වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - වෙළද සහායක - මාතර
වෙළද සහායක - මාතර

Job Bank

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Marketing Executive - Matara
Marketing Executive - Matara

සියලුම Advertising Solution

රු 15,000 - 90,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ලේබල් අංශයේ සේවකයින් -කඹුරැපිටිය
ලේබල් අංශයේ සේවකයින් -කඹුරැපිටිය

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Freelance delivery partners - Matara
Freelance delivery partners - Matara

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Marketing Executive - Matara
Marketing Executive - Matara

සියලුම Advertising Solution

රු 15,000 - 90,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සේවකයින් - කඹුරුපිටිය
කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සේවකයින් - කඹුරුපිටිය

Factoy recruitment company

රු 48,000 - 58,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - දෙනියාය
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - දෙනියාය

Factoy recruitment company

රු 48,000 - 58,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - මාතර
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - මාතර

Factoy recruitment company

රු 48,000 - 58,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - වෙළද සහායක - මාතර
වෙළද සහායක - මාතර

Job Bank

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ඇසුරුම් අංශයේ සේවකයින් - කැකනදුර
ඇසුරුම් අංශයේ සේවකයින් - කැකනදුර

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ලේබල් අංශයේ සේවකයින් - වැලිගම
ලේබල් අංශයේ සේවකයින් - වැලිගම

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ඇසුරුම් අංශයේ සේවකයින් - කඹුරුගමුව
ඇසුරුම් අංශයේ සේවකයින් - කඹුරුගමුව

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් -හක්මන
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් -හක්මන

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ඇසුරුම් අංශයේ සේවකයින් -දික්වැල්ල
ඇසුරුම් අංශයේ සේවකයින් -දික්වැල්ල

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ඇසුරුම් අංශයේ සේවකයින් - අකුරැස්ස
ඇසුරුම් අංශයේ සේවකයින් - අකුරැස්ස

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් - මාතර
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවකයින් - මාතර

Easy job pvt ltd

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Kitchen Helper - Matara
Kitchen Helper - Matara

The Kottu Factory

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ටයිප් සෙටින් ක්‍රියාකාරිනියන් - මාතර
ටයිප් සෙටින් ක්‍රියාකාරිනියන් - මාතර

Nilmini Copy Bureau

රු 13,500 - 15,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Account Assistant - Kamburupitiya

Private Poster

රු 1 - 2

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Graphic Designers - Matara
Graphic Designers - Matara

Samara Advertising(pvt)Ltd.

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Recovery Officer - Matara
Recovery Officer - Matara

Commercial Recovery service pvt ltd

රු 50,000 - 75,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කළමනාකරු - අකුරැස්ස
කළමනාකරු - අකුරැස්ස

Optimo International

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Chef - Matara
Chef - Matara

The Seascape in Matara

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Machine Minder - Matara
Machine Minder - Matara

Samara Advertising(pvt)Ltd.

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - වැලිගම
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - වැලිගම

Jobline Company

රු 48,000 - 52,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Management Training - Matara
Management Training - Matara

Ruvisia (PVT) Ltd

රු 65,000 - 100,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Front Line Officer - Matara
Front Line Officer - Matara

Samara Advertising(pvt)Ltd.

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!