දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - HITACHI Landy LX 70
HITACHI Landy LX 70

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,000,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - HITACHI TCM WS 90
HITACHI TCM WS 90

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,500,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu 200-6 excavator
Komatsu 200-6 excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,500,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu 200-6E excavator
Komatsu 200-6E excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 9,500,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU FORKLIFT
KOMATSU FORKLIFT

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TOYOTA FORKLIFT
TOYOTA FORKLIFT

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,900,000

දින 16
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Komatsu Excavator PC120-6E
Komatsu Excavator PC120-6E

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,600,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - HITACHI EXCAVATOR 120-3
HITACHI EXCAVATOR 120-3

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,300,000

දින 18
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - MITSUBISHI FORKLIFT
MITSUBISHI FORKLIFT

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - TCM FORKLIFT
TCM FORKLIFT

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 3cx contractor model
JCB 3cx contractor model

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,500,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi WS3
Mitsubishi WS3

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Wheel loader
Wheel loader

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,150,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Massey Ferguson 135 DL
Massey Ferguson 135 DL

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota fork Lift
Toyota fork Lift

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 450,000

දින 31
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Concrete mixer truck
Concrete mixer truck

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,600,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Ud Nissan concrete mixer truck
Ud Nissan concrete mixer truck

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 10,800,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Tractor
Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 150,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO WHEEL LOADER
KOBELCO WHEEL LOADER

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,700,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar yb 27 excavator
Yanmar yb 27 excavator

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,375,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - IHI EXCAVATOR 30VX-3
IHI EXCAVATOR 30VX-3

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,800,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU FORKLIFT
KOMATSU FORKLIFT

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,350,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KUBOTA 4 WHEEL TRACTOR
KUBOTA 4 WHEEL TRACTOR

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,200,000

දින 53
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota 2 ton Fork Lift
Toyota 2 ton Fork Lift

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 55
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi Canter Boom Truck 1995
Mitsubishi Canter Boom Truck 1995

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,750,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!