දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි නිවාස

නිවාස-කොළඹ - Valuable Property for Sale in Moratuwa
Valuable Property for Sale in Moratuwa

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 46,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Katubedda House for Sale
Katubedda House for Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House For Sale On Galle Road Moratuwa
House For Sale On Galle Road Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 38,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Luxury House sale at Panadura
Luxury House sale at Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Moratuwa
House for Sale Moratuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Katubedda
House for sale in Katubedda

කාමර: 7, නානකාමර: 6

කොළඹ, නිවාස

රු 55,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House for Sale Moratuwa
House for Sale Moratuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 52,500,000

දින 2
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Moratuwa.
House For Sale In Moratuwa.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 8,500,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - Two Story house for sale in Bolgoda
Two Story house for sale in Bolgoda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 50,000,000

දින 3
නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Moratuwa
House For Sale In Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 22,000,000

දින 4
නිවාස-කොළඹ - House For Sale Moratuwa
House For Sale Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 28,600,000

දින 5
නිවාස-කොළඹ - 20 Perch House for Sale in Gorakana
20 Perch House for Sale in Gorakana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,600,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - URGENT: House for Sale in Moratuwa
URGENT: House for Sale in Moratuwa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 42,000,000

දින 6
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Moratuwa
House for Sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 20,000,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Moartuwa
House for Sale - Moartuwa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 8
නිවාස-කොළඹ - Two Storied House For Sale In Moratuwa
Two Storied House For Sale In Moratuwa

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 45,000,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Moratuwa
House for sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 13,500,000

දින 9
නිවාස-කොළඹ - Two Story House - Moratuwa
Two Story House - Moratuwa

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

දින 12
නිවාස-කොළඹ - 3 Storey House for Sale at Rawatawatte
3 Storey House for Sale at Rawatawatte

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 33,000,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for sale - Moratuwa
House for sale - Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 12,500,000

දින 13
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Moratuwa Katubedda
House for Sale in Moratuwa Katubedda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House in sale moratuwa katubedda
House in sale moratuwa katubedda

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 27,500,000

දින 15
නිවාස-කොළඹ - House for sale Katubedda
House for sale Katubedda

කාමර: 9, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 42,000,000

දින 16
නිවාස-කොළඹ - House For Sale in Moratuwa
House For Sale in Moratuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,400,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!