දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Leyland tipper
Leyland tipper

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,450,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Massy ferguson DL 135
Massy ferguson DL 135

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Kobelco mark 2 rufter crain
Kobelco mark 2 rufter crain

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 11,000,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - mahindra 575 DI
mahindra 575 DI

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - New Holland Tractor (8*2)
New Holland Tractor (8*2)

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,927,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Massey Ferguson Tractor
Massey Ferguson Tractor

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Toyota 2 ton Fork lift
Toyota 2 ton Fork lift

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 750,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Cobelco 30 excaveter
Cobelco 30 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Cobelco 30 excaveter
Cobelco 30 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi mm 35 excaveter
Mitsubishi mm 35 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Yanmar yb 27-2 excaveter
Yanmar yb 27-2 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Cobelco sk 200 mark 5 excaveter
Cobelco sk 200 mark 5 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,000,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Tcm fork lift
Tcm fork lift

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Hitachi ex 120-2 excaveter
Hitachi ex 120-2 excaveter

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,400,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Forklift
Forklift

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,215,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 21 Excavator Bulldozer
JCB 21 Excavator Bulldozer

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,600,000

දින 23
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOMATSU FORKLIFT
KOMATSU FORKLIFT

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,200,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - KOBELCO SK70 EXCAVATOR
KOBELCO SK70 EXCAVATOR

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,100,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - John deere tractor for sale
John deere tractor for sale

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 875,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Isuzu concrete mixture 1993
Isuzu concrete mixture 1993

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 25
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - CAT - E120B Excavator
CAT - E120B Excavator

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,600,000

දින 32
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Mitsubishi Canter boom truck 1997
Mitsubishi Canter boom truck 1997

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Massey Ferguson Tractor 240
Massey Ferguson Tractor 240

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - JCB 12
JCB 12

ගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,350,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-ගම්පහ - Isuzu Forward Boom Truck
Isuzu Forward Boom Truck

සාමාජිකයාගම්පහ, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,600,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!