දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - 3 Story Building Sale In Matara
3 Story Building Sale In Matara

3,610 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

පැය 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building For Sale in Matara
Building For Sale in Matara

3,610 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

පැය 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Property For Sale in Weligama
Commercial Property For Sale in Weligama

10,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 125,000,000

පැය 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - HOTEL FOR SALE - MADIHA, MIRISSA
HOTEL FOR SALE - MADIHA, MIRISSA

5,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 48,500,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Restaurant for Sale in Mirissa
Restaurant for Sale in Mirissa

950 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Property in Matara
Property in Matara

450 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel for sale in sinharaja-Deniyaya
Hotel for sale in sinharaja-Deniyaya

65,340 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 26,000,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - GuestHouse and Home for Sale in Mirissa
GuestHouse and Home for Sale in Mirissa

8,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Property For Sale in Akuressa
Commercial Property For Sale in Akuressa

6,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 33,500,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building for sale in Matara
Building for sale in Matara

2,350 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,500,000

දින 18
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel sale in Weligama, Matara
Hotel sale in Weligama, Matara

5,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Matara | Hotel Sale MCP564
Matara | Hotel Sale MCP564

18,021 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Matara | Hotel Sale MCP 653
Matara | Hotel Sale MCP 653

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Guest House Restaurant for Sale Mirissa
Guest House Restaurant for Sale Mirissa

4,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 48,000,000

දින 27
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - This building for lease Matara
This building for lease Matara

2,800 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Eco friendly hotel for sale Weligama
Eco friendly hotel for sale Weligama

5,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 100,000,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Shop for Sale in Matara Town
Shop for Sale in Matara Town

100 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,500,000

දින 40
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building for sale in Weligama
Building for sale in Weligama

1,920 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 41
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Restaurant with Guest House in Weligama
Restaurant with Guest House in Weligama

2,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel for sale In Mirissa
Hotel for sale In Mirissa

20,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 48
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Matara Commercial Building
Matara Commercial Building

6,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 49
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel for sale in Matara, Kamburupitiya
Hotel for sale in Matara, Kamburupitiya

5,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 25,000,000

දින 50
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - villa for Sale - Matara
villa for Sale - Matara

1,200 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!