දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent Working Girl at Katubeddea
Room for Rent Working Girl at Katubeddea

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Moratuwa
Annex in Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Girls Only Moratuwa
Room for Rent - Girls Only Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex - Galle Rd Rawatawatte, Moratuwa
Annex - Galle Rd Rawatawatte, Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Moratuwa
Room for rent in Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in working girls at Katubedda
Rooms for rent in working girls at Katubedda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent - Rathmalana
Annex For Rent - Rathmalana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in - Moratuwa
Annex for Rent in - Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For rent in - Moratuwa
Annex For rent in - Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 20
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Rooms in Katubedda for girls
Boarding Rooms in Katubedda for girls

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,500 මසකට

දින 22
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Annex for Rent in Moratuwa.
Upstair Annex for Rent in Moratuwa.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 24
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing Room for Rent in Rawathawathha Two Boys
Sharing Room for Rent in Rawathawathha Two Boys

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 25
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent In Katubadda.
Annex For Rent In Katubadda.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 50,000 මසකට

දින 28
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent Moratuwa
Room for rent Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 29
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing room in Katubedda
Sharing room in Katubedda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 33
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent Moratuwa
Room for Rent Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 38
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Moratuwa
Annex for Rent - Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 41
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent(Girls) - Moratuwa
Room for rent(Girls) - Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 43
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent Moratuwa
Annex for Rent Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 44
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOM FOR RENT IN KATUBBEDDA
ROOM FOR RENT IN KATUBBEDDA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 46
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent(girls) - Moratuwa
Rooms For Rent(girls) - Moratuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 50
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding rooms for Boys - Moratuwa
Boarding rooms for Boys - Moratuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 53
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Katubedda Moratuwa
Room for rent - Katubedda Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 54
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Spacious Rooms for Rent - Moratuwa
Spacious Rooms for Rent - Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,500 මසකට

දින 56
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - House For Rent Moratuwa
House For Rent Moratuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!