දැන්විම් 177 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඉඩම්

ඉඩම්-මාතර - Land For Sale Matara
Land For Sale Matara

7.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-මාතර - Land in Matara
Land in Matara

9.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale in Urubokka
Land For Sale in Urubokka

50.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 260,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Matara
Land for sale in Matara

10.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 850,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 10
ඉඩම්-මාතර - 8 acre land for sale in Mirissa
8 acre land for sale in Mirissa

8.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 352,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-මාතර - කඹුරැපිිටිය - ඉඩමක් විිකිනීමට
කඹුරැපිිටිය - ඉඩමක් විිකිනීමට

14.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,240,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Tea land Sale in Weerapana
Tea land Sale in Weerapana

148.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,550,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 2
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Devinuwara
Land for sale in Devinuwara

120.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 80,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Meddawatta
Land for sale in Meddawatta

25.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-මාතර - Low grown tea estate in Urubokka
Low grown tea estate in Urubokka

54.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 85,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 3
ඉඩම්-මාතර - Matara | Land Sale MCP583
Matara | Land Sale MCP583

50.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 360,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Weligama
Land for Sale in Weligama

13.7 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Weligama
Land for sale in Weligama

58.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

දින 6
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale In Matara
Land For Sale In Matara

121.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Weligama
Land for Sale in Weligama

17.5 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-මාතර - Matara | Land Sale MCP 683
Matara | Land Sale MCP 683

18.5 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 125,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-මාතර - Cinnamon Land for sale in Kamburupitiya
Cinnamon Land for sale in Kamburupitiya

80.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-මාතර - Land for Sale in Pelena, Weligama
Land for Sale in Pelena, Weligama

53.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 620,000 පර්ච් එකකට

දින 8
ඉඩම්-මාතර - Land In Beliwatta
Land In Beliwatta

65.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 390,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-මාතර - ඉඩමක් විකිණීමට - මිරිස්ස
ඉඩමක් විකිණීමට - මිරිස්ස

1.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 13,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-මාතර - Kottagoda land sale for tourism
Kottagoda land sale for tourism

130.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-මාතර - Heart of Weligama Town - Commercial Land
Heart of Weligama Town - Commercial Land

13.6 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 6,000,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-මාතර - Land in Akuressa
Land in Akuressa

2.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-මාතර - Land for sale in Matara
Land for sale in Matara

1.0 අක්කර

මාතර, ඉඩම්

රු 2,100,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ඉඩම්-මාතර - Land For Sale In Godagama
Land For Sale In Godagama

12.0 පර්චස්

මාතර, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-මාතර - PRIVATE BEACH LAND FOR SALE IN MATARA
PRIVATE BEACH LAND FOR SALE IN MATARA

46.75 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතර, ඉඩම්

රු 70,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!