දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Moratuwa
Room for rent in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in katubedda moratuwa
Annex for rent in katubedda moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent Moratuwa
Room for rent Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Moratuwa (Lunawa)
Room for rent in Moratuwa (Lunawa)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent Moratuwa
Annex For Rent Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex Moratuwa Katubedda
Annex Moratuwa Katubedda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Moratuwa Uni Female Students
Room for Moratuwa Uni Female Students

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Moratuwa
Room for rent in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Moratuwa
Annex for rent in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Katubedda
Rooms for rent in Katubedda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Moratuwa
Room for rent in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Anex in Moratuwa
Anex in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,500 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in moratuwa
Room for rent in moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent (Girls) Moratuwa
Rooms for rent (Girls) Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 25
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Moratuwa
Annex for rent in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 27
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent Moratuwa
Room for Rent Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 31
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Bording room in Moratuwa for girls
Bording room in Moratuwa for girls

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,500 මසකට

දින 34
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Moratuwa
Annex for rent in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 19,750 මසකට

දින 45
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Katubedda
Room in Katubedda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 47
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Katubadda,1'st floor Annex for rent
Katubadda,1'st floor Annex for rent

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 33,000 මසකට

දින 49
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Katubeda Boarding Room
Katubeda Boarding Room

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 50
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Moratuwa
Annex in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 52
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - One Large Room For Rent (Moratuwa)
One Large Room For Rent (Moratuwa)

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 53
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Moratuwa
Room For Rent In Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!