දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Katubedda
Rooms in Katubedda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Moratuwa
Room for rent in Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Moratuwa
Room for rent - Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Moratuwa
Room for Rent - Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Moratuwa
Room For Rent In Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Moratuwa
Annex for rent - Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent Moratuwa
Room for rent Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Moratuwa
Room for Rent in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstairs House for rent- Katubedda
Upstairs House for rent- Katubedda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 28,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in moratuwa
Annex for rent in moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Katubedda
Annex for rent in Katubedda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Accommodation for ladies - Moratuwa
Accommodation for ladies - Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Moratuwa
Annex for rent in Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Moratuwa
Room For Rent in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent - Moratuwa
Annex For Rent - Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 24,000 මසකට

දින 25
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Moratuwa
Annex for Rent in Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 27
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for a girl - Moratuwa
Room for a girl - Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 33
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair anex at Katubedda Campus road
Upstair anex at Katubedda Campus road

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 27,000 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Katubedda
Rooms for rent in Katubedda

කාමර: 10+, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 35
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing room for 1 male in Katubedda
Sharing room for 1 male in Katubedda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 40
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Moratuwa
Room for rent - Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 41
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Moratuwa
Rooms for Rent in Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,000 මසකට

දින 52
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent Moratuwa
Room For Rent Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 55
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOM FOR RENT IN KATUBBEDA
ROOM FOR RENT IN KATUBBEDA

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!