දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Guest house for Sale- Negambo
Guest house for Sale- Negambo

6,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 50,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Tourist Hotel for sale in Negombo
Tourist Hotel for sale in Negombo

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 67,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Business building for sale - Negombo
Business building for sale - Negombo

2,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 11BR 3 Storied Hotel Sell @ Negambo
11BR 3 Storied Hotel Sell @ Negambo

7,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 62,700,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building in Kochchikade
Building in Kochchikade

720 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial Property in Negombo
Commercial Property in Negombo

7,800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 145,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building For Sale
Building For Sale

2,725 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 92,000,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Land in negombo tourist area
Land in negombo tourist area

5,227 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 61,440,000

දින 13
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel with Banquet Facilities in Negombo
Hotel with Banquet Facilities in Negombo

7,872 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 500,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Building for sale in seeduwa
Building for sale in seeduwa

12,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 69,000,000

දින 16
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Saloon For Sale with Items in Negombo
Saloon For Sale with Items in Negombo

360 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 650,000

දින 17
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop for Sale in Negombo
Shop for Sale in Negombo

1,252 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 17,500,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Heart of Negombo City
Heart of Negombo City

6,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Shop For Sale In Negombo
Shop For Sale In Negombo

1,260 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - GUEST HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO
GUEST HOUSE FOR SALE IN NEGOMBO

3,360 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 21,000,000

දින 23
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 20p.COMMERCIAL LAND FOR SALE IN NEGOMBO
20p.COMMERCIAL LAND FOR SALE IN NEGOMBO

20 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,900,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Commercial building for sale Negombo
Commercial building for sale Negombo

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 276,000,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - NEGOMBO 3 STOREY SHOP FOR SALE
NEGOMBO 3 STOREY SHOP FOR SALE

1,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 10,000,000

දින 37
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Restaurant For Sale In Negonbo
Restaurant For Sale In Negonbo

3,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,000,000

දින 37
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Negombo Hotel for Sale
Negombo Hotel for Sale

7,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,500,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Holiday Home for Sale in Negombo
Holiday Home for Sale in Negombo

1,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,250,000

දින 38
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Hotel for Sale In Negombo
Hotel for Sale In Negombo

4,084 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Luxury Villa Available Sale Pamunugama
Luxury Villa Available Sale Pamunugama

3,500 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 41
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Restaurant For Sale In Negonbo
Restaurant For Sale In Negonbo

6,000 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 58,500,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - NEGOMBO TOWN OFFICE
NEGOMBO TOWN OFFICE

270 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!