වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Branch Manager - Moratuwa

Asia Group (pvt) ltd

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Draftsman - Moratuwa
Draftsman - Moratuwa

earchitectstudio

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operators - Moratuwa
Data Entry Operators - Moratuwa

Advertising Firm

රු 10,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - පුහුණු සුපරීක්ෂක - මොරටුව
පුහුණු සුපරීක්ෂක - මොරටුව

DMI international

රු 23,000 - 43,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Supervisor - Moratuwa
Supervisor - Moratuwa

Burger King Sri Lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Moratuwa
Delivery Rider - Moratuwa

Burger King Sri Lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Senior Crew Members - Moratuwa
Senior Crew Members - Moratuwa

Burger King Sri Lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Relationship Executive-Moratuwa
Relationship Executive-Moratuwa

The Headmasters Lanka (pvt) Ltd.

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Graphic Designer - Moratuwa
Trainee Graphic Designer - Moratuwa

ESOFT COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer- Ratmalana
Graphic Designer- Ratmalana

explainbee pvt ltd

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Branch Manager - Moratuwa

Asia Group (pvt) ltd

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Kitchen Helper -Moratuwa

Vilasa Leisure Pvt Ltd

රු 18,000 - 22,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Operations Manager - Moratuwa

Vilasa Leisure Pvt Ltd

රු 22,000 - 28,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - පුහුණු කලමනාකරු - මොරටුව
පුහුණු කලමනාකරු - මොරටුව

DMI international

රු 25,000 - 43,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Mobile Phone Technician - Moratuwa

Royal Mobil

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - සහාය සුපරීක්ෂක - මොරටුව
සහාය සුපරීක්ෂක - මොරටුව

dmi international

රු 42,000 - 45,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Accounts Executive - Moratuwa

SHANGHAI HOTEL (A' GRADE)

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සහායක - මොරටුව
වෙළඳ සහායක - මොරටුව

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Moratuwa
Delivery Rider - Moratuwa

Jubilant FoodWorks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
Pharmacy Assistant - Moratuwa

company name=city medical

රු 25,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Moratuwa
Driver - Moratuwa

Primemax Entertainment

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
Driver - Moratuwa

Lashen Enterprises

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
මැශින් ක්‍රියාකරවන්නියන් - මොරටුව

Clarity Enterprises (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Nurse - Moratuwa
Nurse - Moratuwa

TGMS LANKA (PVT) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Mobile phone rapair assistant - Moratuwa
Mobile phone rapair assistant - Moratuwa

Royal Mobile

රු 18,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Riders - Moratuwa
Delivery Riders - Moratuwa

GoEats

රු 25,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!