දැන්විම් 2,424 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි නිවාස

නිවාස-ගම්පහ - Brandnew House for Sale - Negombo
Brandnew House for Sale - Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in - Negombo (Dalupotha)
House for Sale in - Negombo (Dalupotha)

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,200,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Brian Homes House in Negombo
Brian Homes House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - House in Negombo
House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

පැය 1
නිවාස-ගම්පහ - Homes house in negombo
Homes house in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Negombo House for Sale
Negombo House for Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 42,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Negombo house for sale
Negombo house for sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - Hotel for Rent - Negombo
Hotel for Rent - Negombo

කාමර: 8, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 200,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 60,000

පැය 2
නිවාස-ගම්පහ - 100m to Main Bus Road House for Sale in Negombo
100m to Main Bus Road House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

නිවාස-ගම්පහ - B/N/L/C House for sale in negombo
B/N/L/C House for sale in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

නිවාස-ගම්පහ - Remote gate with B/N house for sale in negombo
Remote gate with B/N house for sale in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

නිවාස-ගම්පහ - luxury house| for sale in| negombo
luxury house| for sale in| negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 8,500,000

නිවාස-ගම්පහ - Beautiful House for Sale in Negombo
Beautiful House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

නිවාස-ගම්පහ - Negombo House for Sale
Negombo House for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 7
නිවාස-ගම්පහ - negombo house for sale
negombo house for sale

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

පැය 7
නිවාස-ගම්පහ - A New up House in Negombo
A New up House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

නිවාස-ගම්පහ - 3 B|r New House in Negombo
3 B|r New House in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

නිවාස-ගම්පහ - D|X brand new luxury house Negombo
D|X brand new luxury house Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

නිවාස-ගම්පහ - A Beautiful luxury house in negombo
A Beautiful luxury house in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 11,000,000

නිවාස-ගම්පහ - brandnew house for sale negombo
brandnew house for sale negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 42,500,000

පැය 8
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Negombo
House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 16,000,000

පැය 8
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Negombo
House for sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,000,000

පැය 9
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - Negombo
House for sale - Negombo

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,500,000

පැය 9
නිවාස-ගම්පහ - House for sale - 6 minutes to negombo beach
House for sale - 6 minutes to negombo beach

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 9
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in negombo
House for sale in negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 12,500,000

පැය 9
නිවාස-ගම්පහ - House for Sale in Negombo
House for Sale in Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 13,500,000

පැය 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!