දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Girls (Hostel) in Malabe
Rooms for Girls (Hostel) in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Hostel for students in malabe
Hostel for students in malabe

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Thalahena
Annex in Thalahena

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in an annex- Pothuara Road,Malabe
Room in an annex- Pothuara Road,Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Fully tiled annex for rent - Malabe
Fully tiled annex for rent - Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Malabe
Rooms in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Kothalawala
Annex for rent in Kothalawala

කාමර: 6, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Malabe (Only Girls)
Room for Rent in Malabe (Only Girls)

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in - Malabe
Annex for rent in - Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Malabe
Room for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent at Malabe
Annex for Rent at Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding House for Sliit Students - Malabe
Boarding House for Sliit Students - Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent
Rooms For Rent

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 600 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Ladies Professionals - Thalahena, Malabe
Rooms for Ladies Professionals - Thalahena, Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2nd Floor Annex for rent - Malabe
2nd Floor Annex for rent - Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury accommodation for affordable prices - malabe
Luxury accommodation for affordable prices - malabe

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,500 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Isurupura Malabe
Annex for Rent in Isurupura Malabe

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms ( Boys) For Rent in Malabe
Rooms ( Boys) For Rent in Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,000 මසකට

දින 12
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex/Room for rent in Malabe
Annex/Room for rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent - Malabe
Rooms for Rent - Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstairs house for Rent - Malabe
Upstairs house for Rent - Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOM FOR RENT IN MALABE
ROOM FOR RENT IN MALABE

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Malabe
Room for Rent in Malabe

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Anex for Rent Near Malabe
Anex for Rent Near Malabe

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annexes for rent in Malabe
Annexes for rent in Malabe

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 55,000 මසකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!