දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - MASSEY FERGUSON
MASSEY FERGUSON

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3CX 1999
JCB 3CX 1999

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,500,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Tadano Roughter Crane
Tadano Roughter Crane

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 8,200,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Mitsubishi Mini Excavator(35)
Mitsubishi Mini Excavator(35)

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Tractor
Tractor

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 900,000

දින 8
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - KOMATSU SK-5 WHEEL LOADER
KOMATSU SK-5 WHEEL LOADER

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 700,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Massey Ferguson Tractor
Massey Ferguson Tractor

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - KUBOTA KX - 026 Excavator
KUBOTA KX - 026 Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,090,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - KOBELCO SKO30-VI
KOBELCO SKO30-VI

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 12
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Hand tractor RV125
Hand tractor RV125

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 225,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Hand tractor RK 80
Hand tractor RK 80

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 210,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Excavator Komatsu pc 30-6
Excavator Komatsu pc 30-6

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelco SK 030
Kobelco SK 030

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - IHI IS 35 GX
IHI IS 35 GX

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu PC 30 FR- 1
Komatsu PC 30 FR- 1

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,675,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - IHI 30GX3
IHI 30GX3

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,375,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - TCM BOBCAT 605
TCM BOBCAT 605

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Mitsubishi FG20 forklift
Mitsubishi FG20 forklift

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 575,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - YANMAR YB 351
YANMAR YB 351

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - YANMAR B27
YANMAR B27

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,150,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - HITACHI EX 35- 2
HITACHI EX 35- 2

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota Tractor 4 Wheel
Kubota Tractor 4 Wheel

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,751,000

දින 21
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelco Roughter Crane Ton 5
Kobelco Roughter Crane Ton 5

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,700,000

දින 22
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Mini Excavator
Mini Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 500,000

දින 26
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Excavator
Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,500,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!