වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

Engine capacity

-

දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි වෑන්, බස් සහ ලෝරි

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Vannette 1999
Nissan Vannette 1999

230,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,700,000

වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet Caddie 2016
Daihatsu Hijet Caddie 2016

5,898 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,675,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota CR41 1997
Toyota CR41 1997

200,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,500,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu NKR 250 1987
Isuzu NKR 250 1987

300,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,450,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every 2015
Suzuki Every 2015

41,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,390,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Mahindra Maxximo Plus Vx 2015
Mahindra Maxximo Plus Vx 2015

80,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,050,000

දින 1
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - JAC Lorry 2012
JAC Lorry 2012

62,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,800,000

දින 2
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Full Join 2015
Suzuki Every Full Join 2015

20,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every Full Join 2015
Suzuki Every Full Join 2015

18,500 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,790,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin113 1997
Toyota Dolphin113 1997

250,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,750,000

දින 4
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Townace CR27 1992
Toyota Townace CR27 1992

305,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,990,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin LH 102 1998
Toyota Dolphin LH 102 1998

400,800 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,650,000

දින 5
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan Caravan E25 2011
Nissan Caravan E25 2011

134,354 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,350,000

දින 6
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin 1995
Toyota Dolphin 1995

200,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,175,000

දින 8
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PC Limited 2016
Suzuki Every PC Limited 2016

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,575,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Suzuki Every PA 2016
Suzuki Every PA 2016

22,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 2,450,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin Highroof 1992
Toyota Dolphin Highroof 1992

400,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,700,000

දින 9
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Daihatsu Hijet 2002
Daihatsu Hijet 2002

114,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,595,000

දින 11
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Kinglong 2015
Kinglong 2015

124,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 7,950,000

දින 13
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu ELF NHR 10.5 1980
Isuzu ELF NHR 10.5 1980

100,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 850,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan serena 1999
Nissan serena 1999

153,764 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 1,650,000

දින 14
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu Dump Trucks 2000
Isuzu Dump Trucks 2000

110,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 5,250,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Isuzu MPR 1990
Isuzu MPR 1990

109,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,350,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Toyota Dolphin LH113 1991
Toyota Dolphin LH113 1991

26,200 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 3,180,000

දින 15
වෑන්, බස් සහ ලෝරි-කොළඹ - Nissan E24 1998
Nissan E24 1998

457,000 km

කොළඹ, වෑන්, බස් සහ ලෝරි

රු 4,000,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!