වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු.)

-

Model year

-

දැන්විම් 58 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu WA 30 loader
Komatsu WA 30 loader

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,000,000

පැය 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - VIKYNO TRACTOR
VIKYNO TRACTOR

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 290,000

පැය 11
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - IHI ex 30 excavator
IHI ex 30 excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,250,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Sumitomo - 2 roller
Sumitomo - 2 roller

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu pc 30 - 6 excavator
Komatsu pc 30 - 6 excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - IHI EX 35 excavator
IHI EX 35 excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu pc 25-1 excavator
Komatsu pc 25-1 excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,700,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu pc 20 /3
Komatsu pc 20 /3

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,350,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelco 50 excavator
Kobelco 50 excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,750,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Hitachi 35 excavator
Hitachi 35 excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelco 20 excavator
Kobelco 20 excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,400,000

දින 1
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Comatsu -30
Comatsu -30

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 625,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelco SR 60 excavator
Kobelco SR 60 excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,750,000

දින 2
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - MF240 Tractor
MF240 Tractor

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 930,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Wheel Loader
Wheel Loader

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 3
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu Excavator
Komatsu Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,475,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - JCB Excavator
JCB Excavator

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 3,150,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Tafe 45d
Tafe 45d

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 2,100,000

දින 7
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelco excavator with Baket
Kobelco excavator with Baket

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,100,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Komatsu Forklift With Buket
Komatsu Forklift With Buket

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,300,000

දින 19
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelco excavator with breaker
Kobelco excavator with breaker

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 4,250,000

දින 20
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Mikasa Vibration Roll
Mikasa Vibration Roll

මාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 475,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - IHI 30J excavator
IHI 30J excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,275,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - Kobelco 50 excavator
Kobelco 50 excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 1,850,000

දින 28
බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්-මාතර - IHI 35 - GX -9 excavator
IHI 35 - GX -9 excavator

සාමාජිකයාමාතර, බරවාහන හා ට්‍රැක්ටර්

රු. 950,000

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!