දැන්විම් 118 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඉඩම්

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Malabe
Land in Malabe

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 875,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Malabe - Pothuarawa
Land for sale in Malabe - Pothuarawa

31.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 925,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale @ Malabe
Land For Sale @ Malabe

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 410,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Malabe
Land for sale in Malabe

16.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale - Hanwella
Land For Sale - Hanwella

2.5 අක්කර

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale @ MALABE
Land For Sale @ MALABE

18.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in MALABE
Land For Sale in MALABE

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Malabe
Land For Sale In Malabe

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 660,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Residential Land plots in Malabe
Residential Land plots in Malabe

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 2,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Malabe
Land for Sale in Malabe

14.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Malabe
Land in Malabe

20.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 400,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - 13.9p Land for sale in Kahanthota
13.9p Land for sale in Kahanthota

13.9 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Arangala, Malabe
Land for sale in Arangala, Malabe

11.42 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 900,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Hokandra
Land for sale in Hokandra

18.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 450,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Land Facing Paddy Malabe
Land Facing Paddy Malabe

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 580,000 පර්ච් එකකට

දින 3
ඉඩම්-කොළඹ - Thalahena Land For Sale
Thalahena Land For Sale

14.2 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Malabe
Land in Malabe

8.6 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 8,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - Bare land for sale in malabe
Bare land for sale in malabe

10.69 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 800,000 පර්ච් එකකට

දින 4
ඉඩම්-කොළඹ - 105 Perches Land For Sale @ Malabe
105 Perches Land For Sale @ Malabe

105.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale Malabe Koswatta L0532
Land for sale Malabe Koswatta L0532

6.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,755,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in malabe
Land for sale in malabe

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 750,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Malabe
Land for sale in Malabe

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,200,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in Malabe
Land for sale in Malabe

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 890,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale at Malabe, Arangala
Land for sale at Malabe, Arangala

67.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 950,000 පර්ච් එකකට

දින 5
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale In Malabe
Land For Sale In Malabe

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 550,000 පර්ච් එකකට

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!