දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Eco friendly Hotel for sale -Sinharaja
Eco friendly Hotel for sale -Sinharaja

65,340 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 28,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Three storey building for sale in Matara
Three storey building for sale in Matara

3,610 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 80,000,000

පැය 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel For Sale In Mirissa
Hotel For Sale In Mirissa

6,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Matara | Hotel Sale MCP564
Matara | Hotel Sale MCP564

18,021 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Eco friendly Hotel for sale -Sinharaja
Eco friendly Hotel for sale -Sinharaja

65,340 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 28,500,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel Property for Sale matara
Hotel Property for Sale matara

18,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 200,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - TOURIST HOTEL FOR SALE MATARA
TOURIST HOTEL FOR SALE MATARA

5,800 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial building @ Matara
Commercial building @ Matara

1,650 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Business place for sale in Matara
Business place for sale in Matara

13,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Low Grown Tea Factory Akuressa
Low Grown Tea Factory Akuressa

20,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 370,000,000

දින 11
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Property Hakmana
Commercial Property Hakmana

1,400 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Guest House for Sale in Matara
Guest House for Sale in Matara

3,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - SEA VIEW 04 STOREY HOTEL WELIGAMA
SEA VIEW 04 STOREY HOTEL WELIGAMA

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 165,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - River Line Hotel - Welewatta,Matara
River Line Hotel - Welewatta,Matara

1,750 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Shop for sale in Matara town
Shop for sale in Matara town

240 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,500,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Matara | Hotel Sale MCP 653
Matara | Hotel Sale MCP 653

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 20
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Villa for sale at Polhena, Matara.
Villa for sale at Polhena, Matara.

3,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 35,000,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Guest house for sale in Matara
Guest house for sale in Matara

2,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 25
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Building For Sale In Walgama
Commercial Building For Sale In Walgama

1,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 21,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Guesthouse for sale in mirissa
Guesthouse for sale in mirissa

5,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 41,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Guest House for sale in Mirissa
Guest House for sale in Mirissa

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 26
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - HOTEL FOR SALE - MADIHA, MIRISSA
HOTEL FOR SALE - MADIHA, MIRISSA

9,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 40,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - RECEPTION HALL FOR SALE IN MATARA
RECEPTION HALL FOR SALE IN MATARA

10,900 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 70,000,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - BUILDING FOR SALE IN MORAWAKA
BUILDING FOR SALE IN MORAWAKA

1,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,000,000

දින 33
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - The Most Valuble Hotel Sale in Mirissa
The Most Valuble Hotel Sale in Mirissa

9,200 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Proposed hotel project - Matara
Proposed hotel project - Matara

3,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,500,000

දින 36

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!