වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Steward - Weligama
Steward - Weligama

Hangtime Hostel (PVT)LTD

රු 25,000 - 30,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - නොබැඳි අලෙවි විධායක නිලධාරීන් -මාතර දිස්ත්‍රික්කය
නොබැඳි අලෙවි විධායක නිලධාරීන් -මාතර දිස්ත්‍රික්කය

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - සුපරික්ෂක - මාතර
සුපරික්ෂක - මාතර

Optimo international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - සුපරීක්ෂක - දෙනියාය
සුපරීක්ෂක - දෙනියාය

DMI INTERNATIONAL

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - සුපරීක්ෂාකවරු - දිවින පුරා
සුපරීක්ෂාකවරු - දිවින පුරා

SMART Circle

රු 36,000 - 41,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Assistant Manager - Matara
Assistant Manager - Matara

Hiriketiya Beach Resort

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - වේටර්වරුන් - මාතර
වේටර්වරුන් - මාතර

Hiriketiya Beach Resort

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කෝකිවරුන් - මාතර
කෝකිවරුන් - මාතර

Hiriketiya Beach Resort

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කිචන් හෙල්පර් - මාතර
කිචන් හෙල්පර් - මාතර

Hiriketiya Beach Resort

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Waiter / Waitress - Weligama

Japanese Cafe

රු 22,000 - 27,000

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Freelance Sales Executives- Matara District
Freelance Sales Executives- Matara District

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - වැලිගම
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - වැලිගම

S S I M Company

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Computer Operator - Matara
Computer Operator - Matara

softwear solution company

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ලිපිකාරිනියන් - වැලිගම
ලිපිකාරිනියන් - වැලිගම

Excellent Job

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ලිපිකාරිනියන් - මාතර
ලිපිකාරිනියන් - මාතර

Excellent Job

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Hotel Traning Helper - Weligama
Hotel Traning Helper - Weligama

hotel hr solution

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - තීන්ත කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - අකුරැස්ස
තීන්ත කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - අකුරැස්ස

Jobline Company

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Marketing / Guest Relations Manager - Matara
Marketing / Guest Relations Manager - Matara

Talalla Retreat

මාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - යෝගට් කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - කඹුරුපිටිය
යෝගට් කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - කඹුරුපිටිය

Jobline Company

රු 30,000 - 38,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - කඩදාසි කර්මාන්තශාලාවට නිෂ්පාදන අoශ සේවකයින් - දෙනියාය
කඩදාසි කර්මාන්තශාලාවට නිෂ්පාදන අoශ සේවකයින් - දෙනියාය

Jobline Company

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - සුපරීක්ෂක - මාතර
සුපරීක්ෂක - මාතර

optimo international

රු 45,000 - 85,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Training Supervisor - Matara

o international

රු 28,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ටයිල් කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - හක්මන
ටයිල් කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - හක්මන

Jobline Company

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - යෝගට් කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - කැකනදුර
යෝගට් කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් - කැකනදුර

Jobline Company

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - Trainee Manager - Matara
Trainee Manager - Matara

INNOVAGE GROUP

රු 25,000 - 64,999

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතර - ටයිල් කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - වැලිගම
ටයිල් කර්මාන්තශාලා සේවකයින් - වැලිගම

Jobline Company

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!