වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Riders - Moratuwa
Delivery Riders - Moratuwa

GoEats

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer - Moratuwa
Graphic Designer - Moratuwa

GoEats

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - DJ Lorry Driver - Moratuwa
DJ Lorry Driver - Moratuwa

DJ EVENTS

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ප්‍රවර්දන නිලදාරි-මොරටුව
ප්‍රවර්දන නිලදාරි-මොරටුව

ING Automobile Engineering

රු 20,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Customer care executive

RH enterprises

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Mechanic/ technician - Moratuwa

service station in moratuwa

රු 25,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive (Moratuwa)
Sales Executive (Moratuwa)

Softlogic Retail pvt LTD

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Graphic Designer - Moratuwa
Graphic Designer - Moratuwa

The Brand Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Web Developer - Moratuwa
Web Developer - Moratuwa

The Brand Agency

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Coordinator - Moratuwa
Sales Coordinator - Moratuwa

CLENOL

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Cashier cum Admin Assistant - Moratuwa

Auto Gleam is an autombile service station.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Moratuwa
Delivery Rider - Moratuwa

Burger King Sri Lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
Quantity Surveyor - Moratuwa

SC construction

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee beautician
Trainee beautician

smoy moratuwa

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Pre Selling Sales Representative
Pre Selling Sales Representative

Vendol Lanka Company [Godakanda Herbals]

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Moratuwa
Delivery Rider - Moratuwa

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
Audit Trainee - Moratuwa

S. N. Dharmaratna & Co.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කලමනාකරු - මොරටුව
කලමනාකරු - මොරටුව

innovage international

රු 26,000 - 53,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සහායක - මොරටුව
වෙළඳ සහායක - මොරටුව

ODEL PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 38
Accounts Clerk - Moratuwa

Lim Engineering Services ( Pvt ) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
Tele Marketing Consultant - Moratuwa

ASCENT inspecta ( Consultancy Service )

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
වායු සමීකරණ ශිල්පින් - මොරටුව

Singer Service

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Business Coordinator - Moratuwa
Business Coordinator - Moratuwa

GoEats

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රියදුරු - මොරටුව
රියදුරු - මොරටුව

The Headmasters Lanka (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
Karate Coach (Female) - Moratuwa

SERVE

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!