දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury rooms for rent in Malabe
Luxury rooms for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Hostel for young ladies - Malabe
Hostel for young ladies - Malabe

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Hostel for young ladies - Malabe
Hostel for young ladies - Malabe

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Malabe
Rooms for Rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Malabe - With Meals
Rooms for Rent in Malabe - With Meals

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 10+, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent Malabe
Annex for rent Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent Malabe
Rooms for rent Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,500 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOM FOR RENT IN MALABE
ROOM FOR RENT IN MALABE

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Furnished Annex for rent - Malabe
Furnished Annex for rent - Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Two Ladies In Malabe
Room For Two Ladies In Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent-Malabe
Room for Rent-Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Malabe
Rooms for Rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Malabe
Annex for rent - Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Rooms for Boy - Malabe
Boarding Rooms for Boy - Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Malabe
Room For Rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room Available - Malabe
Room Available - Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent (Girls) in Malabe
Room for rent (Girls) in Malabe

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury rooms for rent in Malabe
Luxury rooms for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent girls malabe
Room for rent girls malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - මිහිදු මාවතේ කාමරයක් කුලියට දිමට මාලබේ
මිහිදු මාවතේ කාමරයක් කුලියට දිමට මාලබේ

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent Malabe
Rooms for rent Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,900 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2 Rooms for Rent - Boys
2 Rooms for Rent - Boys

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Bed space for SLIIT CINEC students
Bed space for SLIIT CINEC students

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent - Malabe
Rooms for rent - Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!