දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Mitsubishi2.5 Ton Fork Lift
Mitsubishi2.5 Ton Fork Lift

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 610,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota Tractor L4508
Kubota Tractor L4508

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,801,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota Tractor
Kubota Tractor

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,325,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota K035 Excavator
Kubota K035 Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Excavator
Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,800,000

දින 9
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3CX
JCB 3CX

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,750,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Mitsubishi Excavation
Mitsubishi Excavation

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 650,000

දින 13
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3CX TROBO
JCB 3CX TROBO

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,200,000

දින 15
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota - L4508 Tractor For Sale
Kubota - L4508 Tractor For Sale

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,050,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Tractor
Tractor

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,280,000

දින 17
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3CX
JCB 3CX

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,990,000

දින 29
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Excavator
Excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,920,000

දින 33
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - CAT 312 Excavator
CAT 312 Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,400,000

දින 36
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3DX
JCB 3DX

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - E 110 B CAT
E 110 B CAT

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,800,000

දින 39
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Bomag BW131AD
Bomag BW131AD

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,050,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - DN-XIA Super
DN-XIA Super

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 475,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - RV125 Hand tractor
RV125 Hand tractor

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 260,000

දින 42
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - MF 240 Tractor
MF 240 Tractor

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 925,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu 30-7
Komatsu 30-7

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 43
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Tractor
Tractor

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 315,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Jcb 3CX 2002 P21
Jcb 3CX 2002 P21

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,300,000

දින 44
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota L450
Kubota L450

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,950,000

දින 45
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota 30
Kubota 30

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 850,000

දින 56
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3CX project 21
JCB 3CX project 21

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,500,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!