වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 63 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Groups Reservations Assistant - Matara

Talalla Retreat

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Waiter Cum Kitchen Helper - Weligama
Waiter Cum Kitchen Helper - Weligama

FROGGY RESTAURANT

රු 15,000 - 25,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Cook - Weligama
Cook - Weligama

FROGGY RESTAURANT

රු 30,000 - 45,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Sales Officer - Matara
Sales Officer - Matara

AIA INSURANCE CO.LTD

රු 40,000 - 60,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - AIA Wealth Planners - Matara
AIA Wealth Planners - Matara

AIA Insurance

රු 25,000 - 75,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - සුපරීක්ෂක-දික්වැල්ල
සුපරීක්ෂක-දික්වැල්ල

DMI International

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ජංගම අලෙවි නියෝජිත - දිවයින පුරා
ජංගම අලෙවි නියෝජිත - දිවයින පුරා

සියලුම Advertising Solution

රු 20,000 - 90,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - සුපරීක්ෂක-අකුරැස්ස
සුපරීක්ෂක-අකුරැස්ස

D.M.I international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - අක්‍ෂි පරීක්‍ෂකවරියන් - මාතර
අක්‍ෂි පරීක්‍ෂකවරියන් - මාතර

Jayasekara Optical

රු 25,000 - 30,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Villa Manager-Weligama

Gandela Villa (Pvt) Ltd

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - බර වාහන රියදුරන්
බර වාහන රියදුරන්

LOLC Group

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ආයතන කළමනාකරැ - අකුරැස්ස

fairmax international

රු 18,000 - 75,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Financial Planning Exec - Morawaka
Financial Planning Exec - Morawaka

AIA Insurance Lanka PLC

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Hotel Manger - Weligama

Hotel Weligama

රු 30,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - සුපරික්ෂක - මාතර
සුපරික්ෂක - මාතර

innovage international

රු 42,000 - 55,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Cash Collector - Matara
Cash Collector - Matara

PRIVATE POSTER

රු 20,000 - 45,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Waiter - Mirissa
Waiter - Mirissa

Casa Colombo Collection

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Accounts Assistant - Dikwella

Hotel in Dikwella , Matara

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Business Manager - Matara
Business Manager - Matara

DMI (Pvt) Ltd.

රු 32,000 - 34,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Assistant Manager - Matara
Assistant Manager - Matara

Optimo International

රු 35,000 - 65,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - STUWERD - MATARA
STUWERD - MATARA

DL lanka (pvt) ltd

රු 30,000 - 45,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Sales Executive - Matara

AIRTEL

රු 30,000 - 100,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
Accounts / Audit Trainees - Matara

......

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Chinese Cook - Weligama
Chinese Cook - Weligama

Indian Gate Family Restaurant

රු 40,000 - 50,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - සුපරීක්ෂක - හක්මන
සුපරීක්ෂක - හක්මන

Granton international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!