දැන්විම් 18 න් 1-18 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Barber station [ Salando ]
Barber station [ Salando ]

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 38,000

දින 1
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Shapers Belt
Shapers Belt

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 1,250

දින 3
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Salon Table [ SF Furniture ]
Salon Table [ SF Furniture ]

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 27,000

දින 9
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Salon sink unit
Salon sink unit

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 30,000

දින 15
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Cupboard salon
Cupboard salon

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 9,500

දින 18
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Salon shampoo Tabel [ SALANDO ]
Salon shampoo Tabel [ SALANDO ]

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 26,000

දින 18
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Salon cupboard
Salon cupboard

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 13,500

දින 21
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Salon Chairs
Salon Chairs

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 17,000

දින 27
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Abtronix 2(fat burner - tummy etc)
Abtronix 2(fat burner - tummy etc)

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 8,500

දින 41
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Salon furniture
Salon furniture

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 18,000

දින 45
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Massage beds
Massage beds

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 11,000

දින 45
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - CHANCE CHANEL
CHANCE CHANEL

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 19,000

දින 47
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Salon Cupboard 07 [ Salando Furniture]
Salon Cupboard 07 [ Salando Furniture]

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 14,500

දින 49
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Salon mirror with Barber station 02
Salon mirror with Barber station 02

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 32,000

දින 50
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Salon Barber Station 01
Salon Barber Station 01

සාමාජිකයාකොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 25,000

දින 51
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Beauty services
Beauty services

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 2,000

දින 52
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Branded perfumes
Branded perfumes

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 4,500

දින 53
සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන-කොළඹ - Bed For Besauty Saloon
Bed For Besauty Saloon

කොළඹ, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන

රු 12,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!