දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Facility for boys in malabe
Boarding Facility for boys in malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent In Malabe
Rooms For Rent In Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For rent in Malabe
Room For rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent (ONLY BOYS)
Rooms for rent (ONLY BOYS)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,500 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent girls - Malabe
Room for rent girls - Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent With Food Malabe
Room For Rent With Food Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for boys in Malabe
Rooms for boys in Malabe

කාමර: 7, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent malabe
Room for rent malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Malabe
Annex for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 34,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Modern Annex For Rent In Malabe
Modern Annex For Rent In Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 45,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ANNEX FOR BOYS IN MALABE
ANNEX FOR BOYS IN MALABE

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury Rooms for Girls near SLIIT Malabe
Luxury Rooms for Girls near SLIIT Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOM FOR RENT GIRLS IN MALABE
ROOM FOR RENT GIRLS IN MALABE

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury Rooms for rent in Malabe
Luxury Rooms for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 15
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Bedroom Annex in Malabe
Bedroom Annex in Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Two Rooms for Rent at Malabe.
Two Rooms for Rent at Malabe.

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upper Floor Annex - Weliwita
Upper Floor Annex - Weliwita

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms (Hostel) for Girls in Malabe
Rooms (Hostel) for Girls in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

දින 18
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent - Thalahena
Rooms for Rent - Thalahena

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!