වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Moratuwa
Marketing Executive - Moratuwa

365 Recruitment

රු 20,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Moratuwa
Delivery Rider - Moratuwa

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - වෙළඳ සහායක- මොරටුව
වෙළඳ සහායක- මොරටුව

ODEL PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Training Manager - Moratuwa

Optimo

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Web Developers - Moratuwa
Web Developers - Moratuwa

The Brand Agency

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Hair Cutter ( Male ) - Moratuwa

Deveka

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Driver - Moratuwa

Colombo Tours

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
සුදු යකඩ පෑස්සුම්කරුවන් - මොරටුව

Dilip Enterprises

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executives - Moratuwa
Marketing Executives - Moratuwa

Ceylinco General Insurance Ltd

රු 20,000 - 50,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
මුදල් අයකැමි වරියන් - මොරටුව

Mini Supermarket in Moratuwa

රු 20,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Montessori Teacher - Moratuwa
Montessori Teacher - Moratuwa

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Supermarket Service Assistant - Moratuwa
Supermarket Service Assistant - Moratuwa

DMN Enterprices (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Service Executive - Moratuwa
Customer Service Executive - Moratuwa

Bureau Veritas Sri Lanka

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කලමනාකරු - දිවයින පුරා
කලමනාකරු - දිවයින පුරා

DMI international

රු 18,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Marketing Executive - Moratuwa
Marketing Executive - Moratuwa

365 Recruitment

රු 20,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
Driver - Mortatuwa

Prasanna Welihinda

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
Site Supervisor - Moratuwa

Geo Engineering Technologies pvt ltd

රු 25,000 - 300,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Crew Member - Moratuwa
Crew Member - Moratuwa

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Delivery Rider - Moratuwa
Delivery Rider - Moratuwa

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
සහාය කළමනාකරු - මොරටුව

Granton International

රු 55,000 - 60,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Moratuwa
Driver - Moratuwa

KOALA LAUNDRY SERVICE & HOTEL ACCESSORIES

රු 25 - 30

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - තාක්ෂණික ශිල්පීන් - මොරටුව
තාක්ෂණික ශිල්පීන් - මොරටුව

Telecom Engineering

රු 30,000 - 45,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Personal Secretary - Moratuwa
Personal Secretary - Moratuwa

365 Recruitment

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52
Manager - Moratuwa

b-leaf

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Light Vehicle Driver - Moratuwa
Light Vehicle Driver - Moratuwa

ACRI TRANSPORT SERVICES

රු 40,000 - 60,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 54
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Asst Cum Delivery Person-Moratuwa
Office Asst Cum Delivery Person-Moratuwa

Isaro Automation Systems (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!