දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel for sale in Deniyaya
Hotel for sale in Deniyaya

64,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Building For Sale in Matara
Commercial Building For Sale in Matara

1,440 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 33,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Luxury Villa in Matara MCP653
Luxury Villa in Matara MCP653

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 150,000,000

දින 4
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Building For Sale
Commercial Building For Sale

3,785 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Building - Kamburupitiya
Commercial Building - Kamburupitiya

782 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 8,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building For Sale Kamburupitiya
Building For Sale Kamburupitiya

6,830 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,000,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building for Sale at Weligama
Building for Sale at Weligama

1,900 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,900,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - කඩ කාමරය සමග නිවසක් - දෙනියාය
කඩ කාමරය සමග නිවසක් - දෙනියාය

1,600 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,875,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Property For Sale - Matara
Commercial Property For Sale - Matara

600 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,025,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel for sale in Deniyaya
Hotel for sale in Deniyaya

64,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 7
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel For Sale in Weligama
Hotel For Sale in Weligama

6,000 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 87,500,000

දින 9
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building for sale in Dikwella
Building for sale in Dikwella

400 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 1,700,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel For Sale In Weligama
Hotel For Sale In Weligama

2,300 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 12,000,000

දින 24
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - SEA VIEW 04 STOREY HOTEL WELIGAMA
SEA VIEW 04 STOREY HOTEL WELIGAMA

12,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 165,000,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Sea View Restaurant & Hotel in Dikwella
Sea View Restaurant & Hotel in Dikwella

2,500 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 19,500,000

දින 28
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial property for sale - Matara
Commercial property for sale - Matara

12,239 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 30
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල - අකුරැස්ස
ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිල්ල - අකුරැස්ස

3,300 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 85,500,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Shop for sale in Hakmana town
Shop for sale in Hakmana town

300 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 11,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building for sale in Matara | makadura
Building for sale in Matara | makadura

1,200 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 6,000,000

දින 34
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - HOTEL & 90 P SALE MIRISSA MATHARA
HOTEL & 90 P SALE MIRISSA MATHARA

15,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 330,000,000

දින 36
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Commercial Property For Sale - Matara
Commercial Property For Sale - Matara

600 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 9,000,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel for sale in Mirissa
Hotel for sale in Mirissa

1,100 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,500,000

දින 39
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Building For Sale In Deniyaya
Building For Sale In Deniyaya

1,600 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,900,000

දින 55
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel For Sale in Weligama
Hotel For Sale in Weligama

4,600 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 45,000,000

දින 56
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - Hotel For Sale, Mirissa
Hotel For Sale, Mirissa

1,800 වර්ග අඩි

මාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 30,000,000

දින 58
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතර - BUILDING FOR SALE IN MATARA TOWN
BUILDING FOR SALE IN MATARA TOWN

2,400 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 55,000,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!