දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මැදවච්චිය හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - ගිණුම් ලිපිකරු - මැදවච්චිය
ගිණුම් ලිපිකරු - මැදවච්චිය

R.S.Wickramasinghe & Company (Pvt) Ltd

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - மதவச்சி
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - மதவச்சி

S M C Holdings

රු 1,000 - 1,500

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සහාය කළමනාකරු - මැදවච්චිය
සහාය කළමනාකරු - මැදවච්චිය

Optimo Advertising

රු 55,000 - 68,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - මැදවච්චිය
කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - මැදවච්චිය

KITHLANKA

රු 42,000 - 49,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - මැදවච්චිය
ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - මැදවච්චිය

SSM Pvt Ltd

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කාර්යාල කාර්ය සහයක - මැදව)ච්චිය
කාර්යාල කාර්ය සහයක - මැදව)ච්චිය

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කොළඹ වරාය|පුද්| අංශයට විදුලි කාර්මික - මැදවච්චිය
කොළඹ වරාය|පුද්| අංශයට විදුලි කාර්මික - මැදවච්චිය

S M C Holdings

රු 48,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!