දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota tractor
Kubota tractor

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,325,000

විනාඩි 49
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - 3CX JCB 2000 /R.G 2007
3CX JCB 2000 /R.G 2007

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,100,000

පැය 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 21
JCB 21

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,100,000

පැය 5
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu PC 30-5 Excavator
Komatsu PC 30-5 Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 725,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - EXCAVATOR
EXCAVATOR

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Mitsubishi Canter 2.9 Tone Boom Truck
Mitsubishi Canter 2.9 Tone Boom Truck

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 5,290,000

දින 4
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB Truck
JCB Truck

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 6
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Loader
Loader

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,095,000

දින 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - KUBOTA
KUBOTA

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 14
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3CX
JCB 3CX

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,250,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB For Sale
JCB For Sale

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 24
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3CX
JCB 3CX

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,350,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Jcb p 21
Jcb p 21

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,200,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelco sk120 mark 3 (Italian)
Kobelco sk120 mark 3 (Italian)

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,450,000

දින 34
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Motor Geder
Motor Geder

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 7,500,000

දින 38
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Excavator
Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,500,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kubota Tractor
Kubota Tractor

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,650,000

දින 40
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - ඉක්මනින් විකිණීම සඳහා
ඉක්මනින් විකිණීම සඳහා

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,100,000

දින 41
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - KOMATSU - PC30/5
KOMATSU - PC30/5

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 525,000

දින 46
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB 3CX
JCB 3CX

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 6,300,000

දින 46
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - PC 70
PC 70

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,600,000

දින 47
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Cat 30
Cat 30

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,920,000

දින 48
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - MR 240
MR 240

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,000,000

දින 49
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - PC 30 - 6
PC 30 - 6

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 425,000

දින 55
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu Mitsubishi MM 30
Komatsu Mitsubishi MM 30

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 975,000

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!