වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Sales Officer - All Island
Sales Officer - All Island

Senotec Solutions Pvt Ltd

රු 20,000 - 100,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Admin Assistant - Matara

Team Lanka Holdings (pvt) Ltd

රු 18,000 - 25,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - මුදල් අයකැමි - මාතර
මුදල් අයකැමි - මාතර

Nilmini Copy Bureau

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Training Supervisors - Matara
Training Supervisors - Matara

optimo international

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - පරිපාලන නිලධාරී(කාන්තා/පිරිමි) අකුරැස්ස
පරිපාලන නිලධාරී(කාන්තා/පිරිමි) අකුරැස්ස

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර
පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා / පිරිමි) - මාතර

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 36,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Crew Member - Matara
Crew Member - Matara

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Promotion Manager - Hakmana
Promotion Manager - Hakmana

OPTIMO GROUP

රු 65,000 - 80,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Computer Operator - Matara
Computer Operator - Matara

PRIVATE POSTER

රු 17,000 - 30,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Dealer Sales Representative - Akuressa
Dealer Sales Representative - Akuressa

The Headmasters Lanka (pvt) Ltd.

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Hotel Admin Cum Receptionist - Weligama
Hotel Admin Cum Receptionist - Weligama

JJ's Hostel Mirissa

රු 23,500 - 27,500

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ගිණුම් ලිපිකරු ( කාරිනී ) - මාතර
ගිණුම් ලිපිකරු ( කාරිනී ) - මාතර

දකුණ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කාර්යාල කාර්යය සහයක - මාතර
කාර්යාල කාර්යය සහයක - මාතර

දකුණ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රය

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Gardening - Mirissa
Gardening - Mirissa

JJ's Hostel Mirissa

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
රුවන් මංගල සේවා - මාතර

smsholdingslanka.com

රු 15,000 - 30,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Waiter / Kitchen Hand - Weligama
Waiter / Kitchen Hand - Weligama

JJ's Hostel Mirissa

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Chef - Weligama
Chef - Weligama

JJ's Hostel Mirissa

රු 35,000 - 50,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Crew Member - Matara
Crew Member - Matara

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
Data Entry Operator - Matara

Samudra Book Shop

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - මූල්‍ය උපදේශක - මාතර
මූල්‍ය උපදේශක - මාතර

HNB Assurance

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
Kitchen Helper - Weligama

Japanese Cafe

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Office Coordinator - Matara
Office Coordinator - Matara

Private Poster

රු 18,000 - 30,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Marketing Executive - Matara
Marketing Executive - Matara

Three Sinha industries - Matara

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Type Setting Operator - Matara
Type Setting Operator - Matara

Nilmini Copy Bureau

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 32
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Sales Officer - All Island
Sales Officer - All Island

Senotec Solutions Pvt Ltd

රු 20,000 - 100,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Sales Representative - Deniyaya
Sales Representative - Deniyaya

Hayleys electronics lighting pvt ltd

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!