වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වාහන පොලිෂින් සහකරු - මොරටුව
වාහන පොලිෂින් සහකරු - මොරටුව

ING Automobile Engineering

රු 25,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කොළඹ වරාය (පුද්) අoශයට සේවකයින් - මොරටුව
කොළඹ වරාය (පුද්) අoශයට සේවකයින් - මොරටුව

Tholilshalai Recruitment

රු 48,000 - 58,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Sales Executive - Moratuwa

Commercial Link

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Ceiling and Aluminium Fabricator - Moratuwa
Ceiling and Aluminium Fabricator - Moratuwa

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Motor Cycles Mechanic - Moratuwa

Mahesh Motors

රු 15,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Rawathawatte
Sales Executive - Rawathawatte

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කොළඹ වරාය (පුද්) කම්කරු - මොරටුව
කොළඹ වරාය (පුද්) කම්කරු - මොරටුව

Sihashakthi pvt ltd

රු 48,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - මෙහෙයුම් සහයක - මොරටුව
මෙහෙයුම් සහයක - මොරටුව

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Moratuwa
Delivery Rider - Moratuwa

Softlogic Restaurant (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Admin Cum Stocks Management Assistant - Moratuwa

Lashen Enterprises

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representative - Moratuwa
Sales Representative - Moratuwa

Himalaya herbal

රු 20,000 - 70,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Heavy Vehicle Driver - Moratuwa
Heavy Vehicle Driver - Moratuwa

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Senior Quantity Surveyor - Moratuwa
Senior Quantity Surveyor - Moratuwa

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Manager - Moratuwa
Trainee Manager - Moratuwa

Location Manager

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
Marketing Executive - Moratuwa

UA Limited

රු 32,000 - 300,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Moratuwa
Sales Executive - Moratuwa

Softlogic MAX

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 27
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Phone Repair technician - Moratuwa
Phone Repair technician - Moratuwa

Royal Mobile

රු 25,000 - 30,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
Sales Assistant Trainee - Moratuwa

EMACE Developers (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Management Trainee - Moratuwa
Management Trainee - Moratuwa

RUVISIA ADVERTISING.

රු 68,500 - 174,500

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වාහන පොලිෂින් සහකරු - මොරටුව
වාහන පොලිෂින් සහකරු - මොරටුව

ING Automobile Engineering

රු 25,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Vehicle Spray Painter - Moratuwa
Vehicle Spray Painter - Moratuwa

DKJ Motors

රු 25,000 - 75,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
Diver - Moratuwa

Golden Star

රු 35,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 49
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representative - Moratuwa
Sales Representative - Moratuwa

Vendol Lanka Company [Godakanda Herbals]

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Distributor - Moratuwa
Sales Distributor - Moratuwa

Vendol Lanka Company [Godakanda Herbals]

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Clerk Cum Office Assistant
Accounts Clerk Cum Office Assistant

ERA Engineering Services - Moratuwa

රු 20,000 - 25,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52
Training Managers - Moratuwa

optimo group

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!