දැන්විම් 96 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි නිවාස

නිවාස-මාතර - House for Sale - Matara
House for Sale - Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 3,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-මාතර - House For Sale in Matara
House For Sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 3,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-මාතර - Single Story House for Sale Matara
Single Story House for Sale Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 550,000

විනාඩි 10
නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 3

මාතර, නිවාස

රු 11,000,000

පැය 6
නිවාස-මාතර - House for sale in Matara
House for sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 9,200,000

නිවාස-මාතර - House For Sale In Morawaka
House For Sale In Morawaka

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 6,800,000

දින 2
නිවාස-මාතර - House for Sale - Matara
House for Sale - Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 3,600,000

දින 4
නිවාස-මාතර - House For Sale -Matara
House For Sale -Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 6,200,000

දින 5
නිවාස-මාතර - House for sale in Akuressa
House for sale in Akuressa

කාමර: 5, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 5
නිවාස-මාතර - House For Sale Dickwella
House For Sale Dickwella

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 3,950,000

දින 6
නිවාස-මාතර - House For Sale In Puhulwalla
House For Sale In Puhulwalla

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 6
නිවාස-මාතර - House For Sale In Matara Kekanadura
House For Sale In Matara Kekanadura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 6
නිවාස-මාතර - House for Sale Kekanadura
House for Sale Kekanadura

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාමාතර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 6
නිවාස-මාතර - House for sale in Kekanadura
House for sale in Kekanadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 2,000,000

දින 6
නිවාස-මාතර - House for sale - Matara
House for sale - Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 5,600,000

දින 7
නිවාස-මාතර - House for sale -Weligama
House for sale -Weligama

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 7
නිවාස-මාතර - House for Sale - Matara
House for Sale - Matara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 1,950,000

දින 8
නිවාස-මාතර - House for sale in Mathara
House for sale in Mathara

කාමර: 2, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 9,000,000

දින 10
නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 35,000,000

දින 10
නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 11
නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 3, නානකාමර: 3

මාතර, නිවාස

රු 14,000,000

දින 11
නිවාස-මාතර - Land with house for sale in Matara
Land with house for sale in Matara

කාමර: 4, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 5,000,000

දින 11
නිවාස-මාතර - ඉඩම සහා නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට - කැකනදුර
ඉඩම සහා නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට - කැකනදුර

කාමර: 3, නානකාමර: 2

මාතර, නිවාස

රු 4,000,000

දින 12
නිවාස-මාතර - House For Sale - matara
House For Sale - matara

කාමර: 3, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 12
නිවාස-මාතර - Land with a house - matara
Land with a house - matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 6,500,000

දින 13
නිවාස-මාතර - Single storied house for sale in matara
Single storied house for sale in matara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 25,000,000

දින 13
නිවාස-මාතර - House For Sale - Matara
House For Sale - Matara

කාමර: 5, නානකාමර: 1

මාතර, නිවාස

රු 14,000,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!