දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Valuable Land for Sale at Moratuwa
Valuable Land for Sale at Moratuwa

13.28 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Katubadda Land Sale
Katubadda Land Sale

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 9,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Bolgoda Lake View
Land in Bolgoda Lake View

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 390,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Katubedda Galle Road Facing Land
Katubedda Galle Road Facing Land

57.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 5,000,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Moratuwa
Land for Sale - Moratuwa

16.7 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 16,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Katubedda
Land in Katubedda

6.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 990,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 3,500,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Uyana Road, Moratuwa
Land For Sale In Uyana Road, Moratuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-කොළඹ - Residencial land for sale - Moratuwa
Residencial land for sale - Moratuwa

22.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,050,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale - Nawoda gardens Moratuwa
Land for sale - Nawoda gardens Moratuwa

8.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,600,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

7.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-කොළඹ - Bare land for sale in Moratuwa
Bare land for sale in Moratuwa

13.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 660,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

11.9 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-කොළඹ - Land | for sale Moratuwa
Land | for sale Moratuwa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 590,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa
Land for sale in Moratuwa

16.24 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

දින 15
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale | Moratuwa
Land for sale | Moratuwa

7.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 19,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 16
ඉඩම්-කොළඹ - Land | Moratuwa For Sale
Land | Moratuwa For Sale

16.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Rawathawatta L0542
Land for sale in Rawathawatta L0542

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Moratuwa L0503
Land for sale in Moratuwa L0503

140.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 17
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale Moratuwa
Land For Sale Moratuwa

24.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - 62 perch land for sale in Moratuwa
62 perch land for sale in Moratuwa

62.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 49,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 18
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Moratuwa
Land in Moratuwa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 895,000 පර්ච් එකකට

දින 20
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Moratuwa
Land for Sale in Moratuwa

94.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,150,000 පර්ච් එකකට

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!