - negombo house| for sale in|
negombo house| for sale in|

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Negombo
House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 14,500,000

පැය 6
නිවාස-ගම්පහ - house for sale in negombo
house for sale in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

පැය 7
නිවාස-ගම්පහ - house for sale @ negombo
house for sale @ negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

පැය 7
නිවාස-ගම්පහ - house for sale @ negombo
house for sale @ negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 4,500,000

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!