දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel Building for Sale in Negombo
Hotel Building for Sale in Negombo

8,300 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building For Sale in - Negombo
Building For Sale in - Negombo

4,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 52,000,000

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Negombo Tourists Halfly Constructed Buidling For Sale
Negombo Tourists Halfly Constructed Buidling For Sale

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Filling Station For Sale in Negombo Town
Filling Station For Sale in Negombo Town

10,890 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 236,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - ONGOING / AC FURNISHED HOTEL WITH A HOUSE SALE NEGOMBO
ONGOING / AC FURNISHED HOTEL WITH A HOUSE SALE NEGOMBO

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,000,000

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - HALFLY DONE HOTEL BUILDING / SALE BEACH SIDE - NEGOMBO
HALFLY DONE HOTEL BUILDING / SALE BEACH SIDE - NEGOMBO

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - HAFLY CONSTRCUTED HOTEL BULDING BEACH ROAD NEGOMBO
HAFLY CONSTRCUTED HOTEL BULDING BEACH ROAD NEGOMBO

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - ONGOING HOTEL FOR SALE NEGOMBO
ONGOING HOTEL FOR SALE NEGOMBO

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property For Sale - Negombo
Commercial Property For Sale - Negombo

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Property for sale in Negombo
Property for sale in Negombo

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for sale in Negombo Tourist Area
Hotel for sale in Negombo Tourist Area

6,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 75,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Running / furnished ac hotel for sale in Negombo
Running / furnished ac hotel for sale in Negombo

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,000,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel Building for Sale in Negombo
Hotel Building for Sale in Negombo

8,300 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for Sale in Negombo
Hotel for Sale in Negombo

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 37,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial building for sale Negombo
Commercial building for sale Negombo

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 276,000,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel Sale in Negombo Area
Hotel Sale in Negombo Area

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - RUNNING HOTEL SALE AT NEGOMBO
RUNNING HOTEL SALE AT NEGOMBO

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel With Apartments Negombo
Hotel With Apartments Negombo

6,624 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Halfly Done Building Negombo
Halfly Done Building Negombo

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 8 ROOMS GUEST HOUSE - NEGOMBO
8 ROOMS GUEST HOUSE - NEGOMBO

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - GUEST HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO AREA
GUEST HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO AREA

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 31
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for sale in kimbulapitiya
Shop for sale in kimbulapitiya

2,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Runnig Guest House for Sale in Negombo
Runnig Guest House for Sale in Negombo

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 38,500,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for sale - negombo
Hotel for sale - negombo

6,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 996,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building For Sale - Negombo
Building For Sale - Negombo

4,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 35
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Boutique hotel/House for sale - Negombo
Boutique hotel/House for sale - Negombo

40,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!