දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Cable Crossover Machine
Cable Crossover Machine

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 140,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Fish/fishing reel/fishing rod
Fish/fishing reel/fishing rod

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Gym Equipment
Gym Equipment

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,400,000

දින 4
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Gym Equipment
Gym Equipment

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,600,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Gym Equipment
Gym Equipment

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,600,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Gym Equipment
Gym Equipment

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,300,000

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - 110kg
110kg

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 35,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Gym set
Gym set

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,000

දින 11
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Gym Bench
Gym Bench

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,000

දින 23
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Exercise Machine
Exercise Machine

සාමාජිකයාමාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 34
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Surfboard
Surfboard

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 35
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Recurve bow35lbs
Recurve bow35lbs

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 26,500

දින 37
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Bench press
Bench press

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 38
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Orbitrack
Orbitrack

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 39
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Gym Equipment
Gym Equipment

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,000,000

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Gym Equipment
Gym Equipment

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,200,000

දින 41
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Surf fins set (G5)
Surf fins set (G5)

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 42
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Soft top surfboard
Soft top surfboard

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 44
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Veel bench bar
Veel bench bar

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 15,000

දින 45
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Treadmill
Treadmill

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 20,000

දින 49
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Cricket pads
Cricket pads

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 1,200

දින 50
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Body trainer
Body trainer

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,000

දින 51
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Exercise Machines
Exercise Machines

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 11,000

දින 51
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - Fun Bed - Flying Banana Boat
Fun Bed - Flying Banana Boat

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

දින 52
ක්‍රීඩා උපකරණ-මාතර - NSP Epoxi Stand Up Paddle Board (S.U.P)
NSP Epoxi Stand Up Paddle Board (S.U.P)

මාතර, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 85,000

දින 52

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!